UNOFUNGEI?

Ndechipi chipo chikuru chatakapiwa naMwari?

Bhaibheri rinoti: “Mwari akada nyika kwazvo zvokuti akapa Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga.”Johani 3:16.

Magazini iyi inotsanangura kuti nei Mwari akatuma Jesu kuti azotifira uye kuti tingaratidza sei kuti tinotenda zvatakaitirwa.