Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Koshesa Kuvimbika Uye Kukanganwira Kunoita Jehovha

Koshesa Kuvimbika Uye Kukanganwira Kunoita Jehovha

“Haiwa Jehovha, . . . imi makanaka uye makagadzirira kukanganwira; uye mutsa worudo wamunoitira vose vanodana kwamuri mukuru.”—PIS. 86:5.

1, 2. (a) Nei tichikoshesa shamwari dzakavimbika uye dzinokanganwira? (b) Tichakurukura mibvunzo ipi?

UNGATSANANGURA sei shamwari yechokwadi? Imwe hanzvadzi inonzi Ashley inoti, “Ini ndinoti shamwari yechokwadi munhu anogara akagadzirira kukubatsira uye anokukanganwira kana wamutadzira.” Tose tinokoshesa shamwari dzakavimbika uye dzinokanganwira. Dzinoita kuti tinzwe tisina chokutya uye tichidiwa.—Zvir. 17:17.

2 Jehovha ndiye Shamwari yakavimbika uye inokanganwira kupfuura dzose. Munyori wepisarema akati nezvake: “Haiwa Jehovha, . . . imi makanaka uye makagadzirira kukanganwira; uye mutsa worudo [kana kuti, “rudo rwokuvimbika”] wamunoitira vose vanodana kwamuri mukuru.” (Pis. 86:5) Zvinorevei kuva akavimbika uye anokanganwira? Jehovha anoratidza sei unhu ihwohwo hwakanaka? Uye tingamutevedzera sei? Mhinduro dzemibvunzo iyi dzichatibatsira kuwedzera kuda Shamwari yedu yepamwoyo, Jehovha. Dzichatibatsirawo kusimbisa ushamwari hwedu nevamwe.—1 Joh. 4:7, 8.

JEHOVHA AKAVIMBIKA

3. Zvinorevei kuva akavimbika?

3 Kuvimbika unhu hwakanaka hunosanganisira kuzvipira, kutendeka, uye kuramba uchitsigira mumwe munhu. Munhu akavimbika haangochinji-chinji. Asi anoramba achida mumwe munhu (kana chimwe chinhu), achiramba ari pedyo nemunhu iyeye (kana chinhu ichocho) kunyange zvinhu pazvinenge zvakaoma. Chokwadi Jehovha “akavimbika” kupfuura vose.—Zvak. 16:5.

4, 5. (a) Jehovha anoratidza sei kuti akavimbika? (b) Tingakurudzirwa sei nokufungisisa zvakaitwa naMwari zvinoratidza kuvimbika?

 4 Jehovha anoratidza sei kuti akavimbika? Haambosiyi vashumiri vake vakatendeka. Mambo Dhavhidhi ndiye mumwe mushumiri akazvionera ega kuti Jehovha akavimbika. (Verenga 2 Samueri 22:26.) Dhavhidhi paaiva munguva dzakaoma, Jehovha akaramba achimutungamirira, achimudzivirira uye achimununura. (2 Sam. 22:1) Dhavhidhi aiziva kuti kuvimbika kwaJehovha kwaisangogumira pamuromo. Nei Jehovha airatidza kuti akavimbika kuna Dhavhidhi? Nokuti Dhavhidhi pachake aiva “akavimbika.” Jehovha anokoshesa kuvimbika kwevanamati vake uye anovawo akavimbika kwavari.—Zvir. 2:6-8.

5 Tinogona kukurudzirwa kana tikafungisisa zvakaitwa naJehovha zvinoratidza kuti akavimbika. Imwe hama yakatendeka inonzi Reed yakataura kuti inofarira kuverenga nezvokubatsirwa kwakaitwa Dhavhidhi naJehovha munguva dzokutambudzika. Yakati, “Kunyange Dhavhidhi paaitiza, achimbonogara mumapako, Jehovha aingomutsigira. Izvozvo zvinondikurudzira chaizvo! Zvinondiyeuchidza kuti pasinei nokuti zvinhu zvakamira sei, zvaoma sei, Jehovha achanditsigira chero bedzi ndichiramba ndakavimbika kwaari.” Hapana mubvunzo kuti ndiwo manzwiro aunoitawo.—VaR. 8:38, 39.

6. Ndedzipi dzimwe nzira idzo Jehovha anoratidza kuti akavimbika uye izvozvo zvinobatsira sei vashumiri vake?

6 Ndedzipi dzimwe nzira idzo Jehovha anoratidza kuti akavimbika? Anoramba achiita zvinoenderana nemitemo yake. Anotivimbisa kuti, ‘Ndini iye kunyange kusvikira munhu akwegura.’ (Isa. 46:4) Anoshandisa mitemo yake isingachinji pane zvose zvaanoita. (Mar. 3:6) Jehovha anoratidzawo kuti akavimbika nokuita zvose zvaanenge avimbisa. (Isa. 55:11) Saka kuvimbika kwaJehovha kunobatsira vashumiri vake vose vakatendeka. Nei tichidaro? Patinoita zvose zvatinokwanisa kuti titeerere mitemo yaJehovha, tinogona kuva nechivimbo chokuti achazadzisa vimbiso yake yokutikomborera.—Isa. 48:17, 18.

TEVEDZERA KUVIMBIKA KWAJEHOVHA

7. Tingatevedzera sei Jehovha panyaya yokuvimbika?

 7 Tingatevedzera sei Jehovha panyaya yokuvimbika? Imwe nzira ndeyokubatsira vaya vari mumamiriro ezvinhu akaoma. (Zvir. 3:27) Somuenzaniso, pane waunonamata naye here waunoziva kuti akaora mwoyo, zvimwe nekurwara, kushorwa nevomumhuri kana kutadzawo kwake? Wadii kubatsira munhu iyeye “nemashoko akanaka, mashoko anonyaradza”? (Zek. 1:13) * Kana ukadaro, unenge uchiratidza kuti uri shamwari yakavimbika uye yechokwadi “inonamatira kupfuura mukoma.”—Zvir. 18:24.

8. Tingatevedzera sei kuvimbika kwaJehovha, somuenzaniso, kana takaroora kana kuroorwa?

8 Tinogonawo kutevedzera Jehovha nokuramba takavimbika kune vaya vatinoda. Somuenzaniso, kana takaroora kana kuroorwa, tinoziva kuti tinofanira kuramba takavimbika kune mumwe wedu. (Zvir. 5:15-18) Saka hatitombotori danho rokutanga ringaita kuti tizoita upombwe. (Mat. 5:28) Uyewo tinoratidza kuti takavimbika kune vatinonamata navo nokudzivisa makuhwa anokuvadza kana kuchera vamwe, uye nokuramba kuparadzira mashoko akaipa akadaro kana kuateerera.—Zvir. 12:18.

9, 10. (a) Tinofanira kunyanya kuramba takavimbika kunaani? (b) Nei kuteerera mirayiro yaJehovha kusiri nyore nguva dzose?

9 Chinonyanya kukosha ndechokuti tinoda kuramba takavimbika kuna Jehovha. Tingazviita  sei? Nokuedza kuona zvinhu semaonero aanoita, tichida zvaanoda uye tovenga zvaanovenga, uye toita zvinoenderana nezvaanoda. (Verenga Pisarema 97:10.) Patinoedza kuita kuti mafungiro edu uye manzwiro edu aenderane neaJehovha, tichanzwa tichida chaizvo kuteerera mirayiro yake.—Pis. 119:104.

10 Ichokwadi kuti hazvisi nyore nguva dzose kuteerera mirayiro yaJehovha. Dzimwe nguva zvinotoda kushinga kuti tirambe takavimbika. Somuenzaniso, vamwe vaKristu vasina kuroora kana kuroorwa vangada kuva nemba asi havasati vawana akavakodzera pavanamati vaJehovha. (1 VaK. 7:39) Hanzvadzi isina kuroorwa ingaona kuti vainoshanda navo vasiri Zvapupu vanogara vachiikurudzira kudanana nomumwe munhu. Hanzvadzi iyi ingave ichitonetsekawo nokusurukirwa. Asi inotsunga kuramba yakaperera kuna Jehovha. Hationgi here mienzaniso yakanaka yakadaro yokuvimbika? Chokwadi Jehovha achapa mubayiro vose vanoramba vakatendeka kwaari pasinei nekuoma kwezvinhu.—VaH. 11:6.

“Kune shamwari inonamatira kupfuura mukoma.”—Zvir. 18:24 (Ona ndima 7)

‘Kanganwiranai nomwoyo wose.’—VaEf. 4:32 (Ona ndima 16)

JEHOVHA ANOKANGANWIRA

11. Zvinorevei kukanganwira?

11 Chimwe chinhu chinoita kuti tinyanye kuda Jehovha ndechokuti anoda kukanganwira. Zvinorevei kukanganwira? Kunosanganisira kuregerera munhu anenge atadza kana paine chikonzero chokuti aregererwe. Izvi hazvirevi kuti munhu anokanganwira anobvumirana nezvakaipa zvinenge zvaitwa kana kuti anozviona sepasina chaitika. Asi anosarudza kusachengeta chigumbu. Magwaro anodzidzisa kuti Jehovha “akagadzirira kukanganwira” vaya vanopfidza zvechokwadi.—Pis. 86:5.

12. (a) Jehovha anoratidza sei kuti anokanganwira? (b) Zvinorevei kuita kuti zvivi zvemunhu “zvidzimwe”?

12 Jehovha anoratidza sei kuti anokanganwira? Bhaibheri rinoti Jehovha anokanganwira “zvikuru.” Izvi zvinoreva kuti anokanganwira zvizere uye zvachose. (Isa. 55:7) Tinoziva sei kuti Jehovha anokanganwira zvizere? Funga nezvevimbiso iri pana Mabasa 3:19. (Verenga.) Muapostora  Petro akakurudzira vateereri vake ‘kupfidza, votendeuka.’ Mutadzi paanopfidza zvechokwadi, anozvidemba chaizvo nezvakaipa zvaanenge aita. Anenge atsungawo kusadzokorora chivi chake. (2 VaK. 7:10, 11) Uyewo kupfidza kwechokwadi kunoita kuti mutadzi ‘atendeuke,’ achisiya nzira yakaipa otevera nzira inofadza Mwari. Kudai vateereri vaPetro vaizoratidza kupfidza kwechokwadi kwakadaro, chii chaizoitika? Petro akati zvivi zvavo ‘zvaizodzimwa.’ Shoko iroro rinobva pashoko rechiGiriki rinoreva “kupfudza zvanga zvakanyorwa.” Saka Jehovha paanokanganwira anoita seapfudza kana kuti kudzima zvikanganiso zvose. Anokanganwira zvizere.—VaH. 10:22; 1 Joh. 1:7.

13. Mashoko okuti “handizoyeukizve chivi chavo” anoita kuti tive nechivimbo chei?

13 Tinoziva sei kuti Jehovha anokanganwira zvachose? Funga zvakaprofitwa naJeremiya zvine chokuita nesungano itsva, yakaitwa nevaKristu vakazodzwa inoita kuti vaya vanotenda murudzikinuro vakanganwirwe zvechokwadi. (Verenga Jeremiya 31:34.) Jehovha anoti: “Ndichakanganwira kukanganisa kwavo, uye handizoyeukizve chivi chavo.” Saka Jehovha anotivimbisa kuti kana aregerera, haazotirangiri zvivi izvozvo zvekare. Haazoiti kuti zvivi zvedu zviite zvitsva kuti atipe mhosva kana kuti arambe achitiranga. Asi Jehovha anokanganwira zvivi izvozvo uye haazozviyeuki zvachose.—VaR. 4:7, 8.

14. Tinganyaradzwa sei nokufungisisa kukanganwira kunoita Jehovha? Taura muenzaniso.

14 Tinogona kunyaradzwa nokufungisisa nezvekukanganwira kunoita Jehovha. Funga nezvemuenzaniso uyu. Makore akawanda akapfuura, imwe hanzvadzi yatichati Elaine yakadzingwa. Yakazodzorerwa papera makore. “Kunyange zvazvo ndaizviudza mumwoyo kuti Jehovha ainge andikanganwira uye ndichizvitaurirawo vamwe,” anodaro Elaine, “ndaigara ndichiona sokuti ndaiva kure naye uye vamwe vaiva pedyo naye.” Zvisinei, Elaine akanyaradzwa nokuverenga uye kufungisisa zvimwe zvirungamutauro zvinoshandiswa muBhaibheri kutsanangura kukanganwira kunoita Jehovha. Elaine akawedzera kuti: “Ndakazoona kuti Jehovha anondida chaizvo uye ane hanya neni.” Akanyanya kukurudzirwa nepfungwa iyi: “Jehovha paanokanganwira zvivi zvedu, hatifaniri kunzwa sokuti tine vara rezvivi zvakadaro kwoupenyu hwedu hwose.” * Elaine anoti: “Ndakazoona kuti ndaisatenda kuti Jehovha aizonyatsondiregerera uye ndaifunga kuti ndaizoramba ndichinetseka kweupenyu hwangu hwose. Ndinozviziva kuti zvichatora nguva, asi ndava kutanga kunzwa kuti chokwadi ndinogona kuswedera pedyo naJehovha uye ndinonzwa kuti chimwe chinhu chinorema chabviswa pandiri.” Chokwadi tinoshumira Mwari ane rudo uye anokanganwira!—Pis. 103:9.

TEVEDZERA KUKANGANWIRA KWAJEHOVHA

15. Tingatevedzera sei Jehovha panyaya yokukanganwira?

15 Tinogona kutevedzera Jehovha nokusarudza kukanganwirana kana paine chikonzero chokudaro. (Verenga Ruka 17:3, 4.) Yeuka kuti kana Jehovha akatikanganwira, anobva akanganwa zvivi zvedu pakuti haazotirangiri zvivi izvozvo. Kana tikakanganwira vamwe, nesuwo tinogona kukanganwa nyaya yacho torega kuzoimutsa pane imwe nguva.

16. (a) Kukanganwira kunoreva here kuti tinofarira zvakaipa kana kuti tiri kurega vamwe vachitidzvinyirira? Tsanangura. (b) Tinofanira kuitei kuti tikanganwirwe naMwari?

  16 Kukanganwira hazvirevi kuti tinofarira zvakaipa kana kuti tiri kurega vamwe vachitidzvinyirira. Asi kunoreva kuti tinosarudza kusachengeta chigumbu. Zvinokoshawo  kuziva kuti kana tichida kuti Jehovha atikanganwire, tinofanira kukanganwirawo vamwe sezvaanoita. (Mat. 6:14, 15) Tsitsi dzaJehovha dzinoita kuti ayeuke kuti “tiri guruva.” (Pis. 103:14) Saka kunzwira vamwe tsitsi hakufaniriwo here kuita kuti tiyeuke kuti vanokanganisa tovakanganwira nemwoyo wose?—VaEf. 4:32; VaK. 3:13.

Dai minyengetero yedu yokukanganwira vamwe ikabva pamwoyo (Ona ndima 17)

17. Chii chinogona kutibatsira kana takagumburiswa newatinonamata naye?

17 Ichokwadi kuti kukanganwira hakusi nyore nguva dzose. Kunyange vamwe vaKristu vakazodzwa vepakutanga vaiomerwawo nokugadzirisa kusawirirana. (VaF. 4:2) Kana takagumburiswa nehama yedu chii chingatibatsira? Funga nezvaJobho. Akarwadziswa chaizvo paakapomerwa nhema nevaizviti ishamwari dzake vanoti Erifazi, Bhiridhadhi, naZofari. (Job 10:1; 19:2) Jehovha akazoruramisa varume vatatu ivavo. Mwari akavati vaende kuna Jobho vanopa chibayiro pamusana pezvivi zvavo. (Job. 42:7-9) Asi Jehovha aidawo kuti Jobho aite chimwe chinhu. Chaiva chii? Jehovha akati Jobho anyengeterere varume ivavo vainge vamupomera zvenhema. Jobho akaita zvaakaudzwa uye Jehovha akamukomborera nekukanganwira kwaainge aita. (Verenga Jobho 42:10, 12, 16, 17.) Tinodzidzei? Tinodzidza kuti kunyengeterera nemwoyo wose munhu anenge atitadzira kunogona kutibatsira kuti tisarambe takagumbuka.

RAMBA UCHINYATSOKOSHESA UNHU HWAJEHOVHA

18, 19. Tingaramba sei tichiwedzera kukoshesa kwatinoita unhu hunoita kuti tide Jehovha?

18 Tafara chaizvo kuongorora zvinhu zvakasiyana-siyana zvinoratidza kuti Jehovha akanaka. Taona kuti anotaurika naye, haasaruri, ane rupo, anonzwisisa, akavimbika uye anokanganwira. Ichokwadi kuti tangokurukura zvishoma. Tinogona kuwana mufaro patichadzidza zvakawanda nezvaJehovha nokusingaperi. (Mup. 3:11) Tinobvumirana nemuapostora Pauro uyo akanyora kuti: “Haiwa, pfuma yaMwari nouchenjeri nezivo zvakadzama sei!” Ndizvo zvatingataurawo nezverudo runa Mwari uye unhu hutanhatu hwatakurukura.—VaR. 11:33.

19 Dai tose tikaramba tichiwedzera kukoshesa unhu hunoita kuti tide Jehovha. Tinogona kudaro kana tikadzidza unhu hwake, tohufungisisa uye tohutevedzera muupenyu hwedu. (VaEf. 5:1) Patinodaro, zvechokwadi ticharamba tichibvumirana nemunyori wepisarema akaimba kuti: “Asi ini, kuswedera pedyo naMwari kwakandinakira.”—Pis. 73:28.

^ ndima 7 Kana uchida mazano anobatsira panyaya iyi ona nyaya inoti “Wakakurudzira Munhu Upi Noupi Nguva Pfupi Yapfuura Here?” muNharireyomurindi yaJanuary 15, 1995, uye inoti “Nyandurira Kuda Namabasa Akaisvonaka—Sei?” muNharireyomurindi yaApril 1, 1995.

^ ndima 14 Ona ndima 10 muchitsauko 26 chebhuku raSwedera Pedyo naJehovha.