Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

NHARIREYOMURINDI (YOKUDZIDZA) DECEMBER 2016

Indekisi Yenyaya dzeNharireyomurindi dza2016

Indekisi Yenyaya dzeNharireyomurindi dza2016

Inoratidza magazini inowanika nyaya yacho

BHAIBHERI

BHAIBHERI RINOCHINJA UPENYU

 • Gore Rimwe Chete Rerugare Uye Mufaro (A. Broggio), No. 1

 • Ndaigara ndakagumbuka uye ndaida zvekurwa (A. De la Fuente), Nha. 5

 • Ndakadzidza Kuremekedza Vanhukadzi (J. Ehrenbogen), Nha. 3

 • Ndakatombokundikana Kakawanda (J. Mutke), Nha. 4

DZIMWEWO NYAYA

 • Chii chinoitika patinofa? Nha. 1

 • Chii chinonzi Umambo hwaMwari? Nha. 5

 • Ishoko Rainyaradza Zvikuru! (“mwanasikana”), Nov.

 • Kuenzanisa Zvinodzidziswa Mumachechi nezviri muBhaibheri, Nha. 4

 • Kuratidzwa Zvinhu Zvekudenga, Nha. 6

 • “Kurwa ndokwaJehovha” (Dhavhidhi), Nha. 5

 • Kuteerera Yambiro, Nha. 2

 • Machira nemadhayi panguva yaiitika zviri muBhaibheri, Nha. 3

 • Mipumburu Munguva Yakaitika Zviri muBhaibheri, Nha. 1

 • Munhu aigona kutodyara masora mumunda wemumwe munhu here? Oct.

 • Mwari anopindura minyengetero yese here? Nha. 6

 • Ndiani Angakunyaradza? Nha. 5

 • Ndiani anonzi Dhiyabhorosi? Nha. 2

 • “Ndinoda Kuenda” (Ribheka), Nha. 3

 • Nyaya yaDhavhidhi naGoriyati—Ndeyechokwadi Here? Nha. 5

 • Paunofirwa Nemunhu Waunoda, Nha. 3

 • Rusununguko Rwaipiwa vaJudha neRoma muJudhiya, Oct.

 • Tinofanira kunyengetera takaita sei? Nha. 6

 • Utsinye Huchazombopera Here? Nha. 4

 • Vakuru vevapristi vanotaurwa muMagwaro echiKristu, Nha. 1

 • Zvatinodzidza Kushiri, Nha. 6

 • Zvekunamata zvakatangwa nevanhu here? Nha. 4

 • Zvikonzero Zvaiita Kuti Vatungamiriri Vechitendero chechiJudha Vabvumire Vanhu Kurambana, Nha. 4

 • Zvine basa here kuti munhu ave nechechi yaanopinda? Nha. 4

JEHOVHA

 • ‘Ane Hanya Newe,’ June

 • “Usatya. Ini Ndichakubatsira,” July

 • Zita, Nha. 3

JESU KRISTU

 • Baba vaJosefa, Nha. 3

 • Nei Akatambura Ndokufa? Nha. 2

 • Zvaaiita kuvanhu vane maperembudzi zvaishamisa, Nha. 4

MIBVUNZO INOBVA KUVAVERENGI

 • “Chokumbofanobata” uye “chisimbiso” chinopiwa vakazodzwa (2VaK 1:21, 22), Apr.

 • Dziva reBhetizata ‘raibvongodzwa,’ (Joh 5:7), May

 • Kubatanidzwa kwetutanda tuviri (Eze 37), July

 • Kupa vashandi vehurumende zvipo kana kuti mari yekuvatenda, May

 • Kuratidza kufara panodzorerwa munhu, May

 • Murume ane nyanga yeingi yomunyori uye varume vatanhatu vakabata zvombo (Eze 9:2), June

 • Nderipi “shoko raMwari”? (VaH 4:12), Sept.

 • Nei kugeza maoko yaiva nyaya hombe? (Mk 7:5), Aug.

 • Satani akatoenda naJesu patemberi chaiyo here? (Mt 4:5; Ru 4:9), Mar.

 • Vanhu vaMwari vakatapwa riini neBhabhironi Guru? Mar.

NYAYA DZOKUDZIDZA

 • Bhaibheri Richiri Kuchinja Upenyu Hwako Here? May

 • Dzidza Kuvashumiri vaJehovha Vainge Vakavimbika, Feb.

 • “Endai Munoita Kuti Vanhu Vemarudzi Ose Vave Vadzidzi,” May

 • Jehovha Akamuti “Shamwari Yangu,” Feb.

 • Jehovha Anopa Mubayiro Vaya Vanomutsvaka Nomwoyo Wose, Dec.

 • Jehovha Anotungamirira Vanhu Vake Munzira Yeupenyu, Mar.

 • “Jehovha Mwari Wedu ndiJehovha Mumwe Chete,” June

 • Kanda Kuzvidya Mwoyo Kwako Kwose Pana Jehovha, Dec.

 • “Kudanana Kwenyu Sehama Ngakupfuurire”! Jan.

 • Kudanwa Kubva Murima, Nov.

 • ‘Kuisa Pfungwa Dzako Pazvinhu Zvomudzimu Kunoreva Upenyu Norugare,’ Dec.

 • Kuonga Mutsa Usina Kukodzera Kuwanwa waMwari, July

 • Kushanda naMwari Kunoita Kuti Tifare, Jan.

 • Kutendeka Kunoita Kuti Tifarirwe naMwari, Apr.

 • “Kutsungirira Ngakupedze Basa Rakwo,” Apr.

 • Makasunungurwa Nemutsa Usina Kukodzera Kuwanwa, Dec.

 • “Maoko Ako Ngaarege Kushayiwa Simba,” Sept.

 • Mapfekero Ako Anoita Kuti Mwari Akudzwe Here? Sept.

 • Mudzimu Wacho Unopupurirana Nomudzimu Wedu, Jan.

 • “Musakanganwa Kugamuchira Vaeni Zvakanaka,” Oct.

 • Nei Tichifanira ‘Kuramba Takarinda’? July

 • Nei Tichifanira Kuungana Kuti Tinamate Pamwe Chete? Apr.

 • Nyatsobatsirwa Nezvatinopiwa naJehovha, May

 • Paridza Mashoko Akanaka Omutsa Usina Kukodzera Kuwanwa, July

 • Ramba Uchirwira Kukomborerwa naJehovha, Sept.

 • Ramba Usina Kwaunotsigira Munyika Isina Kubatana, Apr.

 • Ramba Wakasimba Pakunamata Paunenge Uchishumira Mundima Yemumwe Mutauro, Oct.

 • ‘Rambai Muchikurudzirana Zuva Rimwe Nerimwe,’ Nov.

 • Ratidza Kutenda Kwako Mune Zvakavimbiswa naJehovha, Oct.

 • Ratidza Kuti Unokoshesa ‘Chipo chaMwari Chisingarondedzereki’ Jan.

 • Ratidza Kuti Wakavimbika Kuna Jehovha, Feb.

 • Ratidza Rudo Paunenge Uchiedza Kuyanana Nevamwe, May

 • Simbisa Kutenda Kwako Mune Zvaunotarisira, Oct.

 • Takarongwa Maererano Nezviri muBhuku raMwari, Nov.

 • Tevedzera Shamwari Dzepedyo dzaJehovha, Feb.

 • “Tichaenda Nemi,” Jan.

 • Tsvaka Umambo, Kwete Zvinhu, July

 • Unobvumira Muumbi Mukuru Kuti Akuumbe Here? June

 • Unoona Here Kuti Nei Uchifanira Kudzidzisa Vamwe? Aug.

 • Unoona Here Kuti Nei Uchifanira Kufambira Mberi Pakunamata? Aug.

 • Unonyatsokoshesa Bhuku raJehovha Here? Nov.

 • Unosarudza Sei Zvinhu Zvine Chekuita Neupenyu Hwako? May

 • Usarega Zvikanganiso Zvevamwe Zvichikuvhiringidza Pakunamata, June

 • Vabereki, Batsirai Vana Venyu Kuti Vave Nekutenda, Sept.

 • Vakabuda Muchitendero Chenhema, Nov.

 • Vechidiki Magadzirira Here Kubhabhatidzwa? Mar.

 • Vechidiki Mungagadzirira Sei Kuti Muzobhabhatidzwa? Mar.

 • Vechidiki, Simbisai Kutenda Kwenyu, Sept.

 • Wanano—Matangiro Ayakaita Uye Chinangwa Chayo, Aug.

 • Ziva Kuti Jehovha Ndiye Muumbi Wedu, June

 • Zvamungaita Kuti Wanano yechiKristu Ibudirire, Aug.

 • Zvaungaita Kuti Uwedzere Kubatana Kwatakaita sevaKristu? Mar.

NYAYA DZOUPENYU

 • Jehovha Akandibatsira Kuti Ndirambe Ndichimushumira (C. Robison), Feb.

 • Kugamuchira Chokwadi cheBhaibheri Ndisina Maoko (B. Merten), Nha. 6

 • Kuva “Zvinhu Zvose Kuvanhu Vemarudzi Ose” (D. Hopkinson), Dec.

 • Ndakaedza Kuratidzawo Muenzaniso Wakanaka Wandainge Ndaratidzwa (T. McLain), Oct.

 • Ndakawana Mufaro Kubva Pakupa (R. Parkin), Aug.

 • Vakambopikira Usista Asi Iye Zvino Vava Hanzvadzi dzechiKristu (F. naA. Fernández), Apr.

UPENYU UYE UNHU HWECHIKRISTU

 • “Chengetedza uchenjeri hunobatsira,” Oct.

 • Chinhu Chinokosha Kupfuura Goridhe (uchenjeri hwaMwari), Aug.

 • Iva Nemafungiro Aiva Nevaprofita, Mar.

 • Kubatsira Muungano Yenyu, Mar.

 • Kudzivirira Mashoko Akanaka Pamberi Pevanhu Vane Masimba, Sept.

 • Kufungidzira Zvakanaka, Apr.

 • Kunamatira Munzvimbo Tsvene? Nha. 2

 • Kuva Munhu Munyoro—Kunoratidza Uchenjeri, Dec.

 • Musazvidya Mwoyo, Nha. 1

 • Nei Tichifanira Kuva Vanhu Vakatendeseka? Nha. 1

 • Pane Chinokosha Kupfuura Madhaimondi (kutendeseka), June

 • Ramba Uchishumira Jehovha Uchifara, Feb.

 • Ushumiri Hwako Hwakaita Sedova Here? Apr.

 • Zvaungaita Kana Uine Zvauri Kutyira, Nha. 1

ZVAPUPU ZVAJEHOVHA

 • “Basa Iguru” (zvipo), Nov.

 • Batsirwa Nekutungamirira kwaJehovha (zvakaitika), Sept.

 • “Kukohwa Zvibereko Zvinoita Kuti Jehovha Arumbidzwe” (Germany, Hondo Yenyika I), Aug.

 • Motokari Ine Gudzanzwi Yaizivikanwa Nemamiriyoni Evanhu (Brazil), Feb.

 • Vakazvipa kuGhana, July

 • Vakazvipa kuOceania, Jan.

 • “Vanhu Vakapiwa Basa Racho” (Cedar Point, Ohio, U.S.A., gungano), May

 • “Vaparidzi veUmambo vemuBritain—Mukai!” (1937), Nov.