Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

MUKAI! JULY 2013

 ZVINOTAURA BHAIBHERI

Chokwadi Pamusoro paMwari

Chokwadi Pamusoro paMwari

Mwari ane muviri wakaita sei?

“Mwari Mudzimu.”—Johani 4:24.

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI

Bhaibheri rinoti Mwari mudzimu. (2 VaKorinde 3:17) Saka akasiyana nesu nokure uye pfungwa dzedu hadzikwanisi kunyatsonzwisisa zvaari. Iye ndi“Mambo asingagumi, asingaori, asingaoneki,” inodaro 1 Timoti 1:17. Bhaibheri rinotiwo: “Hapana munhu akamboona Mwari chero panguva ipi zvayo.”—1 Johani 4:12.

Musiki wedu akasiyana nesu nekure zvokuti hatingambokwanisi kufungidzira kuti akaita sei. “Mungafananidza Mwari naani, mungamuenzanisa nomufananidzo upi?” inodaro Isaya 40:18. Kunyange matenga anoshamisa chaizvo hapana zviripo kana tichiaenzanisa neWemasimbaose.—Isaya 40:22, 26.

Asi kune zvisikwa zvinogona kuona Mwari uye kutaura naye chiso nechiso. Nei tichidaro? Nemhaka yekuti izvowo midzimu, uye zvinogara kudenga. (1 Madzimambo 22:21; VaHebheru 1:7) Achitaura nezvezvisikwa izvi zvinonziwo ngirozi, Jesu Kristu akati: “Dzinogara dzichiona chiso chaBaba vangu vari kudenga.”—Mateu 18:10.

 Mwari ari pose pose here?

“Munofanira kunyengetera seizvi: ‘Baba vedu vari kumatenga.’”—Mateu 6:9.

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI

Bhaibheri haridzidzisi kuti Mwari ari pose pose, sezvakaita mhepo. Asi mashoko aJesu atinowana pana Mateu 6:9 uye 18:10 anoratidza kuti Mwari munhu chaiye nokuti anodanwa achinzi “Baba,” uye anogara kudenga, inova ‘nzvimbo yake isingachinji.’—1 Madzimambo 8:43.

Mazuva ake okuti afe paakanga ava kuda kusvika, Jesu akati: “Ndiri kubva munyika uye ndiri kuenda kuna Baba.” (Johani 16:28) Pashure pokunge afa uye amutswa, Kristu akaenda kudenga chaiko “kuti aoneke pamberi paiye Mwari.”—VaHebheru 9:24.

Kuziva izvi pamusoro paMwari kunokosha. Nemhaka yei? Chokutanga ndechokuti Mwari munhu chaiye, tinogona kudzidza nezvake toswedera pedyo naye. (Jakobho 4:8) Chechipiri ndechokuti kuziva chokwadi pamusoro paMwari kunotidzivirira padzidziso dzenhema, dzakadai sokunamata zvidhori zvisina upenyu. “Vana vaduku, zvichenjererei pazvidhori,” inodaro 1 Johani 5:21.

Zvinorevei kuti vanhu vakasikwa nomufananidzo waMwari?

“Mwari akatanga kusika munhu nomufananidzo wake, akamusika nomufananidzo waMwari; akavasika munhurume nomunhukadzi.”—Genesisi 1:27.

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI

Vanhu vanokwanisa kuva neunhu hwakaita sehwaMwari hwakadai serudo, kururamisira, uye uchenjeri. Kutaura zvazviri Bhaibheri rinoti: “Ivai vatevedzeri vaMwari, sevana vanodiwa, uye rambai muchifamba murudo.”—VaEfeso 5:1, 2.

Mwari akatisikawo tiine rusununguko rwokusarudza zvatinoda, izvo zvinoita kuti tikwanise kusarudza zvakanaka panzvimbo pezvakaipa uye kuratidza vamwe rudo munzira dzakasiyana-siyana. (1 VaKorinde 13:4-7) Tinokwanisawo kushandisa pfungwa pakuita zvinhu zvakasiyana-siyana, tinonakidzwa nokuona zvinhu zvinoyevedza, uye tinopererwa patinotarisa zvinhu zvinoshamisa zvakasikwa. Uye chikuru ndechokuti takasikwa tiine chido chekudzidza pamusoro peMusiki wedu uye zvaanoda kuti tiite.—Mateu 5:3.

Kubatsirwa kwaunogona kuitwa nechokwadi cheBhaibheri. Kuramba kwatinoita tichidzidza pamusoro paMwari uye tichimutevedzera, kuchaita kuti tinyatsorarama maererano nezvaanotarisira. Izvi zvichaita kuti tifare muupenyu, tigutsikane zvechokwadi, uye tive nerugare mupfungwa. (Isaya 48:17, 18) Ichokwadi kuti Mwari anoziva kuti unhu hwake hwakanaka hunokwezva vanhu vanoda zvakarurama kuti vauye kwaari uye zvichizoita kuti vawane upenyu husingaperi.—Johani 6:44; 17:3.