Accessibility setting

Sarudza Mutauro

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Shona

NHARIREYOMURINDI (YOKUDZIDZA) DECEMBER 2012

Indekisi Yenyaya dzeNharireyomurindi dza2012

Indekisi Yenyaya dzeNharireyomurindi dza2012

Inoratidza magazini inowanika nyaya yacho

BHAIBHERI

 • Bhaibheri raCoverdale, 6/1
 • Kushandisa Sedumwa, 12/15
 • Kusiyana Nemamwe Mabhuku, 6/1
 • Rinochinja Upenyu Hwevanhu, 1/1, 2/1, 4/1, 5/1, 7/1, 8/1, 10/1, 11/1
 • Rinofanotaura Zvichaitika Here? 1/1
 • Swahili, 9/1
 • Zvevechiduku, 1/1, 4/1, 7/1, 10/1

DZIMWEWO NYAYA

 • Abrahamu, 1/1
 • Ahashivheroshi (waEsteri), 1/1
 • Akadzivirira, Akariritira, Akaramba Achiita Basa Rake (Josefa), 4/1
 • Akaratidza Uchenjeri, Ushingi, Kuzvipira (Esteri), 1/1
 • Amagedhoni, 2/1
 • Anasi Anotaurwa muEvhangeri, 4/1
 • Atari Kuna “Mwari Asingazivikanwi,” 3/1
 • “Basa Renyu Richapiwa Mubayiro” (Asa), 8/15
 • Bhitumini Sedhaka Rokuvakisa, 7/1
 • Chichaitika Kuzvitendero, 5/1
 • “Chigaro Chokutonga” (Mab 18:12), 5/1
 • Chinhu Chiri Nani Kupfuura Krisimasi, 12/1
 • Chitendero Nezvematongerwo Enyika, 5/1
 • Fodya, 8/1
 • Kuita Zvemidzimu, 3/1
 • Kurasikirwa Nedrakema, 12/1
 • Kutenga Nokutengesa muIsraeri, 9/1
 • Kuva Nechitendero Kuzvinyengera Here? 11/1
 • Kuvimba Nezvaunoona Pakutanga, 3/1
 • Kuvimbazve Nomumwe Wako (amboita upombwe), 5/1
 • “Kwamunoenda Ndiko Kwandichaendawo” (Rute), 7/1
 • Madzimambo Masere Anoziviswa, 6/15
 • Madzinza evaJudha, 6/1
 • Mari Shoma, 6/1
 • Matende Aigadzirwa naPauro, 11/1
 • Matombo Aiva Pahomwe Yepachipfuva, 8/1
 • Mazai Akachengetwa Muchando, 12/15
 • Mufudzi (wekare), 11/1
 • “Mukadzi Akanaka Kwazvo” (Rute), 10/1
 • Munyu Usisavaviri (Mt 5:13), 12/1
 • Murimi (wekare), 5/1
 • Natani—Mutsigiri Wokunamata Kwakachena, 2/15
 • Nei Vamwe Vasingapembereri Krisimasi? 12/1
 • Ngirozi Dzinotibatsira Here? 7/1
 • Nyere Pamariro Panguva yaJesu, 2/1
 • Nyika Ichaparara Here? 2/1
 • “Pepa” Munguva Inotaurwa muBhaibheri, 7/1
 • Rufu Rwevanhu vaMwari ‘Runokosha,’ 5/15
 • Ruvara Nemicheka Zvinotaurwa muBhaibheri, 3/1
 • Sarudza Ramangwana Rakanaka, 5/1
 • Shanje, 2/15
 • Shoko Rokuti “Hazvitomboiti!” 6/1
 • Tesaronika, 6/1
 • Tsamba Dzaitumirwa Sei? 9/1
 • Umambo hweBritain neAmerica, 6/15
 • Uori Huchazombopera Here? 10/1
 • Utatu, 3/1
 • Vabati Vehove (vekare), 8/1
 • Vaimbi, Zviridzwa (munguva dzekare), 2/1
 • VaKristu Vakatiza muJudhiya? 10/1
 • “Vanakomana Vevaprofita,” 10/1
 • Vanamati Varoorane Nevanhu Vavainamata Navo, 7/1
 • Vateresi (vepanguva yaJesu), 3/1
 • Vose Vakanaka Vanoenda Kudenga Here? 8/1
 • Waini Yaishandiswa Kurapa, 8/1
 • Wakamborarama Kare? 12/1
 • Zuva Rokutongwa, 9/1
 • Zvidhinha muIjipiti Yekare, 1/1
 • Zvingaita Here Kurarama Nokusingaperi? 10/1
 • Zvinoratidza VaKristu Vechokwadi, 3/1
 • Zvinyoreso, Ingi Zvinotaurwa muBhaibheri, 11/1
 • Zvishamiso, 8/1
 • Zvokupoda-poda, 12/1

JEHOVHA

 • Achagadza Hurumende, 11/1
 • Ane Hanya Nevanhukadzi Here? 9/1
 • Anopisa Vanhu Mugehena Here? 10/1
 • Baba, 7/1
 • Chii Chaungada Kubvunza Mwari? 11/1
 • Munzwi Womunyengetero, 7/1
 • Nei Aine Sangano? 2/1
 • Nei Akaita Kuti Jesu Auye Panyika? 12/1
 • Nei Akakumbira Abrahamu Kuti Ape Mwanakomana? 1/1
 • Nei Tichifanira Kushandisa Zita Rake? 6/1
 • Swedera Pedyo naMwari, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1

JESU KRISTU

 • Akava Mambo Riini? 8/1
 • “Enda Naye Kwemamaira Maviri,” (Mt 5:41), 4/1
 • Evhangeri dzeApokirifa, 4/1
 • Jesu ndiMwari Here? 4/1
 • Kupindurwa Kwemibvunzo, 4/1
 • Mafiro Aakaita Akatadzisa Vamwe vaJudha Kuva vaKristu, 5/1
 • Maonero Aaiita Zvematongerwo Enyika, 5/1
 • Mhosva Dzevakarovererwa Pedyo Naye, 2/1
 • Ndiani Akatuma “Nyeredzi”? 4/1
 • Tinofanira Kuyeuka Sei Rufu rwaJesu? 3/1

NYAYA DZOKUDZIDZA

 • Batsira Vanhu Kuti ‘Vamuke Pahope,’ 3/15
 • Chenjerera Misungo yaDhiyabhorosi, 8/15
 • Dzidza Kubva ‘Pakuumbwa Kwakaitwa Chokwadi,’ 1/15
 • Dzidza Kurinda Kubva Kuvaapostora vaJesu, 1/15
 • Dzidza Pakushivirira kwaJehovha naJesu, 9/15
 • “Hamuzivi Zuva Racho Kana Awa Yacho,” 9/15
 • Hungu Wako Ngaave Hungu, 10/15
 • Ita Kuti Ungano Irambe Iine Mafungiro Akanaka, 2/15
 • Ita Zvose Zvaunogona Kuti Imba Yenyu Isaparare, 5/15
 • Itai Sevagari vomuUmambo hwaMwari! 8/15
 • Jehovha “Muzivisi Wezvinhu Zvakavanzika,” 6/15
 • Jehovha Anotichengetedza Kuti Tiponeswe, 4/15
 • Jehovha Anounganidza Vanhu Vake Vanofara, 9/15
 • Jehovha Anoziva Nzira Yokununura Nayo Vanhu Vake, 4/15
 • Jehovha Anozivisa “Zvinhu Zvinofanira Kukurumidza Kuitika,” 6/15
 • “Jehovha Mumwe Chete” Anounganidza Mhuri Yake, 7/15
 • Jehovha Ngaakutungamirire Kurusununguko Rwechokwadi, 7/15
 • Jesu Akaratidza Muenzaniso Wokuzvininipisa, 11/15
 • Kanganwiranai Nomwoyo Wose, 11/15
 • Kufarira Tariro Yedu, 3/15
 • Kuguma Kuchaita Nyika Ino, 9/15
 • Kukanganwira kwaJehovha Kunokubatsira Sei? 11/15
 • Kumirisana Nematambudziko Emazuva Ano Takashinga, 10/15
 • Kupa Jehovha Zvibayiro Zvomweya Wose, 1/15
 • Kuramba Tiri “Vagari Venguva Duku,” 12/15
 • Kusavimbika—Chimwe Chezvinhu Zvinoratidza Mazuva Ekupedzisira! 4/15
 • Mira Wakasimba Udzivise Misungo yaSatani, 8/15
 • Munogona Kufara Mumhuri, Kunyange Zvitendero Zvenyu Zvakasiyana, 2/15
 • ‘Mwanakomana Anoda Kuzivisa nezvaBaba,’ 4/15
 • “Ndidzidzisei Kuita Kuda Kwenyu,” 11/15
 • “Ndinemi,” 8/15
 • “Ndingadedereswa Naaniko?” 7/15
 • Nei Tichifanira Kuisa Basa raJehovha Pokutanga? 6/15
 • Ramba Uine Mwoyo Wakakwana Kuna Jehovha, 4/15
 • Ramba Uine Pfungwa Yokuti Nguva Yapera, 3/15
 • Rugare Kwemakore Ane Chiuru Uye Nokusingaperi! 9/15
 • “Shinga, Usimbe Kwazvo,” 2/15
 • Shumira Mwari Worusununguko, 7/15
 • Teerera Mwari Ubatsirwe Nezvaakavimbisa, 10/15
 • Tevedzera Muenzaniso waJesu Wokurinda, 2/15
 • Unganyatsobudirira Sei Muupenyu? 12/15
 • Unonyatsokoshesa Chipo chaMwari Chewanano Here? 5/15
 • Unoratidza Mafungiro Akaita Sei? 10/15
 • Upristi hwoUmambo Huchabatsira Vanhu Vose, 1/15
 • Uri Kuratidza Kubwinya kwaJehovha Here? 5/15
 • Uri Mutariri Anovimbwa Naye! 12/15
 • Usatarira “Zvinhu Zviri Shure,” 3/15
 • “Vagari Venguva Duku” Vanonamata Mwari Pamwe Chete, 12/15
 • “Vaitungamirirwa Nomudzimu Mutsvene,” 6/15
 • VaKristu Vechokwadi Vanoremekedza Shoko raMwari, 1/15
 • Vavarira Kuva Muduku Pane Vamwe, 11/15
 • Vimba naJehovha Mwari ‘Wenguva Nemwaka,’ 5/15

NYAYA DZOUPENYU

 • Jehovha Akandidzidzisa Kuita Kuda Kwake (M. Lloyd), 7/15
 • Jehovha Akasvinudza Maziso Angu (P. Oyeka), 6/1
 • Kuchinjwa Kwakaitwa Mhuri yechiHindu (N. Govindsamy), 10/1
 • “Kuruoko Rwenyu Rworudyi” (L. Didur), 3/15
 • Makore 70 Ndakabata Kumupendero (L. Smith), 4/15
 • Ndaishamwaridzana Nevanhu Vakura (E. Gjerde), 5/15
 • Ndakazowana Rusununguko! (M. Kilin), 12/1
 • Ndava Kuziva Mwari Wandinonamata (M. Bacudio), 9/1
 • Shamwari Kwemakore 60 (L. Turner, W. Kasten, R. Kelsey, R. Templeton), 10/15
 • Zvatakadzidza Mubasa Redu Dzvene (O. Randriamora), 6/15

UPENYU UYE UNHU HWECHIKRISTU

 • “Chenjererai Mbiriso yevaFarisi,” 5/15
 • Chikwereti, 11/1
 • Chipo Chokusaroora, 11/15
 • Dzidzisai Vana Venyu, 3/1, 6/1, 9/1, 12/1
 • Gwaro Rokupika Kuva Akatendeka, 12/15
 • Kana Mwana Asisina Chokwadi Nezvaunotenda, 2/1
 • Kuita Kuti Kudzidza Kunyanye Kunakidza, 1/15
 • Kuona Zvinonyadzisira Kunogona Kudzingisa? 3/15
 • Kuroora Kana Kuroorwa, 10/1
 • Mutsa, 9/1
 • Sei VaKristu Vachibhabhatidzwa? 4/1
 • Tsvaka “Kutungamirira Kwounyanzvi,” 6/15
 • Unopa Sei Vamwe Mazano? 3/15
 • VaKristu Vaipindira Mune Zvematongerwo Enyika? 5/1
 • Zvandinodzidza muBhaibheri, 2/1, 5/1, 8/1, 11/1

ZVAPUPU ZVAJEHOVHA

 • “Chengetedza Mwoyo Wako!” Magungano Eruwa, 5/1
 • European Court (V. Bayatyan), 11/1
 • ‘Kubva Mumuromo Mevana’ (Russia, Australia), 10/15
 • Kupedza Kudzidza kuGiriyedhi, 2/1, 8/1
 • Macolporteur, 5/15
 • Mapilgrim, 8/15
 • Miganhu Haina Basa (Portugal, Spain, France), 1/1
 • Musangano Wepagore, 8/15
 • Mutsa Unodzora Hasha, 6/15
 • ‘Ndichakwanisa Sei Kuparidza?’ (akaremara), 1/15
 • Nei Zvichiparidza Paimba Neimba? 6/1
 • ‘Shoko Rakanaka’ (redhiyo yokuCanada), 11/15
 • “Tinodzidza Pane Zvakaitika Kare” (Estonia), 12/1
 • “Tinokumbirawo Kutorwa Pikicha” (Mexico), 3/15
 • Tsamba Inobva ku . . . , 3/1, 6/1, 9/1, 12/1
 • VaAztec Vemazuva Ano, 3/1
 • Vakazivisa Shoko raMwari Noushingi! 2/15
 • Vakazvipa kuBrazil, 10/15
 • Vakazvipa kuEcuador, 7/15
 • Vanhukadzi Vanodzidzisawo Here? 9/1
 • ‘Yaiita Kuti Vose Vanditarise’ (Dawn-Mobile), 2/15
 • YeChirungu Chisina Kuoma (Nharireyomurindi), 12/15
 • Yokudzidza (Nharireyomurindi), 1/15
 • “Zvandaida Zvazoitika” (kupayona), 7/15
 • Zvikoro Zvesangano, 9/15
 • Zvinhu Zvinokosha Zvenhoroondo Yedu, 1/15
 • Zvinozadzisa Kushaya Kwevamwe (zvipo), 11/15