Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Indekisi Yenyaya dzeNharireyomurindi dza2012

Indekisi Yenyaya dzeNharireyomurindi dza2012

Inoratidza magazini inowanika nyaya yacho

BHAIBHERI

 • Bhaibheri raCoverdale, 6/1
 • Kushandisa Sedumwa, 12/15
 • Kusiyana Nemamwe Mabhuku, 6/1
 • Rinochinja Upenyu Hwevanhu, 1/1, 2/1, 4/1, 5/1, 7/1, 8/1, 10/1, 11/1
 • Rinofanotaura Zvichaitika Here? 1/1
 • Swahili, 9/1
 • Zvevechiduku, 1/1, 4/1, 7/1, 10/1

DZIMWEWO NYAYA

 • Abrahamu, 1/1
 • Ahashivheroshi (waEsteri), 1/1
 • Akadzivirira, Akariritira, Akaramba Achiita Basa Rake (Josefa), 4/1
 • Akaratidza Uchenjeri, Ushingi, Kuzvipira (Esteri), 1/1
 • Amagedhoni, 2/1
 • Anasi Anotaurwa muEvhangeri, 4/1
 • Atari Kuna “Mwari Asingazivikanwi,” 3/1
 • “Basa Renyu Richapiwa Mubayiro” (Asa), 8/15
 • Bhitumini Sedhaka Rokuvakisa, 7/1
 • Chichaitika Kuzvitendero, 5/1
 • “Chigaro Chokutonga” (Mab 18:12), 5/1
 • Chinhu Chiri Nani Kupfuura Krisimasi, 12/1
 • Chitendero Nezvematongerwo Enyika, 5/1
 • Fodya, 8/1
 • Kuita Zvemidzimu, 3/1
 • Kurasikirwa Nedrakema, 12/1
 • Kutenga Nokutengesa muIsraeri, 9/1
 • Kuva Nechitendero Kuzvinyengera Here? 11/1
 • Kuvimba Nezvaunoona Pakutanga, 3/1
 • Kuvimbazve Nomumwe Wako (amboita upombwe), 5/1
 • “Kwamunoenda Ndiko Kwandichaendawo” (Rute), 7/1
 • Madzimambo Masere Anoziviswa, 6/15
 • Madzinza evaJudha, 6/1
 • Mari Shoma, 6/1
 • Matende Aigadzirwa naPauro, 11/1
 • Matombo Aiva Pahomwe Yepachipfuva, 8/1
 • Mazai Akachengetwa Muchando, 12/15
 • Mufudzi (wekare), 11/1
 • “Mukadzi Akanaka Kwazvo” (Rute), 10/1
 • Munyu Usisavaviri (Mt 5:13), 12/1
 • Murimi (wekare), 5/1
 • Natani—Mutsigiri Wokunamata Kwakachena, 2/15
 • Nei Vamwe Vasingapembereri Krisimasi? 12/1
 • Ngirozi Dzinotibatsira Here? 7/1
 • Nyere Pamariro Panguva yaJesu, 2/1
 • Nyika Ichaparara Here? 2/1
 • “Pepa” Munguva Inotaurwa muBhaibheri, 7/1
 • Rufu Rwevanhu vaMwari ‘Runokosha,’ 5/15
 • Ruvara Nemicheka Zvinotaurwa muBhaibheri, 3/1
 • Sarudza Ramangwana Rakanaka, 5/1
 • Shanje, 2/15
 • Shoko Rokuti “Hazvitomboiti!” 6/1
 • Tesaronika, 6/1
 • Tsamba Dzaitumirwa Sei? 9/1
 • Umambo hweBritain neAmerica, 6/15
 • Uori Huchazombopera Here? 10/1
 • Utatu, 3/1
 • Vabati Vehove (vekare), 8/1
 • Vaimbi, Zviridzwa (munguva dzekare), 2/1
 • VaKristu Vakatiza muJudhiya? 10/1
 • “Vanakomana Vevaprofita,” 10/1
 • Vanamati Varoorane Nevanhu Vavainamata Navo, 7/1
 • Vateresi (vepanguva yaJesu), 3/1
 • Vose Vakanaka Vanoenda Kudenga Here? 8/1
 • Waini Yaishandiswa Kurapa, 8/1
 • Wakamborarama Kare? 12/1
 • Zuva Rokutongwa, 9/1
 • Zvidhinha muIjipiti Yekare, 1/1
 • Zvingaita Here Kurarama Nokusingaperi? 10/1
 • Zvinoratidza VaKristu Vechokwadi, 3/1
 • Zvinyoreso, Ingi Zvinotaurwa muBhaibheri, 11/1
 • Zvishamiso, 8/1
 • Zvokupoda-poda, 12/1

JEHOVHA

 • Achagadza Hurumende, 11/1
 • Ane Hanya Nevanhukadzi Here? 9/1
 • Anopisa Vanhu Mugehena Here? 10/1
 • Baba, 7/1
 • Chii Chaungada Kubvunza Mwari? 11/1
 • Munzwi Womunyengetero, 7/1
 • Nei Aine Sangano? 2/1
 • Nei Akaita Kuti Jesu Auye Panyika? 12/1
 • Nei Akakumbira Abrahamu Kuti Ape Mwanakomana? 1/1
 • Nei Tichifanira Kushandisa Zita Rake? 6/1
 • Swedera Pedyo naMwari, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1

JESU KRISTU

 • Akava Mambo Riini? 8/1
 • “Enda Naye Kwemamaira Maviri,” (Mt 5:41), 4/1
 • Evhangeri dzeApokirifa, 4/1
 • Jesu ndiMwari Here? 4/1
 • Kupindurwa Kwemibvunzo, 4/1
 • Mafiro Aakaita Akatadzisa Vamwe vaJudha Kuva vaKristu, 5/1
 • Maonero Aaiita Zvematongerwo Enyika, 5/1
 • Mhosva Dzevakarovererwa Pedyo Naye, 2/1
 • Ndiani Akatuma “Nyeredzi”? 4/1
 • Tinofanira Kuyeuka Sei Rufu rwaJesu? 3/1

NYAYA DZOKUDZIDZA

 • Batsira Vanhu Kuti ‘Vamuke Pahope,’ 3/15
 • Chenjerera Misungo yaDhiyabhorosi, 8/15
 • Dzidza Kubva ‘Pakuumbwa Kwakaitwa Chokwadi,’ 1/15
 • Dzidza Kurinda Kubva Kuvaapostora vaJesu, 1/15
 • Dzidza Pakushivirira kwaJehovha naJesu, 9/15
 • “Hamuzivi Zuva Racho Kana Awa Yacho,” 9/15
 • Hungu Wako Ngaave Hungu, 10/15
 • Ita Kuti Ungano Irambe Iine Mafungiro Akanaka, 2/15
 • Ita Zvose Zvaunogona Kuti Imba Yenyu Isaparare, 5/15
 • Itai Sevagari vomuUmambo hwaMwari! 8/15
 • Jehovha “Muzivisi Wezvinhu Zvakavanzika,” 6/15
 • Jehovha Anotichengetedza Kuti Tiponeswe, 4/15
 • Jehovha Anounganidza Vanhu Vake Vanofara, 9/15
 • Jehovha Anoziva Nzira Yokununura Nayo Vanhu Vake, 4/15
 • Jehovha Anozivisa “Zvinhu Zvinofanira Kukurumidza Kuitika,” 6/15
 • “Jehovha Mumwe Chete” Anounganidza Mhuri Yake, 7/15
 • Jehovha Ngaakutungamirire Kurusununguko Rwechokwadi, 7/15
 • Jesu Akaratidza Muenzaniso Wokuzvininipisa, 11/15
 • Kanganwiranai Nomwoyo Wose, 11/15
 • Kufarira Tariro Yedu, 3/15
 • Kuguma Kuchaita Nyika Ino, 9/15
 • Kukanganwira kwaJehovha Kunokubatsira Sei? 11/15
 • Kumirisana Nematambudziko Emazuva Ano Takashinga, 10/15
 • Kupa Jehovha Zvibayiro Zvomweya Wose, 1/15
 • Kuramba Tiri “Vagari Venguva Duku,” 12/15
 • Kusavimbika—Chimwe Chezvinhu Zvinoratidza Mazuva Ekupedzisira! 4/15
 • Mira Wakasimba Udzivise Misungo yaSatani, 8/15
 • Munogona Kufara Mumhuri, Kunyange Zvitendero Zvenyu Zvakasiyana, 2/15
 • ‘Mwanakomana Anoda Kuzivisa nezvaBaba,’ 4/15
 • “Ndidzidzisei Kuita Kuda Kwenyu,” 11/15
 • “Ndinemi,” 8/15
 • “Ndingadedereswa Naaniko?” 7/15
 • Nei Tichifanira Kuisa Basa raJehovha Pokutanga? 6/15
 • Ramba Uine Mwoyo Wakakwana Kuna Jehovha, 4/15
 • Ramba Uine Pfungwa Yokuti Nguva Yapera, 3/15
 • Rugare Kwemakore Ane Chiuru Uye Nokusingaperi! 9/15
 • “Shinga, Usimbe Kwazvo,” 2/15
 • Shumira Mwari Worusununguko, 7/15
 • Teerera Mwari Ubatsirwe Nezvaakavimbisa, 10/15
 • Tevedzera Muenzaniso waJesu Wokurinda, 2/15
 • Unganyatsobudirira Sei Muupenyu? 12/15
 • Unonyatsokoshesa Chipo chaMwari Chewanano Here? 5/15
 • Unoratidza Mafungiro Akaita Sei? 10/15
 • Upristi hwoUmambo Huchabatsira Vanhu Vose, 1/15
 • Uri Kuratidza Kubwinya kwaJehovha Here? 5/15
 • Uri Mutariri Anovimbwa Naye! 12/15
 • Usatarira “Zvinhu Zviri Shure,” 3/15
 • “Vagari Venguva Duku” Vanonamata Mwari Pamwe Chete, 12/15
 • “Vaitungamirirwa Nomudzimu Mutsvene,” 6/15
 • VaKristu Vechokwadi Vanoremekedza Shoko raMwari, 1/15
 • Vavarira Kuva Muduku Pane Vamwe, 11/15
 • Vimba naJehovha Mwari ‘Wenguva Nemwaka,’ 5/15

NYAYA DZOUPENYU

 • Jehovha Akandidzidzisa Kuita Kuda Kwake (M. Lloyd), 7/15
 • Jehovha Akasvinudza Maziso Angu (P. Oyeka), 6/1
 • Kuchinjwa Kwakaitwa Mhuri yechiHindu (N. Govindsamy), 10/1
 • “Kuruoko Rwenyu Rworudyi” (L. Didur), 3/15
 • Makore 70 Ndakabata Kumupendero (L. Smith), 4/15
 • Ndaishamwaridzana Nevanhu Vakura (E. Gjerde), 5/15
 • Ndakazowana Rusununguko! (M. Kilin), 12/1
 • Ndava Kuziva Mwari Wandinonamata (M. Bacudio), 9/1
 • Shamwari Kwemakore 60 (L. Turner, W. Kasten, R. Kelsey, R. Templeton), 10/15
 • Zvatakadzidza Mubasa Redu Dzvene (O. Randriamora), 6/15

UPENYU UYE UNHU HWECHIKRISTU

 • “Chenjererai Mbiriso yevaFarisi,” 5/15
 • Chikwereti, 11/1
 • Chipo Chokusaroora, 11/15
 • Dzidzisai Vana Venyu, 3/1, 6/1, 9/1, 12/1
 • Gwaro Rokupika Kuva Akatendeka, 12/15
 • Kana Mwana Asisina Chokwadi Nezvaunotenda, 2/1
 • Kuita Kuti Kudzidza Kunyanye Kunakidza, 1/15
 • Kuona Zvinonyadzisira Kunogona Kudzingisa? 3/15
 • Kuroora Kana Kuroorwa, 10/1
 • Mutsa, 9/1
 • Sei VaKristu Vachibhabhatidzwa? 4/1
 • Tsvaka “Kutungamirira Kwounyanzvi,” 6/15
 • Unopa Sei Vamwe Mazano? 3/15
 • VaKristu Vaipindira Mune Zvematongerwo Enyika? 5/1
 • Zvandinodzidza muBhaibheri, 2/1, 5/1, 8/1, 11/1

ZVAPUPU ZVAJEHOVHA

 • “Chengetedza Mwoyo Wako!” Magungano Eruwa, 5/1
 • European Court (V. Bayatyan), 11/1
 • ‘Kubva Mumuromo Mevana’ (Russia, Australia), 10/15
 • Kupedza Kudzidza kuGiriyedhi, 2/1, 8/1
 • Macolporteur, 5/15
 • Mapilgrim, 8/15
 • Miganhu Haina Basa (Portugal, Spain, France), 1/1
 • Musangano Wepagore, 8/15
 • Mutsa Unodzora Hasha, 6/15
 • ‘Ndichakwanisa Sei Kuparidza?’ (akaremara), 1/15
 • Nei Zvichiparidza Paimba Neimba? 6/1
 • ‘Shoko Rakanaka’ (redhiyo yokuCanada), 11/15
 • “Tinodzidza Pane Zvakaitika Kare” (Estonia), 12/1
 • “Tinokumbirawo Kutorwa Pikicha” (Mexico), 3/15
 • Tsamba Inobva ku . . . , 3/1, 6/1, 9/1, 12/1
 • VaAztec Vemazuva Ano, 3/1
 • Vakazivisa Shoko raMwari Noushingi! 2/15
 • Vakazvipa kuBrazil, 10/15
 • Vakazvipa kuEcuador, 7/15
 • Vanhukadzi Vanodzidzisawo Here? 9/1
 • ‘Yaiita Kuti Vose Vanditarise’ (Dawn-Mobile), 2/15
 • YeChirungu Chisina Kuoma (Nharireyomurindi), 12/15
 • Yokudzidza (Nharireyomurindi), 1/15
 • “Zvandaida Zvazoitika” (kupayona), 7/15
 • Zvikoro Zvesangano, 9/15
 • Zvinhu Zvinokosha Zvenhoroondo Yedu, 1/15
 • Zvinozadzisa Kushaya Kwevamwe (zvipo), 11/15