Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 CHIDZIDZO 73

Johani Anogadzirira Jesu Nzira

Johani Anogadzirira Jesu Nzira

Johani mwanakomana waZekariya naErizabheti paakakura, akava muprofita. Jehovha akamushandisa kuti adzidzise vanhu kuti Mesiya akanga achiuya. Asi Johani aiparidza ari murenje kwete mumasinagogi kana kuti mumaguta. Vanhu vaiuya kuzodzidziswa naJohani vachibva muJerusarema nemuJudhiya mese. Akavadzidzisa kuti vaifanira kusiya zvakaipa kuti vafarirwe naMwari. Vakawanda vakateerera zvaitaurwa naJohani uye vakasiya zvivi zvavo, vachibva vabhabhatidzwa naJohani muRwizi rwaJodhani.

Johani airarama upenyu husina zvakawandawanda. Aipfeka hembe dzakagadzirwa nemvere dzengamera uye aidya hwiza neuchi hwemusango. Vanhu vaida kuziva zvakawanda nezvaJohani. Kunyange vaFarisi nevaSadhusi avo vaizvikudza vaiuyawo kwaari. Johani akavaudza kuti: ‘Munofanira kuchinja mararamiro enyu, mosiya mabasa akaipa. Musazviona semunokosha nekungoti chete munoti muri vana vaAbrahamu. Izvozvo hazvirevi kuti muri vana vaMwari.’

Vakawanda vaiuya kuna Johani vachimubvunza kuti: ‘Toita sei kuti tifadze Mwari?’ Johani aivaudza kuti: ‘Kana muine hembe mbiri, ipai imwe yacho kune munhu anoshayiwa.’ Unoziva here kuti nei aidaro? Aida kuti vazive kuti vaifanira kuda vanhu kuti vafarirwe naMwari.

Johani akaudza vateresi kuti: ‘Ivai vakatendeseka uye musabiridzira vanhu.’ Akaudzawo masoja kuti: ‘Musabvuma kupiwa chiokomuhomwe uye musanyepa.’

Vapristi nevaRevhi vakauyawo kuna Johani vakamubvunza kuti:  ‘Ndiwe ani? Vanhu vese vari kuda kuziva.’ Johani akati: ‘Ndini inzwi riri kushevedzera riri murenje, richitungamirira vanhu kuna Jehovha sezvakagara zvataurwa naIsaya.’

Vanhu vaifarira zvavaidzidziswa naJohani. Vakawanda vainetseka kuti Johani ndiye aiva Mesiya here. Asi iye akavaudza kuti: ‘Pane mumwe munhu mukuru achauya. Handikodzeri kunyange kusunungura hwashu dzake. Ini ndiri kubhabhatidza nemvura asi iye achange achibhabhatidza nemweya mutsvene.’

“Murume uyu akauya sechapupu, kuti apupure pamusoro pechiedza, kuti vanhu vemarudzi ese vatende nekwaari.”​—Johani 1:7