Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Indekisi Yenyaya dzeNharireyomurindi dza2017

Indekisi Yenyaya dzeNharireyomurindi dza2017

Inoratidza magazini anowanika nyaya dzacho

BHAIBHERI

 • Batsirwa Nekuverenga Bhaibheri, Nha. 1

 • Humwe Umboo (Tatenai aivako), Nha. 3

 • Kutadza Kunzwisisa, Nha. 1

 • MaBhaibheri echiHebheru aElias Hutter, Nha. 4

 • Nei Kuine Akasiyana-siyana? Nha. 6

BHAIBHERI RINOCHINJA UPENYU

 • Hapana Chimwe Chandaida Kupfuura Baseball! (S. Hamilton), Nha. 3

 • Ndaiti Mwari Haako (A. Golec), Nha. 5

 • Ndakanga Ndisingadi Kufa! (Y. Quarrie), Nha. 1

DZIMWEWO NYAYA

 • “Akanga Anyatsofadza Mwari” (Inoki), Nha. 1

 • Bhaibheri Rinoti Chii Chinoitika Kana Munhu Afa? Nha. 4

 • Bhii Diki rechiHebheru, Nha. 4

 • Chii Chinonzi Amagedhoni? Nha. 6

 • Chipo Chikuru Kupfuura Zvese, Nha. 6

 • Gayo Akabatsira Sei Hama Dzake? May

 • Hama Yako Painobatwa Nechirwere Chisingarapiki, Nha. 4

 • Itsika Ipi Yaiitwa nevaJudha Yakaita Kuti Jesu Ashore Nyaya Yekuita Mhiko? Oct.

 • Josefa wekuArimatiya, Oct.

 • “Kuchenjera Kwako Ngakukomborerwe” (Abhigairi), June

 • Kusunungurwa Pauranda, Nha. 2

 • Kutambura, Nha. 1

 • Kuzvidya Mwoyo, Nha. 4

 • Moto waitakurwa sei kare kare? Jan.

 • Mwari Akamuti “Mwanasikana Wamambo” (Sara), Nha. 5

 • Ngirozi Dziriko Here? Nha. 5

 • Panyika pachazombova nerugare here? Nha. 5

 • Paradhiso Yepanyika Ichavako Here Kana Kuti Kurota? Nha. 4

 • Tiri kurarama “mumazuva okupedzisira” here? Nha. 2

 • ‘Uri Mukadzi Akanaka Chaizvo’ (Sara), Nha. 3

 • Usangotarisa Zvakaita Munhu Nechekunze, June

 • Vanhu Vachazombobatwa Zvakaenzana Here? Nha. 3

 • Vanhu Vaitengesa Mhuka Mutemberi Vaiva “Makororo” Here? June

 • Vatasvi 4 Vemabhiza, Nha. 3

 • Zano raPauro Rekuti Ngarava Imbomira Kufamba (Mab 27), Nha. 5

 • Zita remuBhaibheri Pachirongo Chekare, Mar.

JEHOVHA

 • Anokonzera Kutambura? Nha. 1

 • Gamuchira Chipo Chikuru chaMwari, Nha. 2

JESU KRISTU

 • Jesu Akanga Akaita Sei? Nha. 6

 • Mufananidzo ‘Weimbwa Duku’ Ndewekutuka Here? Nha. 5

MIBVUNZO INOBVA KUVAVERENGI

 • Jehovha “haangakuregei muchiedzwa kupfuura zvamunogona kutsungirira” (1VaK 10:13), Feb.

 • MuKristu angagara nepfuti kuti azvidzivirire kubva kune vanhu? July

 • Mutsara wedzinza raizouya naMesiya waitevera kodzero yeudangwe here? Dec.

 • Nei nhoroondo yeupenyu hwaJesu achiri mudiki yakanyorwa naMateu yakasiyana neyakanyorwa naRuka? Aug.

 • VaKristu vakaroorana vangaona IUD seinowirirana neMagwaro here? Dec.

NYAYA DZEKUDZIDZA

 • “Chemai Nevanhu Vanochema,” July

 • Chii Chichabviswa Pachauya Umambo hwaMwari? Apr.

 • Chinangwa chaJehovha Chichazadzika, Feb.

 • Chokwadi Hachiunzi “Rugare, Asi Bakatwa,” Oct.

 • ‘Dananai Nemabasa Nechokwadi,’ Oct.

 • Imba Nemufaro! Nov.

 • Ipa Rukudzo Kune Vakakodzerwa Narwo, Mar.

 • Isa Mwoyo Wako Papfuma Yekunamata, June

 • Iva Munhu Anozvidzora, Sept.

 • Jehovha Anotinyaradza Pakutambudzika Kwedu Kwose, June

 • Jehovha Anotungamirira Vanhu Vake, Feb.

 • Koshesa Chipo Cherusununguko Rwekusarudza, Jan.

 • Kubatsira ‘Vatorwa’ Kuti ‘Vashumire Jehovha Vachifara,’ May

 • Kubatsira Vana ‘Vevatorwa,’ May

 • Kutsvaga Pfuma Yechokwadi, July

 • Kuzvipira Kwako Ngakuite Kuti Jehovha Arumbidzwe! Apr.

 • “Mutongi Wenyika Yose” Anogara Achiita Zvakarurama, Apr.

 • Mwoyo Wako Uchabatsirwa Nezvinhu Zvakanyorwa Here? Mar.

 • Ndiani Ari Kutungamirira Vanhu vaMwari Mazuva Ano? Feb.

 • “Ndine Tariro Kuna Mwari,” Dec.

 • “Ndinoziva Kuti Achamuka,” Dec.

 • Nei Kuva Nemwero Kuchiri Kukosha? Jan.

 • Nei Uchifanira ‘Kurumbidza Jah’? July

 • ‘Ngaaite Kuti Urongwa Hwako Hwose Hubudirire,’ July

 • Ngapasava Nechinoita Kuti Ushaye Mubayiro, Nov.

 • Ngoro Nekorona Zvinokuchengetedza, Oct.

 • Ramba Mafungiro Enyika, Nov.

 • Ramba Wakaisa Pfungwa Dzako Panyaya Inokosha, June

 • Ratidza Kutenda Ita Zvisarudzo Nekuchenjera, Mar.

 • “Ripa Zvaunopika,” Apr.

 • Rudzikinuro Chipo Chakakwana Chinobva Kuna Baba, Feb.

 • “Rugare rwaMwari Runopfuura Kufunga Kwose,” Aug.

 • “Shinga . . . Uzviite,” Sept.

 • “Shoko raMwari . . . Rine Simba” Sept.

 • “Shoko raMwari Wedu Richagara Nokusingagumi,” Sept.

 • Shumira Jehovha Nemwoyo Wakakwana! Mar.

 • Tevedzera Kururamisira Uye Ngoni dzaJehovha, Nov.

 • Tevedzera Tsitsi dzaJehovha, Sept.

 • Tinopfeka Sei Unhu Hutsva Torega Kuhupfekenura? Aug.

 • Tinopfekenura Sei Unhu Hwekare Torega Kuhupfekazve? Aug.

 • Tsigira Uchangamire hwaJehovha! June

 • Une Chido Chekumirira Nemwoyo Murefu Here? Aug.

 • Unogona Kuramba Uine Mwero Paunoedzwa, Jan.

 • “Unondida Here Kupfuura Idzi?” May

 • Unoona Kururamisira Sezvakunoitwa naJehovha Here? Apr.

 • Uri Kupotera Kuna Jehovha Here? Nov.

 • Usarega Rudo Rwako Ruchitonhora, May

 • Vabereki—Batsirai Vana Venyu Kuti Vave ‘Vakachenjera Kuti Vawane Ruponeso,’ Dec.

 • Vechidiki—“Rambai Muchishandira Kuponeswa Kwenyu,” Dec.

 • “Vimba naJehovha Uite Zvakanaka,” Jan.

 • Zvakaratidzwa Zekariya Zvinokubatsira Sei? Oct.

 • ‘Zvinhu Izvi Zvipe Varume Vakatendeka,’ Jan.

NYAYA DZEUPENYU

 • Kuita Zvaunoudzwa naJehovha Kunounza Makomborero (O. Matthews), Oct.

 • Kusiya Zvimwe Zvinhu Kuti Nditevere Tenzi (F. Fajardo), Dec.

 • Kutsungirira Matambudziko Kunounza Makomborero (P. Sivulsky), Aug.

 • Kuva Matsi Hakuna Kunditadzisa Kudzidzisa Vamwe (W. Markin), May

 • Ndakabatsirwa Nekufamba Nevanhu Vakachenjera (W. Samuelson), Mar.

 • Ndakatsunga Kuramba Ndiri Musoja waKristu (D. Psarras), Apr.

 • Ndine Chikomborero Chekushanda Nevarume Vakasimba Pakunamata (D. Sinclair), Sept.

 • Takaona Mutsa Usina Kukodzera Kuwanwa waMwari Munzira Dzakawanda (D. Guest), Feb.

UPENYU UYE UNHU HWECHIKRISTU

 • Bhaibheri Rinoti vaKristu Vanofanira Kupikira Here? Nha. 2

 • Gadzirisa Kusanzwisisana Woita Kuti Pave Nerugare, June

 • Kubudirira Pakurwira Pfungwa Dzako, July

 • MuKristu Anofanira Kupemberera Krisimasi Here? Nha. 6

 • Rudo Runokosha, Aug.

 • Ushamwari Pahunenge Hwava Kuparara, Mar.

 • Zvakanakira Kupa, Nha. 2

 • Zvaungaita Kana Wakanganisa, Nha. 6

ZVAPUPU ZVAJEHOVHA

 • “Hapana Nzira Isingafambiki Kana Yakarebesa” (Australia), Feb.

 • Kujairana neUngano Yaunenge Watamira, Nov.

 • Kuratidzwa Kwemutsa Kamwe Chete, Oct.

 • Mufaro Unobva Pakurarama Nezvishoma, May

 • ‘Munhu Ane Rupo Achakomborerwa’ (zvipo), Nov.

 • “Tichava Nerimwe Gungano Riini?” (Mexico), Aug.

 • “Tichishingaira Uye Tiine Rudo Mumwoyo Medu Kupfuura Kare” (gungano ra1922), May

 • Vakazvipa kuTurkey, July

 • Vakazvipa Nemwoyo Unoda (hanzvadzi dzisina kuroorwa), Jan.