Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Zvidzidzo Zvaunowana muBhaibheri

Kusuma Chikamu 13

Kusuma Chikamu 13

Jesu akauya panyika kuti afire vanhu vane chivi. Kunyange zvazvo akafa, iye akakunda nyika. Jehovha akanga akavimbika kuMwanakomana wake uye akamumutsa. Kusvikira paakafa, Jesu aishumira vamwe achizvininipisa uye aivaregerera pavaikanganisa. Jesu paakanga amutswa, akaenda kunoonana nevadzidzi vake. Akavadzidzisa kuita basa rinokosha raakanga avapa. Kana uri mubereki, batsira mwana wako kuti anzwisise kuti tese tinofanirawo kuita basa iroro mazuva ano.

ZVIRI MUCHIKAMU CHINO

CHIDZIDZO 87

Paseka yaJesu Yekupedzisira

Jesu akapa vaapostora vake mirayiridzo inokosha paakadya navo manheru kekupedzisira.

CHIDZIDZO 88

Jesu Anosungwa

Judhasi Iskariyoti anotungamirira mhomho yevanhu vakabata mapakatwa netsvimbo kuti vanosunga Jesu.

CHIDZIDZO 89

Petro Anoramba Jesu

Chii chakaitika muchivanze cheimba yaKayafasi? Uye chii chakaitika kuna Jesu mukati meimba yacho?

CHIDZIDZO 90

Jesu Anofa paGorogota

Nei Pirato achirayira kuti Jesu aurayiwe?

CHIDZIDZO 91

Jesu Anomutswa

Zvinhu zvipi zvinoshamisa zvakaitika mazuva mashomanana Jesu aurayiwa?

CHIDZIDZO 92

Jesu Anozviratidza Kuvabati Vehove

Anoita sei kuti vatarise kwaari?

CHIDZIDZO 93

Jesu Anodzokera Kudenga

Asati aenda, anotanga apa vadzidzi vake mirayiridzo inokosha.