Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Waizviziva Here?

Waizviziva Here?

Moto waitakurwa sei kare kare?

NYAYA iri muBhaibheri pana Genesisi 22:6 inotaura kuti Abrahamu paaigadzirira kunopa chibayiro kunzvimbo yaiva kure “akatora huni dzechinopiwa chinopiswa akadzitakudza Isaka mwanakomana wake, akatora moto nebanga rokuurayisa akazviisa mumaoko ake, vaviri vacho vakapfuurira pamwe chete.”

Magwaro hapana paanotaura kuti kare kare moto waibatidzwa sei. Payakataura nezvenyaya iyi, imwe nyanzvi yeBhaibheri yakataura kuti “zvainge zvakaoma kuita kuti moto urambe uchibvira murwendo rurefu” rwakaitwa naAbrahamu naIsaka. Saka chinogona kunge chichirehwa munyaya yacho zvinhu zvaishandiswa pakubatidza moto.

Vamwe vanoti kare kare zvaisava nyore kubatidza moto. Pamwe pacho vanhu vaigona kuona zviri nyore kukumbira mazimbe kuvavakidzani pane kutanga vega kubatidza moto. Saka nyanzvi dzakawanda dzinofunga kuti chakatakurwa naAbrahamu waiva mudziyo, zvichida chirongo chaiva nemubato wecheni. Mudziyo wacho waiva nemarasha kana kuti mazimbe ainge atorwa pamoto wakabatidzwa usiku hwainge hwapfuura. (Isa. 30:14) Mazimbe aitakurwa saizvozvo aigona kushandiswa nevanhu zviri nyore pamwe chete netsotso chero pavaifunga kubatidza moto vari parwendo rwakareba.