Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Zvidzidzo Zvaunowana muBhaibheri

Kusuma Chikamu 6

Kusuma Chikamu 6

VaIsraeri pavakazosvika kuNyika Yakapikirwa, tebhenekeri ndiyo yakanga yava kushandiswa pakunamata kwechokwadi. Vapristi vaidzidzisa Mutemo uye vatongi vaitungamirira vanhu. Chikamu chino chinoratidza kuti zvinosarudzwa uye zvinoitwa nemunhu zvinogona sei kubatsira kana kuti kukanganisa vamwe. MuIsraeri mumwe nemumwe aifanira kuva akavimbika kuna Jehovha uye kune vamwe vanhu. Ratidza kuti vanhu vakadai saDhibhora, Naomi, Joshua, Hana, mwanasikana waJefta, uye Samueri vakabatsira sei vanhu vavaigara navo. Simbisa kuti kunyange vamwe vakanga vasiri vaIsraeri vakadai saRakabhi, Rute, Jaeri, uye vaGibhiyoni, vakasarudza kubatana nevaIsraeri nekuti vaiziva kuti Mwari ndiye aitungamirira vaIsraeri.

ZVIRI MUCHIKAMU CHINO

CHIDZIDZO 29

Jehovha Akasarudza Joshua

Mirayiridzo yakapiwa Joshua naMwari inogona kutibatsirawo mazuva ano.

CHIDZIDZO 30

Rakabhi Akahwandisa Vasori

Masvingo eJeriko akakoromoka. Asi imba yaRakabhi yakaramba yakamira, kunyange zvazvo yakanga yakabatana nemasvingo acho.

CHIDZIDZO 31

Joshua nevaGibhiyoni

Joshua akanyengetera kuna Mwari achiti: “Zuva, mira!” Mwari akapindura here?

CHIDZIDZO 32

Mutungamiriri Mutsva Nevakadzi Vaviri Vakashinga

Joshua paakafa, vaIsraeri vakatanga kunamata zvidhori. Upenyu hwakatanga kuvaomera asi vakazobatsirwa nemutongi ainzi Bheraki, muprofitakadzi ainzi Dhibhora naJaeri!

CHIDZIDZO 33

Rute naNaomi

Vakadzi vaviri vakafirwa nevarume vakadzokera kuIsraeri. Rute, mumwe wevakadzi vacho akaenda kunoshanda muminda uye ikoko akazoonekwa naBhoazi.

CHIDZIDZO 34

Gidhiyoni Akakunda vaMidhiyani

VaMidhiyani pavakaomesera vaIsraeri, vaIsraeri vakakumbira kuti Jehovha avabatsire. Masoja mashoma aGidhiyoni akakwanisa sei kukunda masoja 135 000 evavengi vavo?

CHIDZIDZO 35

Hana Anonyengetera Kuti Apiwe Mwanakomana

Erikana anoenda naHana, naPenina nevana kunonamata kutebhenekeri yekuShiro. Vari ikoko, Hana anonyengetera kuti apiwe mwanakomana. Papera gore, Samueri anoberekwa!

CHIDZIDZO 36

Vimbiso yaJefta

Jefta akaita vimbiso ipi uye nei? Mwanasikana waJefta akaita sei paakaziva nezvevimbiso yababa vake?

CHIDZIDZO 37

Jehovha Anotaura naSamueri

Vanakomana vaviri vemupristi mukuru Eri vaiva vapristi patebhenekeri, asi vaisateerera mitemo yaMwari. Wechidiki Samueri aiteerera, uye Jehovha akataura naye.

CHIDZIDZO 38

Jehovha Akapa Samsoni Simba

Mwari akapa Samsoni simba rekuti arwise vaFiristiya, asi iye akaita nekusachenjera, vaFiristiya vakabva vamubata ndokuenda naye.