Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Zvidzidzo Zvaunowana muBhaibheri

 CHIDZIDZO 30

Rakabhi Akahwandisa Vasori

Rakabhi Akahwandisa Vasori

Vasori vechiIsraeri pavakaenda kuguta reJeriko, vakanogara kumba kwemukadzi ainzi Rakabhi. Mambo weJeriko paakazvinzwa, akabva atuma masoja ake kumba kwaRakabhi. Rakabhi akahwandisa vasori vaviri vaya padenga remba yake akabva arasisa masoja acho nekuita kuti aende neimwe nzira. Akati kuvasori vacho: ‘Ndichakubatsirai nekuti ndinoziva kuti Jehovha anemi uye kuti muchakunda nyika ino. Ndinokumbirawo kuti mundivimbise kuti muchatiponesa, ini nevemumhuri mangu.’

Vasori vacho vakaudza Rakabhi kuti: ‘Tiri kukuvimbisa kuti munhu wese achange ari mumba mako haazokuvadzwi.’ Vakatiwo: ‘Usungirire tambo tsvuku pahwindo remba yako uye vanhu vemumhuri mako vachapona.’

Rakabhi akaita kuti vasori vacho vaburuke nepahwindo rake vachishandisa tambo. Vakaenda kumakomo uye vakanohwanda kwemazuva matatu vachibva vazodzokera kuna Joshua. VaIsraeri vakabva vayambuka Rwizi rwaJodhani uye vakagadzirira kutora nyika yacho. Guta reJeriko  ndiro ravakatanga kukunda. Jehovha akavaudza kuti vatenderere guta racho kamwe chete pazuva, kwemazuva 6. Pazuva rechi7, vakatenderera guta racho ka7. Vapristi vakabva varidza mabhosvo avo uye masoja akashevedzera nenzwi repamusorosoro. Masvingo eguta racho akatanga kudhirika! Asi imba yaRakabhi iyo yainge yakabatana nemasvingo, haina kudonha. Rakabhi nevemumhuri make vakapona nekuti aivimba naJehovha.

“Saizvozvowo, Rakabhi . . . haana kunziwo akarurama nemabasa here, pashure pekugamuchira nhume zvakanaka, akadzibudisa neimwe nzira?”​—Jakobho 2:25

Inzwa zvimwe

MAKADHI EVANHU VOMUBHAIBHERI

Kadhi romuBhaibheri raRakabhi

Akaponesa mhuri yake nokuti akateerera zvaakaudzwa.

NYAYA DZOMUBHAIBHERI DZINE MIFANANIDZO

Rakabhi Anoteerera Zvaanoudzwa

Guta reJeriko parakaparadzwa kwakangopona mhuri imwe chete.

NYAYA DZOKUDZIDZA DZEVANA

VaIsraeri Vanopinda muKenani

Tamba gemhu iri kuti uyeuke nyaya iri muzvitsauko 2 kusvika ku7 zvebhuku raJoshua.

KUDZIDZISA PACHISHANDISWA MIFANANIDZO

Rakabhi​—Mukadzi Aiva Nokutenda

Kuti udhirowe Rakabhi, ita zvokutresera pikicha iri padivi.

DZIDZISAI VANA VENYU

Rakabhi Aitenda Muna Jehovha

Dzidza kuti Rakabhi nehama dzake vakaponeswa sei Jeriko parakaparadzwa.