Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Zvidzidzo Zvaunowana muBhaibheri

 CHIDZIDZO 74

Jesu Anova Mesiya

Jesu Anova Mesiya

Johani aiparidza achiti: ‘Kuri kuuya munhu mukuru kundipfuura.’ Jesu paakanga ava nemakore anenge 30, akabva kuGarireya ndokuenda kuRwizi rwaJodhani, kwaibhabhatidzirwa vanhu naJohani. Jesu aida kuti Johani amubhabhatidze, asi iye akati: ‘Ini handingakubhabhatidzi. Iwe ndiwe ungatondibhabhatidza.’ Jesu akaudza Johani kuti: ‘Jehovha ari kuda kuti iwe undibhabhatidze.’ Saka vakabva vapinda muRwizi rwaJodhani, uye Johani akabva anyatsonyudza Jesu mumvura.

Paakabuda mumvura, Jesu akanyengetera. Panguva iyoyo, matenga akavhurika, uye mweya mutsvene waMwari wakauya paari wakaita senjiva. Jehovha akabva ataura ari kudenga achiti: “Ndiwe Mwanakomana wangu, anodiwa; ndakufarira.”

Mweya mutsvene waJehovha pawakauya paari, Jesu akava Kristu, kana kuti Mesiya. Panguva iyi akanga ava kuchitanga basa raakanga atumwa naJehovha kuti aite panyika.

Achangobva kubhabhatidzwa, Jesu akaenda kurenje uye akapedza mazuva 40 ariko. Paakadzoka, akaenda kunoona Johani. Johani paakaona Jesu achiuya kwaari, akati: ‘Uyu ndiye gwayana raMwari richabvisa chivi chenyika.’ Johani paakataura mashoko iwayo, aiita kuti vanhu vazive kuti Jesu ndiye akanga ari Mesiya. Unoziva here kuti zvii zvakaitika kuna Jesu paaiva kurenje? Ngationei.

“Inzwi rakabva kumatenga richiti: ‘Ndiwe Mwanakomana wangu, anodiwa; ndakufarira.’”​—Mako 1:11

Inzwa zvimwe

JESU—NZIRA NECHOKWADI NEUPENYU

Jesu Anobhabhatidzwa

Nei Jesu akabhabhatidzwa iye asina kumboita chivi?

Dzidza Kumudzidzisi Mukuru

“Uyu Ndiye Mwanakomana Wangu”

Chii chakaita kuti Jesu ave munhu akasiyana nevamwe?

MIBVUNZO YEBHAIBHERI INOPINDURWA

Chii Chinonzi Kubhabhatidzwa?

Munhu anofanira kubhabhatidzwa sei uye riini? Kubhabhatidzwa kunogeza chivi here? Bhaibheri rinodzidzisa kuti vacheche vanofanira kubhabhatidzwa here?