Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Zvidzidzo Zvaunowana muBhaibheri

 CHIDZIDZO 37

Jehovha Anotaura naSamueri

Jehovha Anotaura naSamueri

Mupristi Mukuru Eri akanga aine vanakomana vaviri vaishumira sevapristi patebhenekeri. Vainzi Hofini naFiniyasi. Vakanga vasingateereri mitemo yaJehovha, uye vaiomesera vanhu. VaIsraeri pavaiuya nezvibayiro kuna Jehovha, Hofini naFiniyasi vaibva vatora nyama yakanakisisa yacho. Eri akanzwa zvaiitwa nevanakomana vake asi akangosiya zvakadaro. Jehovha aizorega izvi zvichingoramba zvichiitika here?

Kunyange zvazvo Samueri akanga ari mudiki chaizvo pana Hofini naFiniyasi, iye haana kuvatevedzera. Jehovha akafara chaizvo nezvaiitwa naSamueri. Rimwe zuva Samueri paakanga akarara usiku, akanzwa inzwi raimushevedza. Akamuka, akamhanya kuna Eri, akabva ati: ‘Ndiri pano!’ Asi Eri akati: ‘Handina kukushevedza. Dzokera hako unorara.’ Samueri akadzokera kunorara. Zvakabva zvaitika zvakare. Samueri paakanzwa inzwi racho kechitatu, Eri akabva aziva kuti Jehovha ndiye aishevedza Samueri. Akaudza Samueri kuti kana aizonzwa inzwi racho zvakare, aifanira kupindura kuti: ‘Taurai henyu Jehovha. Mushumiri wenyu akateerera.’

Samueri akadzokera kunorara. Akabva anzwa kuti: ‘Samueri! Samueri!’ Iye akati: ‘Taurai henyu nekuti mushumiri wenyu akateerera.’  Jehovha akamuudza kuti: ‘Udza Eri kuti ndichamuranga iye pamwe chete nemhuri yake. Anoziva kuti vanakomana vake vari kuita zvakaipa patebhenekeri yangu, asi ari kungovarega vakadaro.’ Mangwanani ezuva rakatevera, Samueri akavhura masuo etebhenekeri, sezvaaigara achiita. Aitya kuudza mupristi mukuru zvakanga zvataurwa naJehovha. Asi Eri akamushevedza akamubvunza kuti: ‘Mwanakomana wangu, Jehovha ati chii kwauri? Ndiudze zvese.’ Saka Samueri akaudza Eri zvese zvakanga zvataurwa naJehovha.

Samueri zvaaikura, Jehovha akaramba achimutungamirira. Munyika yacho yese, vaIsraeri vaiziva kuti Jehovha akanga asarudza Samueri kuti ave muprofita uye mutongi.

“Saka, yeuka Musiki wako Anokudzwa mumazuva eudiki hwako.”​—Muparidzi 12:1

Inzwa zvimwe

DZIDZISAI VANA VENYU

Samueri Akaramba Achiita Zvakanaka

Ungatevedzera sei Samueri woita zvakanaka kunyange vamwe vanhu pavanenge vachiita zvinhu zvakaipa?

MAKADHI EVANHU VOMUBHAIBHERI

Samueri Kadhi reBhaibheri

Samueri akatanga kushumira Mwari achiri muduku. Ungamutevedzera sei?

NYAYA DZOMUBHAIBHERI DZINE MIFANANIDZO

Samueri Anosarudza Kushumira Jehovha

Samueri aiona vanhu vairemekedzwa vachiita zvakaipa. Chii chakamubatsira kuti asarudze kushumira Jehovha vamwe pavaisarudza kuita zvakaipa?

TEVEDZERA KUTENDA KWAVO

Samueri “Akaramba Achikura Jehovha Ainaye”

Makurire akaita Samueri akanga akasiyana neevamwe vana pakudini? Chii chakaita kuti kutenda kwake kukure paaiva patebhenekeri?

KUDZIDZISA PACHISHANDISWA MIFANANIDZO

Ndiani Akasarudza Kushumira Jehovha?

Nyaya iyi inobatsira vana vane makore ari pakati pe6 ne8 kuti vazive vanhu vanotaurwa muBhaibheri.