Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA August 2017

Magazini ino ine nyaya dzokudzidza dzaSeptember 25 kusvika kuOctober 22, 2017.

Une Chido Chekumirira Nemwoyo Murefu Here?

Vashumiri vaJehovha vakatendeka vekare vakabvunza kuti vaizotsungirira miedzo kusvikira rini, asi Jehovha haana kuvapa mhosva yekuti vakabvunzirei.

“Rugare rwaMwari Runopfuura Kufunga Kwose”

Unombonetseka here kuti nei Mwari akabvumira kuti usangane nemimwe miedzo yawaisatarisira muupenyu hwako? Kana zvakadaro, chii chinogona kukubatsira kutsungirira uchinyatsovimba naJehovha?

NYAYA YEUPENYU

Kutsungirira Matambudziko Kunounza Makomborero

Nei vanhu vakanga vaendeswa kuSiberia vaibvunza nezvemombe asi nepo vaitsvaga makwai? Mhinduro yacho inowanika munyaya youpenyu inobata-bata yaPavel naMaria Sivulsky.

Tinopfekenura Sei Unhu Hwekare Torega Kuhupfekazve?

Kana tapfekenura unhu hwekare tinofanira kuva nechokwadi chekuti hatizohupfekizve. Tingabudirira sei kuita izvozvo, pasinei nekunyura kwatingangodaro takaita pakuita zvakaipa?

Tinopfeka Sei Unhu Hutsva Torega Kuhupfekenura?

Uchibatsirwa naJehovha, unogona kubudirira kuva neunhu hwaanoda kuti uve nahwo. Semuenzaniso, funga kuti ndepapi paungaratidza tsitsi, mutsa, kuzvininipisa uye unyoro.

Rudo—Runokosha

Magwaro anoratidza pachena kuti mweya mutsvene waJehovha ndiwo unoita kuti pave nerudo. Asi chii chinombonzi rudo? Ungava sei narwo? Uye ungaruratidza sei zuva nezuva?

KUBVA MUDURA RENHOROONDO YEDU

“Tichava Nerimwe Gungano Riini?”

Chii chakaita kuti gungano diki rakaitirwa muMexico City muna 1932 rikoshe chaizvo?

Mibvunzo Inobva Kuvaverengi

Nei nhoroondo yakanyorwa naMateu nezveupenyu hwaJesu achiri mudiki uye mutsara wedzinza rake yakasiyana neyakanyorwa naRuka?