Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Zvidzidzo Zvaunowana muBhaibheri

 CHIDZIDZO 8

Abrahamu naSara Vakateerera Mwari

Abrahamu naSara Vakateerera Mwari

Pedyo neBhabheri paiva neguta rainzi Uri. Vanhu vaiva ikoko vakanga vasinganamati Jehovha asi vainamata vanamwari vakawanda. Asi muUri maiva nemumwe murume ainamata Jehovha chete. Zita rake ainzi Abrahamu.

Jehovha akati kuna Abrahamu: ‘Siya musha wako nehama dzako, uende kunyika yandichakuratidza.’ Mwari akabva amuvimbisa kuti: ‘Uchava rudzi rwakakura, uye ndichaitira vanhu vakawanda vari panyika zvinhu zvakanaka nekuda kwako.’

Abrahamu akanga asingazivi kwaakanga anzi naJehovha aende, asi akavimba naJehovha. Saka Abrahamu, mudzimai wake Sara, baba vake Tera, naRoti mwana wemukoma wake, vakatora zvinhu zvavo ndokutanga rwendo rwavo rwakareba sezvakanga zvataurwa naJehovha.

 Abrahamu akanga ava nemakore 75 paakazosvika nemhuri yake kunyika yavakanga vanzi naJehovha vaende. Nyika yacho yainzi Kenani. Ikoko, Mwari akataura naAbrahamu uye akamuvimbisa kuti: ‘Ndichapa vana vako nyika yese iyi yauri kuona.’ Asi Abrahamu naSara vakanga vakwegura, uye vakanga vasina kana mwana. Saka Jehovha aizozadzisa sei vimbiso yake?

“Nekutenda, Abrahamu . . . akateerera akaenda kunzvimbo yaaizofanira kugamuchira senhaka; akabuda, kunyange akanga asingazivi kwaakanga achienda.”​—VaHebheru 11:8