Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Zvidzidzo Zvaunowana muBhaibheri

 CHIDZIDZO 102

Zvakaratidzwa Johani

Zvakaratidzwa Johani

Muapostora Johani paaiva musungwa pachitsuwa chePatimosi, Jesu akamuratidza zviono 16 kana kuti mifananidzo yezvaizoitika mune ramangwana. Zviono izvozvo zvairatidza kutsveneswa kwaizoitwa zita raJehovha, kuuya kwaizoita Umambo hwake uye kuti kuda kwake kwaizoitwa sei panyika sezvakunoitwa kudenga.

Mune chimwe chiono, Johani anoona Jehovha akagara pachigaro chake chinokudzwa kudenga, akakomberedzwa nevakuru 24 vakapfeka hembe chena uye mumisoro yavo muine korona dzegoridhe. Pachigaro chacho paibuda mheni dzaipenya neruzha rwemabhanan’ana. Vakuru 24 vanopfugama pamberi paJehovha kuti vamunamate. Mune zvimwe zvaakaratidzwa, Johani anoona boka guru revanhu vanonamata Jehovha vanobva kumarudzi ese nemitauro yese. Jesu uyo anonzi Gwayana, anovafudza uye anovaendesa kumvura yeupenyu. Pava paya mune chimwe chiono, Jesu anotanga kutonga kudenga saMambo pamwe chete nevakuru 24. Muchiono chakazotevera chacho, Johani anoona Jesu achirwa neDhiragoni, kureva Satani nemadhimoni  ake. Jesu anobva avadzinga kudenga ndokuvakanda panyika.

Johani anozoona mufananidzo wakanaka weGwayana nevanhu 144000 vakamira paGomo reZiyoni. Anoonawo ngirozi ichibhururuka pamusoro penyika ichiudza vanhu kuti vatye Mwari uye vamukudze.

Muchiono chakazotevera, Johani anoona hondo yeAmagedhoni ichirwiwa. Muhondo iyoyo, Jesu neuto rake vanokunda Satani nenyika yake yakaipa. Muchiono chekupedzisira, Johani anoona kunzwanana pakati pezvisikwa zvekudenga nezvepanyika. Satani nevanhu vake vanobva vaparadzwa zvachose. Anoonawo vanhu vese vari kudenga nepanyika vachitsvenesa zita raJehovha uye vachinamata iye chete.

“Ndichaisa ruvengo pakati pako nemukadzi, nepakati pevana vako nemwana wake. Iye achakupwanya musoro uye iwe uchamuruma pachitsitsinho.”​—Genesisi 3:15

Inzwa zvimwe

Dzidza Kumudzidzisi Mukuru

Mazivire Atingaita Kuti Amagedhoni Yava Pedyo

Zviratidzo zvacho tiri kuzviona.

JESU—NZIRA NECHOKWADI NEUPENYU

Jesu Anoita Kuti Nyika Ive Paradhiso Uye Anopedzisa Basa Raakapiwa

Jesu achiri nezvakawanda zvekuita asati adzorera Umambo kuna Baba vake.