NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA February 2017

Magazini ino ine nyaya dzokudzidza dzaApril 3-30, 2017.

Chinangwa chaJehovha Chichazadzika!

Chinangwa chaMwari chaakasikira nyika nevanhu ndechei? Chinangwa chaMwari chakavhiringidzwa sei? Nei chibayiro cherudzikinuro chaJesu chiri icho chinovhura nzira yekuti chinangwa chaMwari chizadzike?

Rudzikinuro—Chipo Chakakwana Chinobva Kuna Baba

Urongwa uhwu hwaMwari haungogumiri pakuvhura mukana wekuti vanhu vawane makomborero, asi hunogadzirisawo nyaya dzinokosha kuvanhu nengirozi.

NYAYA YEUPENYU

Takaona Mutsa Usina Kukodzera Kuwanwa waMwari Munzira Dzakawanda

Douglas naMary Guest vakaona mutsa usina kukodzera kuwanwa waMwari pavaipayona muCanada uye pavaiva mamishinari muBrazil nemuPortugal.

Jehovha Anotungamirira Vanhu Vake

Kare Jehovha akashandisa vamwe vanhu kuti vatungamirire vanhu vake. Chii chinoratidza kuti zvechokwadi aibatsira vanhu ivavo?

Ndiani Ari Kutungamirira Vanhu vaMwari Mazuva Ano?

Jesu akavimbisa vateveri vake kuti aizova navo kusvikira pakuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva yacho. Ari kutungamirira sei vanhu vaMwari mazuva ano?

Mibvunzo Inobva Kuvaverengi

Muapostora Pauro akanyora kuti Jehovha “haangakuregei muchiedzwa kupfuura zvamunogona kutsungirira.” Izvi zvinoreva here kuti Jehovha anogara aongorora kuti ndezvipi zvatinogona kutsungirira obva asarudza miedzo yatichasangana nayo?

KUBVA MUDURA RENHOROONDO YEDU

“Hapana Nzira Isingafambiki Kana Yakarebesa”

Kuma1920 nekuma1930, mapiyona anoshingaira akaratidza kuti aiva nechido chekuendesa mashoko akanaka eUmambo hwaMwari kumaruwa ekuAustralia.