Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 CHIDZIDZO 98

ChiKristu Chinoenda Kumarudzi Akawanda

ChiKristu Chinoenda Kumarudzi Akawanda

Vaapostora vakateerera murayiro waJesu wekuti vaparadzire mashoko akanaka panyika yese. Muna 47 C.E., hama dzaiva kuAndiyoki dzakatuma Pauro naBhanabhasi kunoparidza. Vaparidzi vaviri ivavo vaishingaira, vakafamba muAsia Minor yese vachisvika kunzvimbo dzakadai seDhebhe, Ristra neIkoniyumu.

Pauro naBhanabhasi vaiparidzira munhu wese, angava mupfumi kana murombo, mukuru kana mudiki. Vanhu vakawanda vakagamuchira chokwadi pamusoro paKristu. Pauro naBhanabhasi pavakaparidzira gavhuna weKupro ainzi Segiyo Paurosi, mumwe muroyi akaedza kuvarambidza. Pauro akaudza muroyi wacho kuti: ‘Jehovha achakuranga.’ Ipapo ipapo, muroyi wacho akabva ava bofu. Gavhuna Paurosi paakaona izvi, akava mutendi.

Pauro naBhanabhasi vaiparidzira kwese kwese, paimba neimba, mumisika, mumigwagwa uye mumasinagogi. Pavakaporesa murume ainge akaremara kuRistra, vanhu vakaona chishamiso chacho vakafunga kuti Pauro naBhanabhasi vaiva vanamwari uye vaitoda kuvanamata. Asi Pauro naBhanabhasi vakavarambidza, vachiti: ‘Namatai Mwari chete! Isu tingoriwo vanhu.’ Vamwe vaJudha vakabva vauya ndokuita kuti boka revanhu ripandukire Pauro. Vanhu vacho vakabva vamutema nematombo, ndokumukwevera kunze kweguta, vachibva vamusiya vachifunga kuti akanga afa. Asi Pauro akanga achiri mupenyu! Hama dzakabva dzauya kuzomubatsira uye dzakamutora ndokudzokera naye muguta. Pauro akazodzokera kuAndiyoki.

Muna 49 C.E., Pauro akaendazve kunoparidza. Apedza kuonana nehama dzaiva muAsia Minor, akatoita kuti mashoko akanaka asvike kure  chaizvo, kuEurope. Akaenda kuAtene, Efeso, Firipi, Tesaronika nedzimwewo nzvimbo. Sirasi, Ruka nemukomana ainzi Timoti vakaendawo naPauro. Vakabatsirana pakuumba ungano nekudzisimbisa. Pauro akambogara muKorinde kwegore nehafu, achisimbisa hama dzaiva ikoko. Akaparidza, akadzidzisa uye akanyora tsamba kuungano dzakawanda. Aiitawo basa rekugadzira matende. Nekufamba kwenguva, Pauro akazodzokera kuAndiyoki.

Pava paya muna 52 C.E., Pauro akazoenda zvakare kunoparidza, uye akatangira muAsia Minor. Akaenda kure chaizvo kuchamhembe, ndokusvika kuFiripi uye akazoendawo kuKorinde. Pauro akapedza makore akati kuti ari muEfeso, achidzidzisa, achirapa vanhu uye achibatsira ungano. Aipawo hurukuro dzavose zuva nezuva muimba yepachikoro yaiitirwa mitambo. Vanhu vakawanda vakateerera uye vakasiya zvakaipa. Apedza kuparidza mashoko akanaka munyika dzakawanda, Pauro akazoenda kuJerusarema.

“Saka, endai munoita kuti vanhu vemarudzi ese vave vadzidzi.”​—Mateu 28:19