Mazuva ano, vanhu vakawanda vakabatikana zvekuti mhuri dzava kuparara uye hadzisisina kubatana.

Tingaita sei kuti tinyatsoshandisa nguva yedu zvakanaka?

Mumwe murume akachenjera akanyora kuti: “Zviri nani kuzorora zvishoma pane kushanda zvakaoma zvakapetwa kaviri asi uchidzingana nemhepo.”—Muparidzi 4:6.

Magazini iyi ine mazano anogona kutibatsira kuziva kuti zvinhu zvedu tingazvironga sei.