Johani aiparidza achiti: ‘Kuri kuuya munhu mukuru kundipfuura.’ Jesu paakanga ava nemakore anenge 30, akabva kuGarireya ndokuenda kuRwizi rwaJodhani, kwaibhabhatidzirwa vanhu naJohani. Jesu aida kuti Johani amubhabhatidze, asi iye akati: ‘Ini handingakubhabhatidzi. Iwe ndiwe ungatondibhabhatidza.’ Jesu akaudza Johani kuti: ‘Jehovha ari kuda kuti iwe undibhabhatidze.’ Saka vakabva vapinda muRwizi rwaJodhani, uye Johani akabva anyatsonyudza Jesu mumvura.

Paakabuda mumvura, Jesu akanyengetera. Panguva iyoyo, matenga akavhurika, uye mweya mutsvene waMwari wakauya paari wakaita senjiva. Jehovha akabva ataura ari kudenga achiti: “Ndiwe Mwanakomana wangu, anodiwa; ndakufarira.”

Mweya mutsvene waJehovha pawakauya paari, Jesu akava Kristu, kana kuti Mesiya. Panguva iyi akanga ava kuchitanga basa raakanga atumwa naJehovha kuti aite panyika.

Achangobva kubhabhatidzwa, Jesu akaenda kurenje uye akapedza mazuva 40 ariko. Paakadzoka, akaenda kunoona Johani. Johani paakaona Jesu achiuya kwaari, akati: ‘Uyu ndiye gwayana raMwari richabvisa chivi chenyika.’ Johani paakataura mashoko iwayo, aiita kuti vanhu vazive kuti Jesu ndiye akanga ari Mesiya. Unoziva here kuti zvii zvakaitika kuna Jesu paaiva kurenje? Ngationei.

“Inzwi rakabva kumatenga richiti: ‘Ndiwe Mwanakomana wangu, anodiwa; ndakufarira.’”​—Mako 1:11