Bhaibheri rinobva kuna Mwari here kana kuti zvinhu zvirimo dzingoriwo pfungwa dzevanhu?

Magazini ino inotsanangura zvinhu zvitatu zvinoratidza kuti Bhaibheri rakabva kuna Mwari.