Chikamu chino chinotaura nezveupenyu hwaMambo Sauro naMambo Dhavhidhi uye nhoroondo yacho yakaitika kwemakore anenge 80. Pakutanga, Sauro aizvininipisa uye aitya Mwari, asi akabva achinja ndokurega kuteerera Jehovha. Jehovha akamuramba uye akazoudza Samueri kuti azodze Dhavhidhi kuti azova mambo wevaIsraeri. Kakawanda, Sauro uyo aiva negodo akaedza kumuuraya asi Dhavhidhi haana kumbomutsiva. Jonatani mwanakomana waSauro, ainge akavimbika kuna Dhavhidhi nekuti aiziva kuti Jehovha akanga asarudza Dhavhidhi. Dhavhidhi akaita zvivi zvakakura, asi pese paairangwa naJehovha aibvuma. Kana uri mubereki, batsira mwana wako kuti aone kukosha kwekuteerera uye kwekuva vakavimbika kuna Jehovha nevaya vaakasarudza kuti vatitungamirire.