VaKristu vepakutanga vakaparidza mashoko akanaka eUmambo kusvikira kunyika dziri kure chaizvo. Jesu akavaudza kwekuparidzira uye akaita chishamiso chekuti vagone kudzidzisa vanhu nemitauro yavo. Jehovha akavapa ushingi uye simba rekukunda kutambudzwa zvine utsinye.

Jesu akaita kuti muapostora Johani aone kubwinya kwaJehovha. Pane zvimwe zvaakaratidzwa, Johani akaona Umambo hwekumatenga huchikunda Satani uye huchigumisa kutonga kwake zvachose. Akaonawo Jesu achitonga saMambo aine vamwe 144 000. Johani akaonawo nyika yese ichiva paradhiso, uye vanhu vese vachinamata Jehovha murugare uye vakabatana.