Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Zvidzidzo Zvaunowana muBhaibheri

 CHIDZIDZO 90

Jesu Anofa paGorogota

Jesu Anofa paGorogota

Vakuru vevapristi vakaenda naJesu kumuzinda wagavhuna. Pirato akavabvunza kuti: ‘Muri kuti munhu uyu ane mhosva yei?’ Ivo vakati: ‘Anozviti ndimambo!’ Pirato akabvunza Jesu kuti: ‘Uri mambo wevaJudha here?’ Jesu akapindura kuti: “Umambo hwangu hahusi hwenyika ino.”

Pirato akaendesa Jesu kuna Herodhi, mutongi weGarireya, kuti anoona kana aiva nemhosva yaaimupomera. Herodhi haana chakaipa chaakawana pana Jesu, saka akamudzosera kuna Pirato. Pirato akabva audza vanhu kuti: ‘Ini naHerodhi hatina mhosva yatawana pamunhu uyu. Ndava kumusunungura.’ Boka revanhu rakashevedzera kuti: ‘Muurayei! Muurayei!’ Masoja akarova Jesu netyava, akamupfira mate uye akamurovawo nemaoko. Vakaisa korona yeminzwa mumusoro make uye vakatanga kumutsvinyira vachiti: ‘Hesi, Mambo wevaJudha.’ Pirato akaudzazve boka revanhu kuti: ‘Handina mhosva yandawana pamurume uyu.’ Asi ivo vakashevedzera kuti: “Murovererei!” Saka Pirato akazobvumira kuti Jesu aurayiwe.

Masoja akabva aenda naJesu kunzvimbo inonzi Gorogota, akamuroverera padanda ndokurisimudza. Jesu akanyengetera achiti: ‘Baba, varegererei, nekuti havazivi zvavari kuita.’ Vanhu vakatanga kutsvinyira Jesu, vachiti: ‘Kana uri Mwanakomana waMwari, buruka padanda! Zviponese.’

Mumwe wevanhu vaiita zvakaipa vakanga vakaturikwa padivi pake akati: “Mundiyeukewo kana mapinda muUmambo hwenyu.” Jesu akamuvimbisa kuti: “Uchava neni muParadhiso.” Masikati acho, rima rakafukidza nyika yacho kwemaawa matatu. Vamwe vevadzidzi vake vakanga vakamira pedyo nedanda, kusanganisira Mariya amai vaJesu. Jesu akaudza Johani kuti achengete Mariya saamai vake.

Jesu akazoti: “Zvaitika!” Akakotamisa musoro wake ndokubva afema kekupedzisira. Panguva iyoyo, kwakaitika kudengenyeka kwenyika kukuru chaizvo. Keteni raiva kutemberi iro raipatsanura Nzvimbo Tsvene neNzvimbo Tsvenetsvene rakabvaruka nepakati. Mumwe mukuru  wemasoja akati: ‘Chokwadi uyu akanga ari Mwanakomana waMwari.’

“Pasinei nekuti zvipikirwa zvaMwari zvizhinji sei, izvo zvakava ‘hongu’ pachishandiswa iye.”​—2 VaKorinde 1:20

Inzwa zvimwe

JESU—NZIRA NECHOKWADI NEUPENYU

Pirato naHerodhi Vanoti Jesu Haana Mhosva

Nei Pirato achiendesa Jesu kuna Herodhi kuti atongwe? Pirato haana simba rekutonga Jesu here?

JESU—NZIRA NECHOKWADI NEUPENYU

“Tarirai! Munhu Wacho!”

Kunyange Pirato anoona kuti Jesu munhu akanaka

JESU—NZIRA NECHOKWADI NEUPENYU

Mambo Asina Mhosva Anotambura Ari Padanda

Jesu anovimbisa rimwe gororo riri parutivi pake kuti richava muParadhiso

JESU—NZIRA NECHOKWADI NEUPENYU

“Chokwadi Uyu Anga Ari Mwanakomana waMwari”

Chishamiso cherima risina kujairika rinoitika masikati, kudengenyeka kunotyisa uye kubvaruka kweketeni remutemberi zvinoratidza chinhu chimwe chete.

MASHOKO AKANAKA ANOBVA KUNA MWARI!

Jesu Akafirei?

Bhaibheri rinoratidza kuti rufu rwaJesu rwunokosha. Asi akafirei?