Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Shinga—Jehovha Anewe!

Shinga—Jehovha Anewe!

“Shinga, usimbe. . . . Jehovha Mwari wako anewe.”—JOSH. 1:9.

1, 2. (a) Chii chichatibatsira kutsungirira miedzo? (b) Kutenda chii? Ipa muenzaniso.

KUSHUMIRA Jehovha kunoita kuti tifare. Asi tinosanganawo nenhamo sezvinoita vamwe vose, uye ‘tingatambura pamusana pokururama.’ (1 Pet. 3:14; 5:8, 9; 1 VaK. 10:13) Kuti titsungirire miedzo yakadaro, tinoda kutenda uye ushingi.

2 Kutenda chii? Muapostora Pauro akanyora kuti: “Kutenda kutarisira nechivimbo zvinhu zvinenge zvichitarisirwa, kuratidzwa kuri pachena kwezvinhu chaizvoizvo kunyange zvisati zvaonekwa.” (VaH. 11:1) Rimwe Bhaibheri rinoti: “Kutenda igwaro rinoratidza uridzi pazvinhu zvatinenge tichitarisira. Kutenda kuva nechokwadi nezvinhu zvatisingaoni.” (The Simple English Bible) Kana tikapiwa gwaro rouridzi rechivako, tinova nechivimbo chokuti chivako chacho chinenge chava chedu. Sezvo tichitenda kuti Mwari anozadzisa zvose zvaanotaura, zvinoita sekuti tine gwaro rouridzi rinokosha rezvinhu zvacho. Kutenda kunoita kuti tive nechokwadi chokuti tichaona kuzadziswa kwevimbiso dzaMwari dziri muBhaibheri dzatakamirira, uye tine chokwadi nezvakavimbiswa naMwari kunyange tisingazvioni.

3, 4. (a) Ushingi chii? (b) Tingasimbisa sei kutenda kwedu uye tingaita sei kuti tive noushingi?

3 Ushingi hunotsanangurwa se“kusatya kutaura kana kuita chimwe chinhu panyaya yezvekunamata, yetsika uye manzwiro atinoita patinosangana nezvipingamupinyi uye ngozi.” (The New Interpreter’s Dictionary of the Bible) Kana takashinga, tinenge takasimba, tiri mhare, uye dzimwe nguva tisingatyi.—Mako 6:49, 50; 2 Tim. 1:7.

4 Zvinokosha chaizvo kuti tive nokutenda uye ushingi. Asi zvakadini kana tikaona kuti hatina kutenda kwakasimba uye hatina ushingi. Vanhu vane zviuru  vanotaurwa muBhaibheri vakaratidza muenzaniso wakanaka wokutenda uye kushinga. Saka tinogona kusimbisa kutenda kwedu uye kuita kuti tive noushingi nokuongorora mienzaniso iyoyo.

JEHOVHA AIVA NAJOSHUA

5. Kuti abudirire pabasa rake, Joshua aidei?

5 Ngatimbokurukurai zvakaitika makore anenge 3 500 akapfuura. Painge papfuura makore 40 kubva pakanunurwa vaIsraeri vane mamiriyoni muIjipiti noruoko rune simba rwaJehovha. Muprofita Mosesi ndiye ainge avatungamirira. Panguva iyi, paainge ava nemakore 120, akaona Nyika Yakapikirwa ari kure ndokufira pamusoro peGomo reNebho. Akatsiviwa naJoshua, murume ainge “azere nomudzimu wouchenjeri.” (Dheut. 34:1-9) VaIsraeri vainge vava kuda kutora nyika yeKenani. Kuti abudirire kuvatungamirira, Joshua aifanira kuva nouchenjeri hwaibva kuna Mwari. Aifanirawo kutenda muna Jehovha uye kuva akashinga uye akasimba.—Dheut. 31:22, 23.

6. (a) Joshua 23:6 inoti tishinge kuitei? (b) Tinodzidzei pamashoko aMabasa 4:18-20 uye Mabasa 5:29?

6 Uchenjeri, ushingi, uye kutenda zvakaratidzwa naJoshua munguva yakareba yavaitora Kenani zvinofanira kuva zvakasimbisa vaIsraeri. Zvisinei, vaIsraeri vaisafanira kushinga muhondo chete, asi vaifanira kushinga kuita zvavainge varayirwa naJoshua. Ava pedyo nokufa, achionekana navo, akati: “Shingai kwazvo kuchengeta uye kuita zvose zvakanyorwa mubhuku romutemo waMosesi nokusambobva pazviri muchienda kurudyi kana kuruboshwe.” (Josh. 23:6) Isu tinodawo ushingi kuti tigare tichiteerera Jehovha. Izvi zvinosanganisira patinonzi nevanhu tiite zvinopesana nezvinodiwa naMwari. (Verenga Mabasa 4:18-20; 5:29.) Kana tikanyengetera uye tovimba naJehovha, iye achatibatsira kuti tishinge saizvozvo.

ZVATINGAITA KUTI TIBUDIRIRE

7. Kuti ashinge uye abudirire, Joshua aifanira kuitei?

7 Kuti tive noushingi hunodiwa pakuita zvinoda Mwari, tinofanira kudzidza uye kushandisa zviri muShoko rake. Joshua akaudzwa kuti aite izvozvo paakatsiva Mosesi. Akanzi: “Shinga, usimbe kwazvo kuti uchenjerere kuita maererano nomutemo wose wawakarayirwa nomushumiri wangu Mosesi. . . . Bhuku iri romutemo harifaniri kubva pamuromo pako, unofanira kuriverenga nenzwi riri pasi masikati nousiku, kuti uchenjerere kuita maererano nezvose zvakanyorwa mariri; nokuti kana ukadaro uchaita kuti nzira yako ibudirire, wobva waita nokuchenjera.” (Josh. 1:7, 8) Joshua akateerera zano iroro, uye ‘akabudirira.’ Kana tikaitawo izvozvo, tichava vakashinga chaizvo uye tichabudirira mubasa raMwari.

Rugwaro rwedu rwegore rwa2013: “Shinga, usimbe. . . . Jehovha Mwari wako anewe.”—Joshua 1:9

8. Mashoko erugwaro rwegore rwa2013 anobva murugwaro rupi, uye unofunga kuti achakubatsira sei?

8 Joshua anofanira kuva akasimbiswa chaizvo paakanzwa mamwe mashoko aJehovha okuti: “Shinga, usimbe. Usavhunduka kana kutya, nokuti Jehovha Mwari wako anewe kwose kwaunoenda.” (Josh. 1:9) Jehovha anesuwo. Saka ngatisa“vhunduka kana kutya” pasinei nemiedzo yatingasangana nayo. Mashoko anonyanya kukosha  ndeokuti: “Shinga, usimbe. . . . Jehovha Mwari wako anewe.” Mashoko iwayo ari pana Joshua 1:9 akasarudzwa kuti ave rugwaro rwegore rwa2013. Zvechokwadi achatisimbisa mumwedzi iri mberi, uye tichasimbiswawo nemashoko uye zvakaitwa nevamwe vanhu vaiva nokutenda noushingi.

VAKARATIDZA USHINGI

9. Rakabhi akaratidza sei kutenda uye ushingi?

9 Joshua paakatuma vasori vaviri muKenani, Rakabhi hure, akavaviga akarasisa vavengi vavo. Iye nevemhuri yake havana kuurayiwa pakaparadzwa guta reJeriko nevaIsraeri nokuti akaratidza kutenda uye ushingi. (VaH. 11:30, 31; Jak. 2:25) Chokwadi, Rakabhi akasiya mararamiro ake ounzenza kuti afadze Jehovha. Mazuva ano kunewo vamwe vakaratidza kutenda noushingi vakachinja upenyu hwavo kuti vave vaKristu uye kuti vafadze Mwari.

10. Rute akatsigira kunamata kwechokwadi mumamiriro ezvinhu akaita sei, uye akazokomborerwa sei?

10 Pashure pokunge Joshua afa, Rute muMoabhi akatsigira kunamata kwechokwadi akashinga. Sezvo murume wake ainge afa aiva muIsraeri, Rute anofanira kunge aiziva nezvaJehovha. Vamwene vake Naomi, avo vaivawo chirikadzi, vaigara muMoabhi, asi vakafunga kudzokera kuguta revaIsraeri reBhetrehema. Vari munzira, Naomi akakurudzira Rute kudzokera kuvanhu vokwake, asi akaramba, achiti: “Musanditeterera kuti ndikusiyei, kuti ndirege kuenda nemi . . . Vanhu venyu vachava vanhu vanguwo, naMwari wenyu Mwari wanguwo.” (Rute 1:16) Rute ainge akashinga kuita izvozvo. Nokufamba kwenguva, hama yaNaomi yainzi Bhoazi yakaroora Rute, vakabereka mwanakomana uye Rute akazova ambuya vaDhavhidhi naJesu. Chokwadi Jehovha anokomborera vanhu vanoratidza kutenda uye ushingi.—Rute 2:12; 4:17-22; Mat. 1:1-6.

VAKAWANDA VAKAISA UPENYU HWAVO PANGOZI!

11. Jehoyadha naJehoshebha vakaratidza sei ushingi, uye izvi zvakabatsirei?

11 Kushinga kwedu uye kutenda zvinowedzera patinoona kuti Mwari anotsigira vaya vanoisa zvaanoda pokutanga uye zvakanakira hama dzavo panzvimbo pezvavanoda. Somuenzaniso, funga nezveMupristi Mukuru Jehoyadha nomudzimai wake, Jehoshebha. Pashure pokunge Mambo Ahaziya afa, amai vake Atariya, vakauraya vana vamambo vainge vasara kunze kwaJehoashi uye vakabvuta chigaro choumambo. Jehoyadha naJehoshebha vainge vaisa upenyu hwavo pangozi nokuponesa Jehoashi mwanakomana waAhaziya vakaramba vakamuviga kwemakore matanhatu. Mugore rechinomwe, Jehoyadha akaita kuti Jehoashi agadzwe kuva mambo uye akaita kuti Atariya aurayiwe. (2 Madz. 11:1-16) Jehoyadha akazotsigira Mambo Jehoashi pakugadzira temberi. Uye Jehoyadha paakafa ava nemakore 130, akavigwa munzvimbo yaivigwa madzimambo “nokuti akanga aita zvakanaka pakati paIsraeri uye kuna Mwari wechokwadi neimba Yake.” (2 Mak. 24:15, 16) Uyezve, ushingi hwaJehoyadha nemudzimai wake hwakachengetedza dzinza roumambo kubvira kuna Dhavhidhi kusvika kuna Mesiya.

12. Ebhedhi-mereki akaratidza sei ushingi?

12 Ebhedhi-mereki, mukuru-mukuru weimba yaMambo Zedhekiya, akaisa upenyu hwake pangozi nokuda kwaJeremiya. Mambo ainge aisa Jeremiya mumaoko emachinda aJudha, ayo ainge amupomera mhosva yokupandukira ndokumukanda mumugodhi waiva nematope kuti afire imomo. (Jer. 38:4-6) Pasinei nokuti zvaiva nengozi nemhaka yokuvengwa kwaiitwa Jeremiya, Ebhedhi-mereki akateterera Zedhekiya kuti aponese muprofita wacho. Zedhekiya akabvuma, akamupa varume 30 kuti vamubatsire kununura Jeremiya.  Achishandisa muprofita wake, Mwari akavimbisa Ebhedhi-mereki kuti aisazofa paizokombwa Jerusarema nevaBhabhironi. (Jer. 39:15-18) Chokwadi Mwari anopa mubayiro vanhu vakashinga!

13. VaHebheru vatatu vakaratidza sei ushingi, uye muenzaniso wavo ungatibatsira sei?

13 Mumakore ekuma600 B.C.E., vamwe vashumiri vatatu vaJehovha vechiHebheru vakaona uchapupu hwokuti Mwari anopa mubayiro vanhu vane kutenda noushingi. Mambo Nebhukadhinezari akaunganidza vanhu vose vanokudzwa vomuBhabhironi akati vanamate chifananidzo chendarama chirefu. Munhu wose aisadaro aifanira kufira muvira romoto. VaHebheru vatatu ivavo vakaudza Nebhukadhinezari kuti: “Mwari wedu watiri kushumira anokwanisa kutinunura. Iye achatinunura muvira romoto unopfuta kwazvo nomuruoko rwenyu, haiwa imi mambo. Asi kana zvikasaitika, haiwa imi mambo, zivai kuti hatisi kuzoshumira vanamwari venyu, uye hatisi kuzonamata chifananidzo chendarama chamakamisa.” (Dhan. 3:16-18) Kununurwa kunofadza kwavakaitwa kunonyatsotsanangurwa pana Dhanieri 3:19-30. Kunyange zvazvo tingasakandwa muvira romoto, tinosangana nemiedzo uye tinogona kuva nechokwadi chokuti Mwari achatikomborera nemhaka yokutenda kwedu uye ushingi.

14. Maererano naDhanieri chitsauko 6, Dhanieri akaratidza sei ushingi, uye zvakaguma nei?

14 Dhanieri akaratidza kutenda uye ushingi vavengi vake pavakamanikidza Mambo Dhariyasi kuti ape murayiro wokuti, “kwemazuva makumi matatu chero munhu wose anoteterera mumwe mwari kana munhu kunze kwenyu, haiwa imi mambo, akandwe mugomba reshumba.” Dhanieri paakangoziva kuti gwaro racho rasainwa, “akapinda mumba make, mahwindo eimba yake yepadenga remba zvaakanga akazarukira kuJerusarema nokuda kwake, katatu pazuva aipfugama nemabvi ake achinyengetera, achirumbidza Mwari wake, sezvaakanga agara achiita izvi zvisati zvaitika.” (Dhan. 6:6-10) Dhanieri uyo ainge akashinga akazopedzisira ava mugomba reshumba, asi Jehovha akamununura.—Dhan. 6:16-23.

15. (a) Akwira naPrisira vakaratidza sei muenzaniso wokutenda uye ushingi? (b) Mashoko aJesu ari pana Johani 13:34 anorevei uye vaKristu vakawanda vakaratidza sei rudo rwakadaro?

15 Mumamiriro ezvinhu asina kutaurwa muBhaibheri, Akwira naPrisira ‘vakaisa mitsipa yavo pangozi nokuda kwomweya waPauro.’ (Mab. 18:2; VaR. 16:3, 4) Vakashinga kuita zvaienderana nemashoko aJesu okuti: “Ndiri kukupai murayiro mutsva, kuti mudanane; sokuda kwandakakuitai, kuti nemiwo mudanane.” (Joh. 13:34) Mutemo waMosesi waiti munhu aifanira kuda muvakidzani  wake sezvaanozviita. (Revh. 19:18) Asi murayiro waJesu waiva “mutsva” pakuti waiti munhu ade vamwe zvokusvika pakuvafira sezvakaita Jesu. VaKristu vakawanda vakaratidza rudo nokushinga ‘kuisa mitsipa yavo pangozi’ vachiitira kuti hama dzavo dzechiKristu dzisatambudzwe kana kuurayiwa nevavengi.—Verenga 1 Johani 3:16.

VaKristu vepakutanga vaisambofunga nezvekubvuma kusiya chiKristu

16, 17. Vamwe vateveri vaKristu vepakutanga vakasangana nemuedzo wakaita sei, uye izvi zvakafanana sei nezvakaitika kune vamwe vaKristu vemunguva yedu?

16 Kufanana naJesu, vaKristu vepakutanga vaishinga kunamata Jehovha chete. (Mat. 4:8-10) Vairamba kupisira mambo weRoma rusenzi vachiratidza kumuremekedza. (Ona mufananidzo.) Daniel P. Mannix akanyora kuti, “VaKristu vashoma chete ndivo vakasiya chiKristu, kunyange zvazvo vaiwanzoisirwa atari yaipfuta moto munhandare imomo chaimo. Musungwa aingofanira kumwaya rusenzi shomanana pamoto uye aibva apiwa gwaro rokuti ainge apa chibayiro obva asunungurwa. Ainyatsotsanangurirwawo kuti ainge asiri kunamata mambo; kwaingova kubvuma kuti mambo ainge akaita samwari sezvo aiva mutungamiriri wehurumende yeRoma. Kunyange zvakadaro, vaKristu vakawanda havana kushandisa mukana iwoyo kuti vasunungurwe.”—Those About to Die.

17 VaKristu vaiva mumisasa yeNazi vakapiwa mikana yakawanda yokusaina gwaro rokuramba Jehovha kuti vasaurayiwe. Asi vashoma chete ndivo vakasaina. Munguva ichangopfuura, Zvapupu zvokuRwanda, vaHutu nevaTutsi, vakadzivirirana vachiisa upenyu hwavo pangozi paida kutsakatiswa rudzi rwevaTutsi. Miedzo yakadaro inoda kuti munhu ave noushingi uye kutenda.

YEUKA KUTI JEHOVHA ANESU!

18, 19. Mienzaniso ipi yomuBhaibheri yevanhu vakaratidza kutenda uye ushingi ingatibatsira kuita basa rokuparidza?

18 Iye zvino tine ropafadzo yokuitawo basa rinokosha chaizvo rakapiwa vashumiri vaMwari vari panyika, rokuzivisa mashoko oUmambo uye rokuita kuti vanhu vave vadzidzi. (Mat. 24:14; 28:19, 20) Chokwadi tinoonga chaizvo muenzaniso wakazonaka watakasiyirwa naJesu! “Akaenda muguta neguta uye mumusha nomusha, achiparidza nokuzivisa mashoko akanaka oumambo hwaMwari.” (Ruka 8:1) Kufanana naye, tinoda ushingi uye kutenda kuti tiparidze mashoko oUmambo. Tichibatsirwa naMwari, tinogona kuita saNoa ainge akashinga, uyo aiva “muparidzi wokururama” asingatyi, aiparidzira “nyika yevanhu vakanga vasingadi Mwari” vainge vava pedyo nokuparadzwa nemafashamo.—2 Pet. 2:4, 5.

19 Munyengetero unotibatsira kuti tirambe tichiita basa rokuparidza. Vamwe vateveri vaKristu pavakanyengetera kuti ‘vataure shoko raMwari noushingi,’ chikumbiro chavo chakanzwiwa. (Verenga Mabasa 4:29-31.) Kana uchitya kuparidza paimba neimba, Jehovha achapindura minyengetero yako kuti uwedzere ushingi uye kutenda.—Verenga Pisarema 66:19, 20. *

20. Sevashumiri vaJehovha tine rutsigiro rwakaita sei?

20 Zvakaoma kuramba tichiita zvinodiwa naMwari patinenge tichisangana nemiedzo munyika ino yakaipa ine matambudziko. Asi hatisi toga. Mwari anesu. Uye Mwanakomana wake, Musoro weungano, anesuwo. Tinewo Zvapupu zvinopfuura 7 000- 000 zviri munyika yose. Pamwe chete nazvo, ngatirambei tichiratidza kutenda uye tichiparidza mashoko akanaka tichifunga rugwaro rwedu rwegore rwa2013: “Shinga, usimbe. . . . Jehovha Mwari wako anewe.”—Josh. 1:9.

^ ndima 19 Ona mimwe mienzaniso yevanhu vaiva noushingi munyaya inoti “Shinga, Usimbe Kwazvo” iri muNharireyomurindi yaFebruary 15, 2012.