Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 NYAYA IRI PAKAVHA

Kukunda Dambudziko Rekusiyana Kwemitauro—Maitirwo Ebasa Rekushandura Mabhuku

Kukunda Dambudziko Rekusiyana Kwemitauro—Maitirwo Ebasa Rekushandura Mabhuku

“Vamwe vanoti hakuna basa rakaoma sezvakaita rekushandura.”—“The Cambridge Encyclopedia of Language.”

MABHUKU eZvapupu zvaJehovha asati atanga kushandurwa, panotanga panyatsorongwa, poitwa tsvakurudzo yakasimba uye zvadaro basa rekunyora rozoitwa. Panenge pachiitwa izvi, Dhipatimendi Rekunyora riri kumahofisi avo makuru kuNew York, rinoongorora zvose zvinenge zvanyorwa kuti ndezvechokwadi here uye kuti vanhu pavachaverenga vachanyatsozvinzwisisa here. *

Dhipatimendi Rekunyora rinozotumira mashoko acho kuvashanduri vakawanda vari pasi rose, uye vakawanda vavo vanogara munharaunda inotaurwa mutauro wavanenge vachishandura. Vakawanda vacho vanoshandura mabhuku vachiaisa mumutauro wavo. Vanofanira kunge vachinyatsonzwisisa Chirungu uye mutauro wavanozoshandurira.

Vashanduri vanoshanda sei?

Geraint, mushanduri ari kuBritain, anoti: “Ndinoshanda nevamwe vashanduri, saka kugona kushanda nevamwe zvakanaka ndicho chinhu chinokosha. Kana tikawana panenge patiomera pakushandura, tinobatsirana kuona kuti tingapati kudii. Chatinonyanya kutarisa ndechokuti mutsara wacho wose uri kurevei, tobva tashandura izvozvo kwete kushandura shoko rimwe nerimwe. Tinogara tichifunga kuti ndiani ari kunyorerwa nyaya imwe neimwe yatiri kushandura.”

Chinangwa chako semushanduri ndechei?

“Chinangwa chedu ndechokuti munhu paanenge achiverenga aone sokuti nyaya yacho yakatanga kunyorwa mumutauro wake. Haifaniri  kuonekwa sokuti yakashandurwa. Kuti tikwanise kuita izvi, tinoshandisa mashoko akajairana nevanhu. Izvi zvinoita kuti munhu anenge achiverenga anakidzwe zvekuti anoramba achiverenga sekunge kuti ari kudya zvokudya zvinonaka.”

Ndezvipi zvakanakira kugara kunotaurwa mutauro wacho?

“Kugara munzvimbo ine vanhu vanotaura mutauro wacho kunotibatsira kuti tishandure zvavanonyatsonzwa. Kuno kuWales kune vakawanda vanotaura chiWelsh, uye tinonzwa mutauro uyu uchishandiswa mazuva ose. Uye tinombokurukura nevanhu kuti tinzwe kana mamwe mashoko atinenge tichida kushandisa achinyatsonzwika uye achiita kuti mabhuku edu azofarirwa. Izvi zvinotibatsira kuti tishandure zviri kurehwa neChirungu.”

Basa renyu rakarongwa sei?

“Boka rimwe nerimwe revashanduri rinopiwa basa ravanonzi vashandure. Chekutanga, mumwe nemumwe muboka iri anoverenga nyaya yacho yeChirungu kuti anyatsonzwisisa kuti iri kutaura nezvei, yakanyorwa sei uye kuti yakanyorerwa ani. Tinozvibvunza kuti: ‘Nyaya iyi iri kutaura nezvechii uye chinangwa chayo ndechei? Chii chandichadzidza munyaya iyi?’ Kuziva izvi kunotibatsira patinenge tava kuzoshandura.

“Kana tapedza izvi tinobva taungana mumwe nomumwe achitaura zvaanzwisisa nezvenyaya yacho. Tinoita izvi kuti tione kuti tanyatsoinzwisisa here. Tinobva takurukura kuti tichazozvishandura sei mumutauro wedu. Chinangwa chedu ndechokuti zvichanzwiwa nemunhu anenge averenga nyaya yeChirungu zvifanane nezvichanzwiwawo nemunhu achaverenga nyaya yacho mumutauro watiri kushandura.”

Saka boka revashanduri rinoshanda sei?

“Chatinenge tichivavarira ndechekuti vanhu vachaverenga vabve vangonzwa zviri kurehwa pavanozviverenga kekutanga. Saka tinoverenga zvinonzwika kakati wandei zvatinenge tashandura.

“Munhu anenge achishandura anotaipa ndima imwe chete mumutauro wedu, tose tichiona zvaari kutaipa pamakombiyuta edu. Tinobva tatarisa kuti hapana zvawedzeredzwa here kana kuti zvasiyiwa. Tinotarisawo zviperengo uye kuti ndima yacho yanyorwa zvakanaka here mumutauro wedu. Kana tapedza, mumwe anobva azoverenga ndima yacho yose vamwe vakateerera. Kana paine paanenge atadza kunyatsoverenga, tinenge  tava kuda kuona kuti chii chaita kuti atadze. Nyaya yacho yose painenge yashandurwa, mumwe anoiverenga vamwe vachinzwa uye vachimaka pasiri kunyatsonzwika kuti pazogadziriswa.”

Inga pane basa!

“Ndizvozvo! Patinozoenda kumba tinenge taneta. Saka patinozodzoka kubasa mangwana acho mangwanani, tinobva tasimudzira patakasiyira. Pashure pevhiki akati kuti, Dhipatimendi Rekunyora rinotitumira zvinenge zvagadziridzwa munyaya yeChirungu yatinenge tichishandura. Isuwo tinobva tagadziridza mumutauro wedu tichitevedzera zvaitwa kuChirungu, tozozviverenga zvekare kuti tinyatsoona kuti zviri kunzwika zvakanaka here.”

Makombiyuta anokubatsirai sei pabasa renyu?

“Makombiyuta anotibatsira, asi kuti pashandurwe zvinonzwisisika panotodiwa munhu kuti aite basa racho. Saka Zvapupu zvaJehovha zvakagadzira mapurogiramu epakombiyuta anotibatsira kuti basa redu rekushandura riite nyore. Tine purogiramu ine duramazwi rinochengeta mashoko atinogara tichishandisa. Patinenge taomerwa, tine imwe purogiramu inotibatsira kuti titsvake zvose zvakamboshandurwa mumutauro wedu toona kuti patiomera pakamboshandurwawo sei nevamwe.”

Basa renyu rinokunakidzai here?

“Tinoona basa redu sechipo chekuti tipe vanhu vose. Uye tinoda kuvapa chipo chakanaka. Kuziva kuti mumwe munhu anogona kuzobatsirwa  nekuverenga imwe nyaya iri mumagazini kana kuti yatinozoisa paIndaneti kunoita kuti tifare chaizvo.”

Basa Rinobatsira Vanhu Kweupenyu Hwose

Pasi rose, mamiriyoni evanhu ari kubatsirwa nekuverenga mabhuku eZvapupu zvaJehovha mumutauro wavo. Mazano ari mumabhuku, mavhidhiyo, uye zvavanoisa panzvimbo yavo yepaIndaneti inonzi jw.org, anobva muBhaibheri. Uyewo, mubhuku iroro dzvene, Mwari, uyo ane zita rekuti Jehovha, anotiudza kuti anoda kuti mashoko ake anzwiwe nevanhu vanobva “kumarudzi ose nemadzinza nendimi [kana kuti mitauro] nevanhu.”Zvakazarurwa 14:6. *

^ ndima 4 Mabhuku edu anotanga kunyorwa neChirungu.

^ ndima 25 Enda pawww.jw.org kuti uverenge zviri ipapo, unzwe zvakarekodhwa, uye uone mavhidhiyo mumutauro wako nemimwe mitauro yakawanda.