Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Rudo—Runokosha

Rudo—Runokosha

Muapostora Pauro akafemerwa kunyora nezvezvinhu 9 zvinovapo nemhaka yekushanda kwemweya mutsvene. (VaG. 5:22, 23) Akataura kuti zvinhu izvi zvakanaka zvinoumba ‘chibereko chemweya.’ * Chibereko ichi ndechimwe chezvinhu zvinoumba “unhu hutsva.” (VaK. 3:10) Kungofanana nemuti unobereka kana uchidiridzwa zvakanaka, munhu anova nechibereko chemweya kana mweya mutsvene uchishanda zvakanaka maari pasina chinoukanganisa.—Pis. 1:1-3.

Pauro paakanyora nezvezvinhu zvinoumba chibereko chemweya, akatanga nerudo. Rwakakosha zvakadini? Pauro akati pasina rudo, ‘aisava chinhu.’ (1 VaK. 13:2) Asi chii chinonzi rudo, uye tingava sei narwo toruratidza zuva nezuva?

RUDO RUNORATIDZWA SEI?

Kunyange zvazvo pasina mashoko anonyatsotsanangura zvakaita rudo, Bhaibheri rinotaura kuti runoratidzwa sei. Semuenzaniso, tinoverenga kuti rudo rune “mwoyo murefu uye rune mutsa.” Uyewo, rudo “runofara nechokwadi,” uye “runoshivirira zvinhu zvose, runotenda zvinhu zvose, rune tariro pazvinhu zvose, runotsungirira zvinhu zvose.” Rudo runosanganisirawo kufarira vamwe zvichibva pamwoyo, kuva nehanya navo uyewo kuvimbika kwavari. Asi kusava nerudo kunoratidzwa neunhu hwakadai segodo, kudada, maitiro anonyadzisa, kungozvifunga, kuchengeta mafi uye kusada kuregerera vamwe. Kusiyana neunhu hwakaipa kudaro uye hunoratidza kuzvikudza, rudo rwatinoda kuva narwo “haruzvitsvakiri zvarwo.”—1 VaK. 13:4-8.

JEHOVHA NAJESU VAKARATIDZA MUENZANISO WEKUVA NERUDO

“Mwari rudo.” (1 Joh. 4:8) Zvese zvaanoita zvinoratidza rudo rwake. Chinhu chikuru kupfuura zvese chinoratidza kuda kwaanoita vanhu kutuma kwaakaita Jesu kuti afe rufu runorwadza achiitira isu. Muapostora Johani akati: “Neizvi rudo rwaMwari rwakaratidzwa pachena kwatiri, kuti Mwari akatuma Mwanakomana wake munyika, iye akaberekwa ari mumwe oga, kuti tiwane upenyu pachishandiswa iye. Rudo ruri pachinhu ichi, kwete kuti isu takada Mwari, asi kuti iye akatida, akatuma Mwanakomana wake kuti ave chibayiro chokuyananisira zvivi zvedu.” (1 Joh. 4:9, 10) Nemhaka yerudo rwaMwari, tinokwanisa kuregererwa zvivi zvedu tova netariro uye upenyu.

Jesu akaratidza kuti anoda vanhu kuburikidza nekuita kuda kwaMwari achizvidira. Pauro akanyora kuti: “[Jesu] anobva ati: ‘Tarirai! Ndauya kuzoita zvamunoda.’ . . . ‘Nezvamunoda’ izvozvi zvataurwa isu takatsveneswa nokupiwa kwomuviri waJesu Kristu kamwe chete zvachose.” (VaH. 10:9, 10) Hapana aikwanisa kuratidza rudo runopfuura ipapo. Jesu akati: “Hapana ane rudo rukuru kune urwu, kuti mumwe munhu ape [upenyu hwake] nokuda kweshamwari dzake.” (Joh. 15:13) Isu vanhu vane chivi  tingakwanisa here kutevedzera rudo rwatakaratidzwa naJehovha naJesu? Hongu. Ngationei kuti tingazviita sei.

“RAMBAI MUCHIFAMBA MURUDO”

Pauro anotikurudzira achiti: “Ivai vatevedzeri vaMwari, sevana vanodiwa, uye rambai muchifamba murudo, saKristu akakudaiwo, akazvipa nokuda kwenyu.” (VaEf. 5:1, 2) ‘Tinoramba tichifamba murudo’ patinoruratidza pane zvese zvatinoita muupenyu. Tinoratidza rudo rwakadaro nezvatinoita kwete nezvatinotaura chete. Johani akanyora kuti: “Vana vaduku, ngatiregei kudanana neshoko kana norurimi, asi nemabasa nechokwadi.” (1 Joh. 3:18) Semuenzaniso, patinoda Mwari nemuvakidzani, tichanzwa tichida kuudzawo vamwe “mashoko akanaka oumambo.” (Mat. 24:14; Ruka 10:27) Tinofambawo murudo patinova nemwoyo murefu, mutsa uye patinoregerera vamwe. Ndosaka Bhaibheri richitipa zano rekuti: “Jehovha zvaakakukanganwirai nomwoyo wose, imiwo itai saizvozvo.”—VaK. 3:13.

Asi kupa munhu zano kana kumururamisa hakurevi kuti tinenge tisina rudo. Semuenzaniso, mubereki anotunhidza mwana anomupa chese chaanenge achichemera kuti anyarare. Asi mubereki anonyatsoda mwana wake anomuranga pazvinenge zvakakodzera. Saizvozvowo, Mwari rudo, asi “anoranga waanoda.” (VaH. 12:6) Kana tichifamba murudo, tichapawo vamwe mazano uye tichavaruramisa pazvinenge zvakakodzera. (Zvir. 3:11, 12) Asi patinodaro, tinofanira kuyeuka kuti isuwo tine chivi uye tinogona kutadza kuratidza rudo. Saka tese tine patinofanira kuwedzera kuratidza rudo. Tingazviita sei? Ngationei nzira nhatu.

UNGAWEDZERA SEI KUVA NERUDO?

Nzira yekutanga, kumbira Mwari kuti akupe mweya wake, uyo unoita kuti pave nerudo. Jesu akataura kuti Jehovha anopa ‘vaya vanomukumbira mweya mutsvene.’ (Ruka 11:13) Kana tikanyengeterera mweya mutsvene, toedza ‘kuramba tichifamba maererano nemweya,’ tichawedzera kuva nerudo pane zvatinoita. (VaG. 5:16) Semuenzaniso, kana uri mukuru muungano yechiKristu, unogona kunyengeterera mweya mutsvene kuti ukubatsire kupa vamwe mazano emuMagwaro nenzira yerudo. Uyewo kana uri mubereki, unogona kukumbira mweya waMwari kuti ukubatsire kuranga vana vako nerudo, kwete nehasha.

Nzira yechipiri, funga kuti Jesu akaratidza sei rudo paaiitirwa zvakaipa. (1 Pet. 2:21, 23) Tingada kunyanya kufunga nezvemuenzaniso waKristu patinogumburwa kana kubatwa zvisina kunaka. Pakadaro, zvakanaka kuzvibvunza mubvunzo wekuti, ‘Jesu aizoita sei?’ Imwe hanzvadzi inonzi Leigh yakaona kuti kuzvibvunza mubvunzo iwoyo kwakaibatsira kuti itange yafunga isati yaita chimwe chinhu. Leigh anoti: “Pane imwe nguva, mumwe mukadzi wandinoshanda naye akatumira vamwe vandinoshanda navo e-mail yaitaura zvakaipa nezvangu uye nezvebasa randaiita. Zvakandirwadza chaizvo. Asi ndakabva ndazvibvunza kuti, ‘Ndingatevedzera sei Jesu pamabatiro andichaita munhu uyu?’ Pashure pekufunga kuti Jesu aizoita sei, ndakasarudza kusiyana nenyaya yacho. Pava paya, ndakazoziva kuti mukadzi iyeye aiva nedambudziko reutano uye aiva nezvaimushungurudza. Ndakazongofunga kuti zvichida haana kunyora mashoko iwayo nechinangwa chekundirwadzisa. Kufungisisa muenzaniso waJesu wekuratidza rudo kunyange paaiitirwa zvakaipa, kwakandibatsira kuti ndiratidzewo rudo rwakadaro kumukadzi iyeye wandinoshanda naye.” Chokwadi, kana tikatevedzera Jesu, tichagara tichiratidza rudo pane zvatinoita.

Nzira yechitatu, edza kuva nerudo rwekuzvipira, urwo runoratidza zvakaita vaKristu vechokwadi. (Joh. 13:34, 35) Panyaya iyi, Magwaro anotikurudzira kuti tive “nemafungiro” akafanana neaiva naJesu. “Akazvidurura” kuburikidza nekubva kudenga uye ‘akatosvika pakufa’ achiitira isu. (VaF. 2:5-8) Sezvatinotevedzera rudo rwake rwekuzvipira, mafungiro edu uye  manzwiro edu achawedzera kufanana neaKristu, uye izvi zvichaita kuti tiise zvinodiwa nevamwe pekutanga. Tinobatsirwawo sei kana tikawedzera kuva nerudo?

TINOBATSIRWA SEI PATINORATIDZA RUDO?

Patinoratidza rudo, tinobatsirwa munzira dzakawanda. Ona mienzaniso miviri inotevera:

Tinobatsirwa sei patinoratidza rudo?

  • HAMA DZINOWANIKA PASI RESE: Nemhaka yekuti tinodanana, tinoziva kuti chero ungano yatingashanyira munyika ipi zvayo, hama nehanzvadzi dzichatigamuchira nemaoko maviri. Chikomborero chaicho kudiwa ‘nesangano rese rehama dzedu munyika yese.’ (1 Pet. 5:9) Rudo rwakadaro runongowanika chete pakati pevanhu vaMwari.

  • RUGARE: ‘Kushivirirana murudo’ kunoita kuti tikwanise kunakidzwa nekubatana “muchisungo chorugare.” (VaEf. 4:2, 3) Tinonyatsoona rugare irworwo pamisangano yedu yeungano nepamagungano. Haubvumi here kuti munyika ino ine vanhu vasina kubatana, hakuna kumwe kwaungawana rugare rwakadaro? (Pis. 119:165; Isa. 54:13) Patinova nerugare nevamwe, tinoratidza kuti tinovada zvechokwadi, uye izvozvo zvinofadza Baba vedu vekudenga.—Pis. 133:1-3; Mat. 5:9.

“RUDO RUNOVAKA”

Pauro akanyora kuti: “Rudo runovaka.” (1 VaK. 8:1) Rudo runoita sei izvozvo? Muchitsauko 13 chetsamba yekutanga yaPauro kuvaKorinde, icho chinonzi nevamwe “Pisarema rerudo,” muapostora wacho anotsanangura kuti rudo runovaka sei. Chimwe chacho ndechekuti runotsvaga zvakanakira vamwe. (1 VaK. 10:24; 13:5) Uyewo, nemhaka yekuti rudo runofungawo zvinodiwa nevamwe uye rune mwoyo murefu nemutsa, runoita kuti pave nemhuri dzinodanana uye ungano dzakabatana.—VaK. 3:14.

Hapana rudo runokosha uye runovaka kupfuura rudo rwatiinarwo kuna Mwari. Rudo irworwo runoita kuti vanhu vanobva kwakasiyana-siyana, vemarudzi ese uye vane mitauro yakasiyana vashumire Jehovha ‘vakabatana.’ (Zef. 3:9) Ngatitsungei kuratidza chibereko ichi chemweya mutsvene waMwari zuva nezuva.

[Mashoko emuzasi]

^ ndima 2 Iyi inyaya yekutanga panyaya 9 dzinotevedzana dzichakurukurwa chimwe nechimwe chezvinhu zvinoumba chibereko chemweya.