Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Zvidzidzo Zvaunowana muBhaibheri

 CHIDZIDZO 12

Jakobho Anowana Nhaka

Jakobho Anowana Nhaka

Isaka akanga ava nemakore 40 paakaroora Ribheka. Aimuda chaizvo. Nekufamba kwenguva, vakava nevanakomana vaviri avo vaiva mapatya.

Mukuru wacho ainzi Isau, uye mudiki wacho ainzi Jakobho. Isau aifarira zvekugara ari musango achivhima mhuka. Asi Jakobho aifarira hake kugara pamba.

Mumazuva iwayo, mwanakomana mukuru ndiye aipiwa nzvimbo yekugara yakakura, nemari yakawanda kana baba vake vafa. Iyoyo ndiyo yainzi nhaka. Mumhuri yaIsaka, nhaka yacho yaisanganisirawo zvakanga zvavimbiswa naJehovha kuna Abrahamu. Isau akanga asinganyanyi kukoshesa vimbiso idzodzo, asi Jakobho aiziva kuti dzaikosha chaizvo.

Rimwe zuva Isau akauya kumba akaneta chaizvo achibva kunovhima. Akanzwa kunhuwirira kwechikafu chakanaka chaibikwa naJakobho, achibva ati: ‘Ndine nzara! Ndipewo zvekudya zvitsvuku izvo!’ Jakobho akati: ‘Ndichakupa, asi tanga wandivimbisa kuti uchandipa nhaka yako.’ Isau akati: ‘Handina basa nenhaka yacho ini! Tora hako. Ini chandiri kungoda kudya chete.’ Unofunga kuti Isau akagona here paakaita izvozvo? Aiwa, haana. Isau akachinjanisa chinhu chinokosha chaizvo nendiro yenyemba tsvuku chete.

Isaka paakanga akwegura chaizvo, yakanga yava nguva yekuti akomborere mwanakomana wake mukuru. Asi Ribheka akabatsira  mwanakomana mudiki wacho Jakobho, kuti awane chikomborero chacho. Isau paakazviziva akatsamwa chaizvo uye akabva afunga kuuraya munin’ina wake. Isaka naRibheka vakanga vasingadi kuti Jakobho aurayiwe, saka vakamuudza kuti: ‘Enda unogara nehanzvadzi yaamai vako Rabhani, kusvikira hasha dzemukoma wako Isau dzadzikira.’ Jakobho akateerera zvaakaudzwa nevabereki vake, akabva atiza kuti aponese upenyu hwake.

“Zvinobatsirei kuti munhu awane nyika yese orasikirwa neupenyu hwake? Munhu angapa chii chaizvo, kuti arege kurasikirwa neupenyu hwake?”​—Mako 8:36, 37