Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Zvidzidzo Zvaunowana muBhaibheri

 CHIDZIDZO 26

Vasori 12

Vasori 12

VaIsraeri vakabva paGomo reSinai vachibva vafamba nemurenje reParani ndokuenda kunzvimbo inonzi Kadheshi. Ikoko, Jehovha akaudza Mozisi kuti: ‘Tuma varume 12, kubva mudzinza rimwe nerimwe, kuti vaende kunoongorora nyika yeKenani, iyo yandichapa vaIsraeri.’ Vanhu vanoita basa rekuongorora dzimwe nyika pachivande, vanonzi “vasori.” Saka Mozisi akasarudza varume 12, akabva avaudza kuti: ‘Endai kuKenani munoona kuti nyika yacho inoita here kurima zvokudya. Onai kuti vanhu vacho vane simba here kana kuti havana, uye kuti vanogara mumatende here kana kuti mumaguta.’ Vasori vacho 12, kusanganisira Joshua naKarebhi, vakabva vaenda kuKenani.

Kwapera mazuva 40, vasori vacho vakadzoka, vakauya vaine maonde, mapomegraneti nemazambiringa. Vasori vacho vakati: ‘Nyika yacho yakanaka, asi vanhu vacho vane simba uye maguta avo ane masvingo akareba.’ Ipapo Karebhi akabva ati: ‘Tinogona kuvakunda. Ngatitoendai!’ Unoziva here kuti nei Karebhi akataura izvozvo? Nekuti iye naJoshua vaivimba naJehovha. Asi vamwe vasori 10 vakati: ‘Aiwa! Vanhu vacho vahombe, kunge hofori! Isu taitoita sehwiza kana tichienzaniswa navo.’

VaIsraeri vakabva vaora mwoyo. Vakatanga kuchema-chema, vachitaurirana kuti: ‘Ngatisarudzei mumwe mutungamiriri tidzokere kuIjipiti. Tingaenderei  kunyika yakadaro kwatinogona kunourayiwa?’ Joshua naKarebhi vakati: ‘Regai kupandukira Jehovha, uye musatya. Jehovha achatidzivirira.’ Asi vaIsraeri havana kuteerera. Vaitoda kuuraya Joshua naKarebhi!

Jehovha akaitei? Akati kuna Mozisi: ‘VaIsraeri ndakavaitira zvakawanda, asi nanhasi havasi kunditeerera. Saka vachagara muno murenje kwemakore 40, uye ndimo mavachafira. Vana vavo chete, uyewo Joshua naKarebhi ndivo vachagara munyika yandakavimbisa kuti ndichavapa.’

“Muri kutyeiko, imi mune kutenda kuduku?”​—Mateu 8:26

Inzwa zvimwe

MAKADHI EVANHU VOMUBHAIBHERI

Joshua Kadhi reBhaibheri

Joshua nemauto ake vakawisira sei pasi masvingo eJeriko? Prinda kadhi iri reBhaibheri, uye dzidza zvakawanda nezvemunhu uyu womuBhaibheri aiva neushingi.