Mukai! ndiyo magazini inoparadzirwa zvakanyanya uye inofarirwa nevakawanda pasi rese!

Muna 2017 pakaprindwa magazini anopfuura 360 miriyoni mumitauro inopfuura 100!

CHITENDERO

 • Bhaibheri Rinobva Kuna Mwari Here? Nhamba 3

DZIMWEWO NYAYA

 • Zvakaipa Here Kuona Mafirimu Emashiripiti? Nhamba 2

 • Zvaungaita Kuti Usapambadza Zvinhu: Nhamba 5

 • Zvekuita Zviri Kukuwandira Here? Nhamba 4

MAZANO EKUBATSIRA MHURI

 • Kana Vana Vabva Pamba (wanano): Nhamba 4

 • Kudzidzisa Vana Kuzvininipisa (vabereki): Nhamba 6

 • Kunakidzwa Nekuita Zvinhu Zvinotyisa Kwakaipa Here? (vechidiki): Nhamba 5

 • Kunyemwerera Kunobatsira: Nhamba 1

 • Kurwadziwa Kunoita Vana Pavanofirwa: Nhamba 2

 • Paunofirwa Nemubereki (vechidiki): Nhamba 2

 • Tenda Zvinoitwawo Nemumwe Wako (wanano): Nhamba  1

 • Zvakanakira Kupa Vana Mabasa Epamba (vabereki): Nhamba 3

 • ‘Zita Rakanaka Riri Nani Panzvimbo Pepfuma Zhinji’: Nhamba 4

MHUKA NEMITI

NHAURIRANO

 • Chiremba Weuropi Anotsanangura Kutenda Kwake (Rajesh Kalaria): Nhamba 4

 • Nyanzvi Yekugadzira Masoftware Inotsanangura Kutenda Kwayo (Dr. Fan Yu): Nhamba 3

NYIKA DZAKASIYANA-SIYANA

SAINZI

UTANO NEMISHONGA

VANHU VAKAKURUMBIRA

ZVAPUPU ZVAJEHOVHA

 • “Wainyatsoona Kuti Vane Rudo” (kudengenyeka kwenyika kuNepal): Nhamba 1

ZVINOTAURA BHAIBHERI

ZVIRI KUITIKA PASI RESE