Mambo weSiriya akanga achitsvaka muprofita waMwari Erisha uye akamutevera kusvikira kuguta raiva nerusvingo reDhotani raiva pagomo. Mutongi weSiriya akatumira mabhiza, ngoro dzehondo uye mauto neusiku. Pakwakazochena, mauto ake akanga akomba guta racho.—2 Madz. 6:13, 14.

Muranda waErisha paakamuka akabuda panze akaona vanhu vaida kusunga Erisha. Akachema achiti, “Maiwe, tenzi wangu kani! Tichaiteiko?” Asi Erisha akati: “Usatya, nokuti vari kwatiri vazhinji kupfuura vari kwavari.” Muprofita wacho akabva anyengetera achiti: “Haiwa Jehovha, ndapota svinudzai maziso ake kuti aone.” Nhoroondo yacho inoenderera mberi ichiti: “Jehovha akabva asvinudza maziso omushandi wacho zvokuti akaona; uye tarira! nzvimbo yose ine makomo yakanga yakazara mabhiza nengoro dzehondo dzomoto zvakapoteredza Erisha.” (2 Madz. 6:15-17) Tinodzidzei panyaya iyi uye pane zvimwe zvakaitika muupenyu hwaErisha?

Erisha ainge akadzikama paakaona vaSiriya vakomba guta nekuti aivimba naJehovha uye akaona simba raMwari rokudzivirira vanhu vake. Hatitarisiri hedu kuona zvishamiso mazuva ano, asi tinoziva kuti Jehovha ari kudzivirira sangano rake. Zvinoita sekuti isuwo takakomberedzwa nemabhiza emoto nengoro dzomoto. Kana tichiita setiri kuzviona nemaziso okutenda uye kana tichigara tichivimba naMwari, ‘tichagara takachengeteka,’ uye tichakomborerwa naJehovha. (Pis. 4:8) Ngationei zvimwe zvatinogona kudzidza muupenyu hwaErisha.

ERISHA ANOTANGA KUSHUMIRA ERIYA

Rimwe zuva Erisha achirima, muprofita Eriya akasvika paari ndokumukanda nguo yake yebasa. Erisha akaziva zvazvaireva. Akaita mutambo, ndokuonekana nababa naamai vake, ndokuenda kunoshumira Eriya. (1 Madz. 19:16, 19-21) Kuzvipira kwakaita Erisha kushumira Mwari maererano nezvose zvaaikwanisa kwakaita kuti azoshandiswa naJehovha uye akatozopedzisira ava muprofita panzvimbo paEriya.

Erisha akashumira Eriya kwemakore anenge matanhatu.  Panguva iyoyo, Erisha ndiye “aidira mvura pamaoko aEriya.” (2 Madz. 3:11) Kare ikako vanhu vaidya nemaoko, pasina zvava kushandiswa nevamwe pakudya zvakadai semaforogo, mapanga nezvimwewo. Kana vanhu vapedza kudya, mushandi aichingidzira tenzi wake mvura kuti ageze maoko. Saka mamwe mabasa aiitwa naErisha akanga akaderera. Kunyange zvakadaro aiona basa raaiita rokushumira Eriya sechikomborero.

Mazuva anowo vaKristu vakawanda vanoita mabasa enguva yakazara akasiyana-siyana. Kutenda kwavo uye chido chavainacho chokushandisa simba ravo rose kushumira Jehovha ndizvo zvinoita kuti vaite mabasa aya. Mamwe emabasa aya anoita kuti vasiye misha yavo kuti vashande paBheteri, vaite basa rekuvaka, nemamwewo mabasa angaonekwa nevakawanda seenhando. Hapana muKristu anofanira kuona basa iroro serisingakoshi kana kuti rinonyadzisa, nekuti Jehovha anorikoshesa zvikuru.—VaH. 6:10.

ERISHA HAANA KUSIYA BASA RAKE

Mwari asati ‘akwidza Eriya kumatenga ari mudutu,’ akamutuma kuBheteri achibva kuGirigari. Eriya akakumbira muranda wake kuti asare, asi Erisha akati: “Handisi kuzokusiyai.” Vari munzira, Eriya akakumbirazve Erisha kaviri kuti asare asi haana kumbobvuma. (2 Madz. 2:1-6) Erisha akaramba aina Eriya sezvakaita Rute uyo akaramba aina Naomi. (Rute 1:8, 16, 17) Akaitirei izvi? Nekuti aida chaizvo basa raakanga apiwa naMwari rokushumira Eriya.

Erisha akatisiyira muenzaniso wakazonaka. Kana tikapiwa basa musangano raMwari, tinofanira kurikoshesa zvikuru tichiziva kuti tiri kuriitira Jehovha. Ichocho chikomborero chaicho.—Pis. 65:4; 84:10.

“KUMBIRA CHANDINGAKUITIRA”

Vari parwendo rwavo kudaro, Eriya akati kuna Erisha: “Kumbira chandingakuitira ndisati ndabviswa kwauri.” Erisha akakumbira zvinhu zvaiva nechokuita nekunamata sezvakanga zvamboitwa naSoromoni makore akanga adarika. Akakumbira kupiwa ‘zvikamu zviviri zvomudzimu waEriya.’ (1 Madz. 3:5, 9; 2 Madz. 2:9) MuIsraeri, mwanakomana wedangwe ndiye aipiwa zvikamu zvakapetwa kaviri zvenhaka. (Dheut. 21:15-17) Saka Erisha akakumbira kuti azova muprofita panzvimbo paEriya. Zviri pachena kuti Erisha akanga achidawo kuva munhu akashinga sezvainge zvakaita Eriya, uyo “aishingairira kwazvo Jehovha.”—1 Madz. 19:13, 14.

Eriya akapindura achitii pane zvaakakumbirwa nemushandi wake? Akati, “Wakumbira chinhu chakaoma. Kana ukandiona pandichabviswa kwauri, zvichaitika kwauri saizvozvo; asi kana ukasandiona, hazvizoitiki.” (2 Madz. 2:10) Mhinduro yakapiwa naEriya ingangova yaireva zvinhu zviviri. Chokutanga, Mwari chete ndiye aizosarudza kuti opa Erisha zvaainge akumbira here kana kusamupa. Chechipiri, kana Erisha aizopihwa zvaainge akumbira, aifanira kuzoramba aina Eriya kunyange zvinhu zvikaoma.

ZVAKAONEKWA NAERISHA

Mwari akaona sei kukumbira kwainge kwaita Erisha zvikamu zviviri zvomudzimu waEriya? Nhoroondo yacho inoti: “Zvino sezvavakanga vachifamba vachitaura zvavo, vakaona ngoro yehondo yomoto nemabhiza omoto, uye zvakavaparadzanisa; uye Eriya akakwira kumatenga ari mudutu. Nguva yose iyi Erisha akanga achizviona.” * Ndiko kupindura kwakaita Jehovha chikumbiro chaErisha. Erisha akaona Eriya achibviswa kwaari, akawana zvikamu zviviri zvomudzimu waEriya, uye akava mugari wenhaka waEriya pakuita basa raMwari.—2 Madz. 2:11-14.

Erisha akatora nguo yaEriya yebasa yakanga yadonha ndokuipfeka. Nguo iyoyo yakaita kuti Erisha azivikanwe semuprofita waMwari. Chimwezve chakazoita kuti zvizivikanwe kuti ainge ava muprofita chishamiso chaakaita chokukamura mvura yeRwizi rwaJodhani.

Hapana mubvunzo kuti Erisha haana kuzombokanganwa kuona kwaakaita Eriya achikwidzwa nedutu. Haangazvikanganwi nokuti ngoro yomoto nemabhiza omoto hazvisi zvinhu zvinoonekwa mazuva ose! Zvairatidza kuti Jehovha aida kupa Erisha zvaainge akumbira. Mwari paanopindura minyengetero yedu, hationi ngoro yomoto kana mabhiza omoto. Asi tinoziva kuti Mwari anoshandisa simba rake guru kuti ave nechokwadi chekuti kuda kwake kwaitwa. Uye patinoona kuti Jehovha ari kukomborera chikamu chesangano rake chepasi pano, tinenge  “tichitoona” kufamba kuri kuita ngoro yake yokudenga.—Ezek. 10:9-13.

Erisha ane zvakawanda zvaakasangana nazvo zvakamuratidza kuti Jehovha ane simba guru. Mudzimu waMwari wakaita kuti muprofita uyu aite zvishamiso 16, zvainge zvakapeta zvakaitwa naEriya nekaviri. * Erisha akazoonazve mabhiza uye ngoro dzomoto paaiva panguva yakaoma muguta reDhotani sezviri kutaurwa pari kutangira nyaya ino.

ERISHA AIVIMBA NAJEHOVHA

Pasinei nokuti ainge akombwa nevavengi paDhotani, Erisha akaramba akadzikama. Nei? Nekuti akanga ava nokutenda kwakasimba muna Jehovha. Nesuwo tinoda kutenda kwakadaro. Saka ngatikumbirei mudzimu mutsvene waMwari kuti tikwanise kuratidza kutenda nezvimwe zvinoumba chibereko chomudzimu.—Ruka 11:13; VaG. 5:22, 23.

Zvakaitika paDhotani zvakaitawo kuti Erisha awedzere kuvimba naJehovha nemauto ake anodzivirira asingaoneki. Akaziva kuti Mwari akanga atumira ngirozi zhinji kuti dzikombe guta racho uye vanhu vakanga varikomba. Mwari akaita chishamiso chokupofumadza muvengi kuti aponese Erisha nomuranda wake. (2 Madz. 6:17-23) Panguva iyoyo yainge yakaoma, Erisha akava nokutenda achivimba zvizere naJehovha sezvaaingoita pane dzimwe nguva dzakaoma.

Ngativimbei naJehovha Mwari sezvakaitwa naErisha. (Zvir. 3:5, 6) Kana tikadaro, “Mwari achatinzwira nyasha, otikomborera.” (Pis. 67:1) Ichokwadi kuti hatina kukombwa nengoro dzomoto chaidzo nemabhiza chaiwo. Zvisinei ‘pakutambudzika kukuru’ Jehovha achatidzivirira tose sesangano rake munyika yose. (Mat. 24:21; Zvak. 7:9, 14) Kusvikira izvozvo zvaitika, ngatirambei tichiyeuka kuti “Mwari ndiye nzvimbo yedu yokupotera.”—Pis. 62:8.

^ ndima 16 Eriya haana kuenda kumatenga kunogara Jehovha nengirozi dzake. Ona Nharireyomurindi yaSeptember 15, 1997, peji 15.

^ ndima 19 Ona Nharireyomurindi yaAugust 1, 2005 peji 10.