MATAMBUDZIKO ari kuitika munyika akagara ataurwa muBhaibheri kare kare. Uye rakatotaurawo kuti achapera. Hatifaniri kukurumidza kuramba zvinotaurwa neBhaibheri nekuti zvakawanda zvarakataura zvakatozadzika.

Chimboona zvimwe zvarakataura:

  • “Rudzi ruchamukira rudzi noumambo huchamukira umambo, uye kuchava nokushomeka kwezvokudya nokudengenyeka kwenyika munzvimbo nenzvimbo.”​—Mateu 24:7.

  • “Mumazuva okupedzisira nguva dzinonetsa dzakaoma kubata nadzo dzichasvika. Nokuti vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, vanozvitutumadza, vanozvikudza, vanomhura, vasingateereri vabereki, vasingaongi, vasina kuvimbika, vasina rudo rukuru rwokuzvarwa narwo, vasingambodi kubvumirana, vanochera vamwe, vasingazvidzori, vanotyisa, vasingadi zvakanaka, vatengesi, vakaoma musoro, vanozvitutumadza nokuda kwokudada, vanoda mafaro panzvimbo pokuda Mwari.”​—2 Timoti 3:1-4.

Izvi ndizvo zviri kuita kuti vamwe vanhu vati nyika haichadzoreki. Ndezvechokwadi kuti vanhu pachavo havachakwanisi kudzora zviri kuitika. Bhaibheri rinoti vanhu havana uchenjeri uye simba rekupedza matambudziko atiri kusangana nawo. Mavhesi anotevera ndizvo zvaanoratidza:

  • “Kune nzira yakarurama mukuona kwomunhu, asi kuguma kwayo inzira dzorufu.”​—Zvirevo 14:12.

  • “Munhu akatonga mumwe munhu achimukuvadza.”​—Muparidzi 8:9.

  • “Munhu . . . haakwanisi kudzora nhanho dzake.”​—Jeremiya 10:23.

Kana vanhu vakaramba vachiita zvavanoda, nyika inogona kuparara. Asi izvozvo hazvisi kuzoitika! Nemhaka yei? Bhaibheri rinoti:

  • Mwari “akavaka nheyo dzenyika panzvimbo dzayo dzisingachinji; haizozununguswi nokusingagumi, kana kuti nokusingaperi.”​—Pisarema 104:5.

  • “Chimwe chizvarwa chinoenda, uye chimwe chizvarwa chinouya; asi nyika inogara iripo nokusingagumi.”​—Muparidzi 1:4.

  • “Vakarurama vachagara nhaka yenyika, vachagara mairi nokusingaperi.”​—Pisarema 37:29.

  • “Panyika pachava nezviyo zvizhinji kwazvo; zvichafashukira pamusoro pemakomo.”​—Pisarema 72:16.

 Mavhesi aya anotipa mhinduro dzakajeka. Nyika haisi kuzoparara pamusana pemhepo yakasviba, zvirwere uye kushayikwa kwezvekudya nemvura. Kunyange mabhomba enyukiriya haasi kuzoiparadza. Nemhaka yei? Nekuti Mwari ane simba rekudzora kuti zvinhu izvozvo zvisaitika. Iye zvino ari kumbosiya vanhu vachiita zvavanoda asi vachakohwa zvavari kudyara. (VaGaratiya 6:7) Izvi hazvirevi kuti nyika haichadzoreki uye kuti ichapedzisira yaparara. Mwari ane miganhu yaakaisa kuti nyika isaparadzwa nevanhu.​—Pisarema 83:18; VaHebheru 4:13.

Asi Mwari haasi kuzongogumira ipapo. Achaita kuti panyika pave “norugare rukuru.” (Pisarema 37:11) Ramangwana rakajeka rataurwa munyaya ino ingori nzwisa yezvichange zvakaita upenyu. Mamiriyoni eZvapupu zvaJehovha akabatsirwa nekudzidza Bhaibheri kuti azive izvi.

Zvapupu zvaJehovha zvinowanikwa pasi rese uye mumarudzi nemazera akasiyana-siyana. Vanonamata Mwari wechokwadi mumwe chete ane zita rekuti Jehovha. Havatyi ramangwana nekuti Bhaibheri rinoti: “Zvanzi naJehovha, Musiki wematenga, Iye Mwari wechokwadi, Muumbi wenyika noMuiti wayo, iye akaisimbisa kwazvo, asina kungoisikira pasina, akaiumba kuti igarwe: ‘Ndini Jehovha, hakuna mumwezve.’”​—Isaya 45:18.

Nyaya ino yataura zvinhu zvinodzidziswa neBhaibheri nezveramangwana redu. Kana uchida kunzwa zvimwe, verenga chidzidzo 5 chebhuku rinonzi Mashoko Akanaka Anobva Kuna Mwari! rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha uye riripo pawebsite inonzi www.jw.org

Unogonawo kuona vhidhiyo inonzi Mwari Akasikirei Nyika? iri pawebsite inonzi www.jw.org. (Tarisa pakanzi MABHUKU NEZVIMWEWO > MAVHIDHIYO)