NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA August 2019

Magazini ino ine nyaya dzekudzidza dzaSeptember 30 kusvika October 27, 2019.

“Hatidzokeri Shure”!

Tariro yedu yeramangwana inotibatsira sei kuti tisadzokera shure?

Rudo Rwenyu Ngaruwedzere

Tsamba yakanyorerwa vaFiripi inotibatsira kuona kuti tingawedzera sei rudo rwedu kunyange patinosangana nemiedzo.

“Vaya Vanokuteerera” Vachaponeswa

Tingaitei kuti tibatsire hama dzedu kuti dzidzidze nezvaJehovha?

Zvaungaita Kuti Ujairane Nebasa Rako Idzva

Vakawanda zvinovaomera kusiya basa ravanoda. Chii chingavabatsira kuti vajairane nekuchinja kunenge kwaita zvinhu?

Kutenda—Kunoita Kuti Tive Nesimba

Kutenda kune simba rakakura. Nekutenda tinogona kukunda matambudziko akaita semakomo.

Johani Mubhabhatidzi—Muenzaniso Unotibatsira Kuramba Tichifara

Tingaramba sei tichifara mubasa raMwari kunyange patinosangana nezvinhu zvinoodza mwoyo?