UNOFUNGEI?

Mwari aida kuti tife here? Bhaibheri rinoti: [Mwari] achapukuta misodzi yose pamaziso avo, rufu haruchazovipo.”​Zvakazarurwa 21:4.

Magazini ino inotsanangura kuti Bhaibheri rinoti chii chinoitika kana munhu afa.