Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Kutenda—Kunoita Kuti Tive Nesimba

Kutenda—Kunoita Kuti Tive Nesimba

KUTENDA kunotipa simba chaizvo. Satani anoda kukanganisa ushamwari hwedu naJehovha, asi kutenda kunotibatsira kuti tidzime “miseve yese inobvira inokandwa neakaipa.” (VaEf. 6:16) Kana tiine kutenda, tinogona kukunda matambudziko akaita semakomo. Jesu akaudza vadzidzi vake kuti: “Kana muine kutenda kwakaenzana nekatsanga kemasitadhi, muchati kugomo iri, ‘Ibva pano uende apo,’ uye richabva.” (Mat. 17:20) Sezvo kutenda kuchigona kusimbisa ushamwari hwedu naJehovha, zvakanaka kuti tiongorore mibvunzo iyi: Chii chinonzi kutenda? Madiro atinoita chokwadi anotibatsira sei pakutenda kwedu? Tingasimbisa sei kutenda kwedu? Tinofanira kutenda munaani?—VaR. 4:3.

CHII CHINONZI KUTENDA?

Kana tiine kutenda hatingogumiri pakubvuma kuti zvinotaurwa neBhaibheri ndezvechokwadi, nekuti “kunyange madhimoni anotendawo [kuti Mwari ariko] achidedera.” (Jak. 2:19) Saka chii chinonzi kutenda?

Sezvo tiine chokwadi chekuti zuva richabuda uye richanyura, tinewo chokwadi chekuti Shoko raMwari richazadzika

Bhaibheri rinoratidza kuti kutenda kunosanganisira zvinhu zviviri. Chekutanga, “kutenda kuva nechivimbo chekuti zvinhu zvinenge zvichitarisirwa zvichatoti zviitike.” (VaH. 11:1a) Kana uine kutenda, unonyatsobvuma kuti zvese zvinotaurwa naJehovha ndezvechokwadi uye zvichaitika. Semuenzaniso, Jehovha akaudza vaIsraeri kuti: “Kana mukakwanisa kuputsa sungano yangu ine chekuita nemasikati uye sungano yangu ine chekuita neusiku, kuti masikati neusiku zvirege kuuya panguva yazvo yakakodzera, sungano yangu nemushumiri wangu Dhavhidhi ichaputswawo.” (Jer. 33:20, 21) Unombotyira here kuti zuva richarega kubuda kana kuti kunyura, zvoita kuti angoramba ari masikati chete kana kuti usiku chete? Kana uine chokwadi chekuti zuva richaramba richibuda uye richinyura, zvingazokuomera here kubvuma kuti Musiki uyo akaita kuti zvidaro anogona kuzadzisa zvaakavimbisa? Hazvingambokuomeri!—Isa. 55:10, 11; Mat. 5:18.

Chechipiri, kutenda “kuratidzwa kweuchapupu hwezvinhu zvisiri kuoneka.” Kutenda kunotsanangurwa ‘sekuratidzwa kweuchapupu’ kana kuti ‘seuchapupu hunogutsa’ hwezvinhu zviriko asi zvisingaoneki nemaziso. (VaH. 11:1b; mashoko emuzasi) Nei tichidaro? Ngatitii unoudza mwana kuti kune mhepo, iye obva ati, ‘Mhepo yacho iri kupi?’ Kunyange zvazvo usina kumbobvira waona mhepo, unogona kubatsira mwana wacho neuchapupu hunoratidza kuti iripo hwakadai sekupeperetsa kwainenge ichiita zvinhu, kuzunguza miti, nezvimwewo. Kana mwana wacho agutswa neuchapupu hwacho, anobva abvuma kuti pane zvimwe zvinhu zviriko asi zvisingaoneki. Izvi ndizvo zvakaita kutenda. Kwakavakirwa pauchapupu hwakajeka.—VaR. 1:20.

KUTI TIVE NEKUTENDA, TINOFANIRA KUNYATSODA CHOKWADI

Sezvo kutenda kwakavakirwa pauchapupu, kuti munhu ave nekutenda anofanira kuva “neruzivo rwakarurama pamusoro pechokwadi.” (1 Tim. 2:4) Asi izvozvo hazvina kukwana. Muapostora Pauro akanyora kuti: “Munhu anotenda nemwoyo.” (VaR. 10:10) Munhu haafaniri kugumira pakubvuma chokwadi, asi anofanirawo kuchikoshesa. Izvi ndizvo zvichamukurudzira kuti  aratidze kutenda kwake, kureva kuti kurarama nenzira inofadza Mwari. (Jak. 2:20) Munhu asingakoshesi chokwadi nemwoyo wese anogona kuramba uchapupu hunogutsa nekuti haadi kuchinja zvaanotenda kana kuti anoda kungoita zvaanoda. (2 Pet. 3:3, 4; Jud. 18) Ndosaka panguva yakaitika zvinhu zvinotaurwa muBhaibheri vasiri vese vakaona zvishamiso vakasvika pakuva nekutenda. (Num. 14:11; Joh. 12:37) Vaya vanonyatsoda chokwadi ndivo chete vanobatsirwa nemweya mutsvene waMwari kuti vave nekutenda.—VaG. 5:22; 2 VaT. 2:10, 11.

DHAVHIDHI AKAITEI KUTI AVE NEKUTENDA KWAKASIMBA?

Mumwe wevanhu vaiva nekutenda kwakasimba ndiMambo Dhavhidhi. (VaH. 11:32, 33) Asi havasi vese vemumhuri maDhavhidhi vaiva nekutenda kwakasimba. Pane imwe nguva, Eriyabhi, mukoma waDhavhidhi mukuru pane vese, akaratidza kuti akanga asina kutenda kwakasimba paakatsiura Dhavhidhi uyo akanga abvunza nezvekushora kwainge kwaita Goriyati uto raJehovha. (1 Sam. 17:26-28) Hapana munhu anoberekwa aine kutenda kana anowana kutenda kubva kuvabereki vake, saka kutenda kwaDhavhidhi kwaibva paushamwari hwaaiva nahwo naMwari.

MuPisarema 27, Dhavhidhi anotaura zvakaita kuti ave nekutenda kwakasimba. (Vhesi 1) Dhavhidhi aifungisisa zvakaitika muupenyu hwake uye kuti Jehovha akarwisa sei mhandu dzake. (Vhesi 2 ne3) Aikoshesa chaizvo urongwa hwaJehovha hwekunamata. (Vhesi 4) Dhavhidhi ainamata Mwari nevamwe vanamati patebhenekeri. (Vhesi 6) Ainyengetera kuna Jehovha nemwoyo wese. (Vhesi 7, 8) Dhavhidhi aidawo kurayiridzwa munzira yaMwari. (Vhesi 11) Kutenda kwaikosha chaizvo kuna Dhavhidhi zvekuti akazvibvunza kuti “Ndingadai ndiri kupi kudai ndisina kutenda?”—Vhesi 13.

ZVAUNGAITA KUTI USIMBISE KUTENDA KWAKO

Unogona kuva nekutenda sekwaiva naDhavhidhi kana ukatevedzera mafungiro nemaitiro anotaurwa muPisarema 27. Sezvo kutenda kwakavakirwa paruzivo rwakarurama, kana ukawedzera kudzidza Shoko raMwari nemabhuku anotsanangura Bhaibheri, zvinobva zvava nyore kuti uve nechibereko ichi chemweya mutsvene waMwari. (Pis. 1:2, 3) Wana nguva yekufungisisa paunodzidza. Paunofungisisa zvaunodzidza, unowedzera kuonga zvaunoitirwa naJehovha. Paunowedzera kuonga Jehovha, unowedzerawo kuva nechido chekuratidza kuti une kutenda. Izvi unozviita nekumunamata pamisangano yeungano uye nekuudzawo vamwe tariro yako. (VaH. 10:23-25) Tinoratidzawo kutenda patinoramba ‘tichinyengetera tisinganeti.’ (Ruka 18:1-8) Saka ‘ramba uchinyengetera’ kuna Jehovha, uine chokwadi chekuti ‘ane hanya newe.’ (1 VaT. 5:17; 1 Pet. 5:7) Kutenda kunoita kuti tiite zvakarurama, uye patinoita zvakarurama kutenda kwedu kunowedzera kusimba.—Jak. 2:22.

 TENDA MUNA JESU

Usiku hwekupedzisira asati afa, Jesu akaudza vadzidzi vake kuti: “Tendai muna Mwari; tendaiwo mandiri.” (Joh. 14:1) Saka tinofanira kutenda muna Mwari uyewo muna Jesu. Ungava sei nekutenda muna Jesu? Ngationei nzira nhatu.

Zvinorevei kutenda muna Jesu?

Yekutanga, ona rudzikinuro sechipo chawakapiwa naMwari. Muapostora Pauro akati: Ndinorarama “nekutenda muMwanakomana waMwari, uyo akandida, akazvipa nekuda kwangu.” (VaG. 2:20) Kana ukatenda muna Jesu, uchanyatsova nechokwadi chekuti rudzikinuro runokubatsira, runoita kuti uregererwe zvivi zvako, runoita kuti uve netariro yekurarama nekusingaperi, uye uchapupu hunopfuura humwe hwese hwekuti Mwari anokuda. (VaR. 8:32, 38, 39; VaEf. 1:7) Izvi zvichakubatsira kuti usaramba uchizvipa mhosva uye usazviona semunhu akaipa.—2 VaT. 2:16, 17.

Chechipiri, nyengetera kuna Jehovha kuti uswedere pedyo naye uchibatsirwa nechibayiro chaJesu. Rudzikinuro runoita kuti tikwanise kunyengetera kuna Jehovha “tiine rusununguko rwekutaura, kuti tinzwirwe ngoni uye tiitirwe nyasha kuti dzitibatsire panguva yakakodzera.” (VaH. 4:15, 16; 10:19-22) Munyengetero unotibatsira kuti titsunge kukunda muedzo wekuita chivi.—Ruka 22:40.

Chechitatu, teerera Jesu. Muapostora Johani akanyora kuti: “Anotenda muMwanakomana ane upenyu husingaperi; asingateereri Mwanakomana haazooni upenyu, asi hasha dzaMwari dzinoramba dziri paari.” (Joh. 3:36) Ona kuti Johani akasiyanisa kutenda nekusateerera. Saka paunoteerera Jesu unenge uchiratidza kuti une kutenda. Unoteerera Jesu nekutevedzera “mutemo waKristu,” kureva zvese zvakadzidziswa naJesu uye zvaakarayira. (VaG. 6:2) Unoteererawo Jesu paunoita zvaanotiudza achishandisa “muranda akatendeka, akangwara.” (Mat. 24:45) Kana ukateerera Jesu, uchakwanisa kukunda matambudziko akaita semadutu.—Ruka 6:47, 48.

“ZVIVAKEI PAKUTENDA KWENYU KUTSVENETSVENE”

Mumwe murume akashevedzera kuna Jesu achiti: “Ndine kutenda! Ndibatsirei pandinoda kutenda!” (Mako 9:24) Murume uyu aiva nekutenda asi aiziva kuti aifanira kuwedzera kutenda kwake. Kungofanana nemurume uyu, tese zvedu tichasangana nemamiriro ezvinhu anotoda kuti tive nekutenda kwakasimba. Iye zvino ndiyo nguva yekuwedzera kutenda kwedu. Sezvataona, tinowedzera kutenda kwedu patinodzidza Shoko raMwari tichirifungisisa uye izvi zvichaita kuti tiwedzere kuonga Jehovha. Kutenda kwedu uye kwevamwe vaKristu kuchawedzerawo kusimba patinonamata Jehovha, patinoudza vamwe nezvetariro yedu uye patinoramba tichinyengetera. Uyewo, patinosimbisa kutenda kwedu, tichawana mubayiro unopfuura mimwe yese. Shoko raMwari rinotikurudzira richiti: “Vadiwa, zvivakei pakutenda kwenyu kutsvenetsvene . . . kuti murambe muri murudo rwaMwari.”—Jud. 20, 21.