MUKAI! Nhamba 1 2019 | Tichazomborarama Tisina Chekutya Here?

Verenga unzwe mamwe matambudziko atinosangana nawo uye kuti zvichafamba sei kuti vanhu vazorarama pasisina chekutya.

Zvinhu Zviri Kuita Kuti Titye

Zvinhu zviri kuita kuti vanhu vatye zviri kuwedzera. Pane chingaitwa here kupedza dambudziko racho?

Kutsvaga Zvinokonzera Matambudziko Edu

Matambudziko ari kutambudza vanhu anokonzerwa nechivi chatiinacho. Chii chingakwanisa kupedza matambudziko aya?

Kudzidzisa Vanhu Tsika Dzakanaka

Kuti vanhu vagarisane uye vasava nechekutyira vanofanira kudzidziswa kuva netsika dzakanaka.

Zvakaitika Kuna Ricardo naAndres

Kare, Ricardo naAndres vaishungurudza vanhu munharaunda mavaigara asi iye zvino vava vanhu vakanaka. Verenga unzwe kuti Bhaibheri rakavabatsira sei.

“Umambo Hwenyu Ngahuuye”

Chii Chinonzi Umambo hwaMwari?

Umambo hwaMwari Huchaita Kuti Pave ‘Nerugare Rukuru’

Umambo hwaMwari huchaita kuti panyika pave nerugare uye vanhu vabatane.

Wakambozvibvunzawo Here Mibvunzo Iyi?

Ungawanepi mhinduro dzemibvunzo yauinayo yeBhaibheri?