Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Indekisi Yenyaya dzeNharireyomurindi neMukai! dza2018

Indekisi Yenyaya dzeNharireyomurindi neMukai! dza2018

Inoratidza magazini anowanika nyaya dzacho

NHARIREYOMURINDI YEKUDZIDZA

BHAIBHERI

 • Batsirwa Uye Nakidzwa Nekudzidza, July

DZIMWEWO NYAYA

 • Aigona Kunge Akafarirwa naMwari (Rehobhoamu), June

 • Mutemo waMosesi waishandiswa here Pakugadzirisa Kunetsana? Jan.

 • Stefani Akadzikama Paaitambudzwa, Oct.

 • Unoziva Here Kuti Inguvai? (Nguva dzeBhaibheri), Sept.

MIBVUNZO INOBVA KUVAVERENGI

 • Nei mashoko aPisarema 144:12-15 akagadziridzwa? Apr.

 • Nei munhu asingabvumirwi kuisa mabhuku edu pawebsite yake kana pasocial media?Apr.

 • Nei Zvapupu zvaJehovha zvichidhirowa Pauro aine mhanza? Mar.

 • Vabatsiri vakataurwa naJesu ndivanaani? Nov.

 • Vaviri vasina kuroorana vakaita usiku hwese vari pamwe chete, panoumbwa dare rinotonga here? July

 • Zvinorevei kuti muapostora Pauro ‘akatorwa akaendeswa kudenga rechitatu’ uye “kuparadhiso”? (2VaK 12:2-4), Dec.

NYAYA DZEKUDZIDZA

 • “Anopa Munhu Akaneta Simba,” Jan.

 • “Chiedza Chenyu Ngachivheneke” Kuti Jehovha Akudzwe, June

 • Chirangaridzo Chinobatanidza Vanhu vaMwari, Jan.

 • Chirango—Chinoratidza Rudo rwaMwari, Mar.

 • Fambira Mberi Semunhu Ane Mafungiro aMwari! Feb.

 • Funga Zvakanakira Vamwe Uye Iva Nemutsa Uchitevedzera Jehovha, Sept.

 • Hana Yako Ngaidzidziswe Nemitemo yaMwari Nechokwadi Chisingachinji, June

 • Jehovha Anoda Vaya ‘Vanobereka Zvibereko Nekutsungirira,’ May

 • “Kana Muchiziva Zvinhu Izvi, Munofara Kana Muchizviita,” Sept.

 • Kudza “Zvasungwa Pamwe Chete Pajoko naMwari,” Dec.

 • Kudzidzisa Chokwadi, Oct.

 • Kurudziranai “Kunyanya” Iye Zvino,” Apr.

 • Kutaura Chokwadi, Oct.

 • Kutevedzera Jehovha—Mwari Anokurudzira Vanhu Vake, Apr.

 • Maziso Ako Akatarira Kupi? July

 • Mufaro Wechokwadi Unobva Parudo Rwakaita Sei? Jan.

 • NdeWemasimbaose Asi Anofunga Zvakanakira Vamwe, Sept.

 • Ndiani Anoumba Mafungiro Ako? Nov.

 • “Ndiani Ari Kurutivi rwaJehovha?” July

 • “Ndichafamba Muchokwadi Chenyu,” Nov.

 • Nei Tichipa Iye Ane Zvese? Jan.

 • Nei ‘Tichiramba Tichibereka Zvibereko Zvizhinji’? May

 • Nei Zvichikosha Zvikuru Kuti Tigamuchire Vaeni Zvakanaka? Mar.

 • Ngativei Vamwe Sezvakaita Jehovha naJesu, June

 • Ona Kusiyana Kwakaita Vanhu, Jan.

 • Ramba Uchiratidza Rudo Nekuti Runovaka, Sept.

 • Ramba Uine Rugare Rwemupfungwa Zvinhu Pazvinochinja, Oct.

 • Shanda naJehovha Zuva Nezuva, Aug.

 • Shumira Jehovha, Mwari Werusununguko, Apr.

 • “Teererai Kurangwa Muve Vakachenjera,” Mar.

 • “Tenga Chokwadi Urege Kuchitengesa,” Nov.

 • Tevedzera Kutenda Uye Kuteerera kwaNoa, Dhanieri naJobho, Feb.

 • Tingava Sei Nerusununguko Rwechokwadi?, Apr.

 • Tiri vaJehovha, July

 • “Toonana muParadhiso!” Dec.

 • “Umambo Hwangu Hahusi Hwenyika Ino,” June

 • Une Chokwadi Nenyaya Yacho Here? Aug.

 • Unoziva Jehovha Here Sezvaiitwa naNoa, Dhanieri, Uye Jobho? Feb.

 • Uri Kuita Kuti Mafungiro aJehovha Avewo Ako Here? Nov.

 • Uri Kutsvaga Kuzivikanwa Naani? July

 • Usatonga Nezvinooneka Kunze, Aug.

 • Vabereki, Muri Kubatsira Mwana Wenyu Kuti Asvike Pakubhabhatidzwa Here? Mar.

 • VaKristu Vanofanira Kubhabhatidzwa, Mar.

 • Vanhu Vane Rupo Vanofara, Aug.

 • Vanofara Vaya Vanoshumira “Mwari Anofara,” Sept.

 • Vechidiki, Munogona Kuva Neupenyu Hunogutsa, Dec.

 • Vechidiki, Muri Kuisa Pfungwa Pazvinangwa Zvekunamata Here? Apr.

 • Vechidiki, Musiki Wenyu Anoda kuti Mufare, Dec.

 • Vechidiki—Rwisanai naDhiyabhorosi, May

 • Vimba naJehovha Urarame! Nov.

 • Vimba neMutungamiriri Wedu—Kristu, Oct.

 • Ziva Muvengi Wako, May

 • Zvinorevei Kuva Munhu Ane Mafungiro aMwari? Feb.

NYAYA DZEUPENYU

 • Jehovha Akakomborera Chisarudzo Chandakaita (C. Molohan), Oct.

 • “Jehovha Akatiratidza Mutsa’ (J. Bockaert), Dec.

 • Jehovha Haana Kumbobvira Andisiya! (E. Bright), Mar.

 • Kunyaradzwa Mumatambudziko Angu Ese (E. Bazely), June

 • Kutanga Neurombo—Kuguma Nemakomborero (S. Herd), May

 • Ndakatsunga Kusashayisa Maoko Angu Simba (M. Danyleyko), Aug.

 • Zvinhu Zvese Zvinobvira Kuna Jehovha (B. Berdibaev), Feb.

UPENYU UYE UNHU HWECHIKRISTU

 • Kukwazisa Vamwe Kune Simba, June

 • Mufaro—Unobva Kuna Mwari, Feb.

 • “Munhu Akarurama Achafara Muna Jehovha,” Dec.

 • Mutsa—Unoratidzwa Nezvatinotaura Nezvatinoita, Nov.

 • Mwoyo Murefu—Kutsungirira Kune Chinangwa, Aug.

 • Nzwira Vamwe Tsitsi, July

 • Rugare—Ungarwuwana sei? May

ZVAPUPU ZVAJEHOVHA

 • 1918—Makore Zana Apfuura, Oct.

 • Chipo Chipi Chatingapa Jehovha? (zvipo), Nov.

 • Goho Guru! (Ukraine), May

 • Hurukuro Dzavose Dzakaparadzira Mashoko Akanaka (Ireland), Feb.

 • Kudyarwa Kwembeu Dzekutanga dzeUmambo (Portugal), Aug.

 • Vakazvipa Nemwoyo Unoda kuMadagascar, Jan.

 • Vakazvipa Nemwoyo Unoda kuMyanmar, July

 • VaKristu Vakura—Jehovha Anokoshesa Kuvimbika Kwenyu, Sept.

 • Varume Vakagadzwa—Dzidzai Kubva Kuna Timoti, Apr.

NHARIREYOMURINDI YEVERUZHINJI

MUKAI!