Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Zvidzidzo Zvaunowana muBhaibheri

 CHIDZIDZO 83

Jesu Anopa Vanhu Vakawanda Zvekudya

Jesu Anopa Vanhu Vakawanda Zvekudya

Pasara nguva pfupi kuti Paseka ya32 C.E. isvike, vaapostora vakadzoka kubva kumushandirapamwe wekuparidza kwavakanga vaenda. Vakanga vaneta, saka Jesu akaenda navo nechikepe kuBhetisaidha kuti vanozorora. Chikepe chacho pachakasvika pedyo nemhenderekedzo, Jesu akaona kuti vanhu vakawanda vakanga vamutevera. Kunyange zvazvo iye nevadzidzi vake vaida kuzorora, haana kudzinga vanhu. Akarapa vairwara uye akatanga kudzidzisa vanhu. Jesu akaswera achivadzidzisa nezveUmambo hwaMwari. Zuva parakanga rodoka, vaapostora vake vakauya kwaari vakati: ‘Vanhu vanenge vava nenzara. Vaudzei kuti vaende kunotsvaga zvekudya.’

Jesu akati: ‘Havafaniri kuenda. Vapei zvekudya vari pano.’ Vaapostora vacho vakati: ‘Munoda kuti tinovatengera zvekudya here?’ Mumwe wevaapostora ainzi Firipi akati: ‘Kunyange dai taiva nemari yakawanda, taisazombokwanisa kutenga zvekudya zvinokwana vanhu vese ava.’

Jesu akabvunza kuti: ‘Tine zvekudya zvakawanda sei?’ Andreya akati: ‘Hazvitombokwani, tingori nezvingwa 5 nehove diki 2.’ Jesu akati: ‘Ndipei kuno zvingwa zvacho nehove.’ Akabva audza vanhu kuti vagare pauswa vari mumapoka evanhu 50 ne100. Jesu akatora zvingwa zvacho nehove, ndokubva atarisa kudenga akanyengetera. Akabva apa vaapostora zvekudya zvacho, uye ivo vakazvipa vanhu. Pavanhu vacho paiva nevarume  5 000 uyewo paiva nevakadzi nevana; vese zvavo vakadya vakaguta. Zvadaro, vaapostora vakaunganidza zvakanga zvasara kuti pasava nezvinoraswa. Zvakazadza mabhasikiti 12! Chakanga chiri chishamiso chikuru handiti?

Vanhu vacho vakafadzwa nazvo zvekuti vakanga vava kuda kuita kuti Jesu ave mambo wavo. Asi Jesu aiziva kuti nguva yaJehovha yekuti ave mambo yakanga isati yakwana. Saka akaudza vanhu vacho kuti vachienda havo, achibva audza vaapostora vake kuti vaende kune rimwe divi reGungwa reGarireya. Vaapostora vacho vakakwira muchikepe chavo uye Jesu akaenda kugomo ari ega. Aida kunoitei? Aida kunonyengetera kuna Baba vake. Jesu akanga asingashayi nguva yekunyengetera kunyange paaiva nezvakawanda zvekuita.

“Musashandira zvekudya zvinoparara, asi shandirai zvekudya zvinoramba zviripo, zvichiunza upenyu husingaperi, zvamuchapiwa neMwanakomana wemunhu.”​—Johani 6:27