Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Indekisi Yenyaya dzeNharireyomurindi dza2016

Indekisi Yenyaya dzeNharireyomurindi dza2016

Inoratidza magazini inowanika nyaya yacho

BHAIBHERI

BHAIBHERI RINOCHINJA UPENYU

 • Gore Rimwe Chete Rerugare Uye Mufaro (A. Broggio), No. 1

 • Ndaigara ndakagumbuka uye ndaida zvekurwa (A. De la Fuente), Nha. 5

 • Ndakadzidza Kuremekedza Vanhukadzi (J. Ehrenbogen), Nha. 3

 • Ndakatombokundikana Kakawanda (J. Mutke), Nha. 4

DZIMWEWO NYAYA

 • Chii chinoitika patinofa? Nha. 1

 • Chii chinonzi Umambo hwaMwari? Nha. 5

 • Ishoko Rainyaradza Zvikuru! (“mwanasikana”), Nov.

 • Kuenzanisa Zvinodzidziswa Mumachechi nezviri muBhaibheri, Nha. 4

 • Kuratidzwa Zvinhu Zvekudenga, Nha. 6

 • “Kurwa ndokwaJehovha” (Dhavhidhi), Nha. 5

 • Kuteerera Yambiro, Nha. 2

 • Machira nemadhayi panguva yaiitika zviri muBhaibheri, Nha. 3

 • Mipumburu Munguva Yakaitika Zviri muBhaibheri, Nha. 1

 • Munhu aigona kutodyara masora mumunda wemumwe munhu here? Oct.

 • Mwari anopindura minyengetero yese here? Nha. 6

 • Ndiani Angakunyaradza? Nha. 5

 • Ndiani anonzi Dhiyabhorosi? Nha. 2

 • “Ndinoda Kuenda” (Ribheka), Nha. 3

 • Nyaya yaDhavhidhi naGoriyati—Ndeyechokwadi Here? Nha. 5

 • Paunofirwa Nemunhu Waunoda, Nha. 3

 • Rusununguko Rwaipiwa vaJudha neRoma muJudhiya, Oct.

 • Tinofanira kunyengetera takaita sei? Nha. 6

 • Utsinye Huchazombopera Here? Nha. 4

 • Vakuru vevapristi vanotaurwa muMagwaro echiKristu, Nha. 1

 • Zvatinodzidza Kushiri, Nha. 6

 • Zvekunamata zvakatangwa nevanhu here? Nha. 4

 • Zvikonzero Zvaiita Kuti Vatungamiriri Vechitendero chechiJudha Vabvumire Vanhu Kurambana, Nha. 4

 • Zvine basa here kuti munhu ave nechechi yaanopinda? Nha. 4

JEHOVHA

 • ‘Ane Hanya Newe,’ June

 • “Usatya. Ini Ndichakubatsira,” July

 • Zita, Nha. 3

JESU KRISTU

 • Baba vaJosefa, Nha. 3

 • Nei Akatambura Ndokufa? Nha. 2

 • Zvaaiita kuvanhu vane maperembudzi zvaishamisa, Nha. 4

MIBVUNZO INOBVA KUVAVERENGI

 • “Chokumbofanobata” uye “chisimbiso” chinopiwa vakazodzwa (2VaK 1:21, 22), Apr.

 • Dziva reBhetizata ‘raibvongodzwa,’ (Joh 5:7), May

 • Kubatanidzwa kwetutanda tuviri (Eze 37), July

 • Kupa vashandi vehurumende zvipo kana kuti mari yekuvatenda, May

 • Kuratidza kufara panodzorerwa munhu, May

 • Murume ane nyanga yeingi yomunyori uye varume vatanhatu vakabata zvombo (Eze 9:2), June

 • Nderipi “shoko raMwari”? (VaH 4:12), Sept.

 • Nei kugeza maoko yaiva nyaya hombe? (Mk 7:5), Aug.

 • Satani akatoenda naJesu patemberi chaiyo here? (Mt 4:5; Ru 4:9), Mar.

 • Vanhu vaMwari vakatapwa riini neBhabhironi Guru? Mar.

NYAYA DZOKUDZIDZA

 • Bhaibheri Richiri Kuchinja Upenyu Hwako Here? May

 • Dzidza Kuvashumiri vaJehovha Vainge Vakavimbika, Feb.

 • “Endai Munoita Kuti Vanhu Vemarudzi Ose Vave Vadzidzi,” May

 • Jehovha Akamuti “Shamwari Yangu,” Feb.

 • Jehovha Anopa Mubayiro Vaya Vanomutsvaka Nomwoyo Wose, Dec.

 • Jehovha Anotungamirira Vanhu Vake Munzira Yeupenyu, Mar.

 • “Jehovha Mwari Wedu ndiJehovha Mumwe Chete,” June

 • Kanda Kuzvidya Mwoyo Kwako Kwose Pana Jehovha, Dec.

 • “Kudanana Kwenyu Sehama Ngakupfuurire”! Jan.

 • Kudanwa Kubva Murima, Nov.

 • ‘Kuisa Pfungwa Dzako Pazvinhu Zvomudzimu Kunoreva Upenyu Norugare,’ Dec.

 • Kuonga Mutsa Usina Kukodzera Kuwanwa waMwari, July

 • Kushanda naMwari Kunoita Kuti Tifare, Jan.

 • Kutendeka Kunoita Kuti Tifarirwe naMwari, Apr.

 • “Kutsungirira Ngakupedze Basa Rakwo,” Apr.

 • Makasunungurwa Nemutsa Usina Kukodzera Kuwanwa, Dec.

 • “Maoko Ako Ngaarege Kushayiwa Simba,” Sept.

 • Mapfekero Ako Anoita Kuti Mwari Akudzwe Here? Sept.

 • Mudzimu Wacho Unopupurirana Nomudzimu Wedu, Jan.

 • “Musakanganwa Kugamuchira Vaeni Zvakanaka,” Oct.

 • Nei Tichifanira ‘Kuramba Takarinda’? July

 • Nei Tichifanira Kuungana Kuti Tinamate Pamwe Chete? Apr.

 • Nyatsobatsirwa Nezvatinopiwa naJehovha, May

 • Paridza Mashoko Akanaka Omutsa Usina Kukodzera Kuwanwa, July

 • Ramba Uchirwira Kukomborerwa naJehovha, Sept.

 • Ramba Usina Kwaunotsigira Munyika Isina Kubatana, Apr.

 • Ramba Wakasimba Pakunamata Paunenge Uchishumira Mundima Yemumwe Mutauro, Oct.

 • ‘Rambai Muchikurudzirana Zuva Rimwe Nerimwe,’ Nov.

 • Ratidza Kutenda Kwako Mune Zvakavimbiswa naJehovha, Oct.

 • Ratidza Kuti Unokoshesa ‘Chipo chaMwari Chisingarondedzereki’ Jan.

 • Ratidza Kuti Wakavimbika Kuna Jehovha, Feb.

 • Ratidza Rudo Paunenge Uchiedza Kuyanana Nevamwe, May

 • Simbisa Kutenda Kwako Mune Zvaunotarisira, Oct.

 • Takarongwa Maererano Nezviri muBhuku raMwari, Nov.

 • Tevedzera Shamwari Dzepedyo dzaJehovha, Feb.

 • “Tichaenda Nemi,” Jan.

 • Tsvaka Umambo, Kwete Zvinhu, July

 • Unobvumira Muumbi Mukuru Kuti Akuumbe Here? June

 • Unoona Here Kuti Nei Uchifanira Kudzidzisa Vamwe? Aug.

 • Unoona Here Kuti Nei Uchifanira Kufambira Mberi Pakunamata? Aug.

 • Unonyatsokoshesa Bhuku raJehovha Here? Nov.

 • Unosarudza Sei Zvinhu Zvine Chekuita Neupenyu Hwako? May

 • Usarega Zvikanganiso Zvevamwe Zvichikuvhiringidza Pakunamata, June

 • Vabereki, Batsirai Vana Venyu Kuti Vave Nekutenda, Sept.

 • Vakabuda Muchitendero Chenhema, Nov.

 • Vechidiki Magadzirira Here Kubhabhatidzwa? Mar.

 • Vechidiki Mungagadzirira Sei Kuti Muzobhabhatidzwa? Mar.

 • Vechidiki, Simbisai Kutenda Kwenyu, Sept.

 • Wanano—Matangiro Ayakaita Uye Chinangwa Chayo, Aug.

 • Ziva Kuti Jehovha Ndiye Muumbi Wedu, June

 • Zvamungaita Kuti Wanano yechiKristu Ibudirire, Aug.

 • Zvaungaita Kuti Uwedzere Kubatana Kwatakaita sevaKristu? Mar.

NYAYA DZOUPENYU

 • Jehovha Akandibatsira Kuti Ndirambe Ndichimushumira (C. Robison), Feb.

 • Kugamuchira Chokwadi cheBhaibheri Ndisina Maoko (B. Merten), Nha. 6

 • Kuva “Zvinhu Zvose Kuvanhu Vemarudzi Ose” (D. Hopkinson), Dec.

 • Ndakaedza Kuratidzawo Muenzaniso Wakanaka Wandainge Ndaratidzwa (T. McLain), Oct.

 • Ndakawana Mufaro Kubva Pakupa (R. Parkin), Aug.

 • Vakambopikira Usista Asi Iye Zvino Vava Hanzvadzi dzechiKristu (F. naA. Fernández), Apr.

UPENYU UYE UNHU HWECHIKRISTU

 • “Chengetedza uchenjeri hunobatsira,” Oct.

 • Chinhu Chinokosha Kupfuura Goridhe (uchenjeri hwaMwari), Aug.

 • Iva Nemafungiro Aiva Nevaprofita, Mar.

 • Kubatsira Muungano Yenyu, Mar.

 • Kudzivirira Mashoko Akanaka Pamberi Pevanhu Vane Masimba, Sept.

 • Kufungidzira Zvakanaka, Apr.

 • Kunamatira Munzvimbo Tsvene? Nha. 2

 • Kuva Munhu Munyoro—Kunoratidza Uchenjeri, Dec.

 • Musazvidya Mwoyo, Nha. 1

 • Nei Tichifanira Kuva Vanhu Vakatendeseka? Nha. 1

 • Pane Chinokosha Kupfuura Madhaimondi (kutendeseka), June

 • Ramba Uchishumira Jehovha Uchifara, Feb.

 • Ushumiri Hwako Hwakaita Sedova Here? Apr.

 • Zvaungaita Kana Uine Zvauri Kutyira, Nha. 1

ZVAPUPU ZVAJEHOVHA

 • “Basa Iguru” (zvipo), Nov.

 • Batsirwa Nekutungamirira kwaJehovha (zvakaitika), Sept.

 • “Kukohwa Zvibereko Zvinoita Kuti Jehovha Arumbidzwe” (Germany, Hondo Yenyika I), Aug.

 • Motokari Ine Gudzanzwi Yaizivikanwa Nemamiriyoni Evanhu (Brazil), Feb.

 • Vakazvipa kuGhana, July

 • Vakazvipa kuOceania, Jan.

 • “Vanhu Vakapiwa Basa Racho” (Cedar Point, Ohio, U.S.A., gungano), May

 • “Vaparidzi veUmambo vemuBritain—Mukai!” (1937), Nov.