Vamwe vanhu vanofunga kuti Mwari haatombooni kutambura kwatinoita uye haana hanya nazvo.

INZWA ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI

 • Mwari anozviona uye ane hanya

  “Jehovha akaona kuti kuipa kwomunhu kwakanga kuri kuzhinji panyika . . . , akarwadziwa mumwoyo make.”​—Genesisi 6:5, 6.

 • Mwari achabvisa matambudziko ese

  “Kwangosara nguva duku, munhu akaipa haazovipozve; uchanyatsotarira panzvimbo yake, asi haachazovipo. Asi vanyoro ndivo vachagara nhaka yenyika, uye vachafara kwazvo norugare rukuru.”​—Pisarema 37:10, 11.

 • Zvinodiwa naMwari

  “‘Ndinonyatsoziva pfungwa dzandiri kukufungirai,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘pfungwa dzorugare, kwete dzedambudziko, kuti ndikupei nguva yemberi netariro. Muchandishevedza, mouya, monyengetera kwandiri, uye ini ndichakuteererai.’”​—Jeremiya 29:11, 12.

  ‘Swedera pedyo naMwari, uye iye achaswedera pedyo newe.’​—Jakobho 4:8.