Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Kusuma Chikamu 11

Kusuma Chikamu 11

Chikamu chino chinosuma Magwaro echiKristu echiGiriki. Jesu akaberekerwa mumhuri yainge isina kupfuma uye yaigara muguta diki. Aishanda nababa vake avo vaiva muvezi. Jesu ndiye aizoponesa vanhu. Jehovha akamusarudza kuti ave Mambo weUmambo hwekumatenga. Kana uri mubereki, batsira mwana wako kuti aone kuti Jehovha akanyatsoratidza sei rudo nekusarudza mhuri nemamiriro ezvinhu akanaka ekuti Jesu akure maari. Ona kuti Jehovha akadzivirira sei Jesu kuti asaurayiwa naHerodhi uye kuti nei pasina chinotadzisa chinangwa chake kuzadzika. Dzidza kuti Jehovha akapa sei Johani basa rekugadzirira Jesu nzira. Simbisa kuti kunyange paaiva mudiki, Jesu aifarira uchenjeri hunobva kuna Jehovha.

ZVIRI MUCHIKAMU CHINO

CHIDZIDZO 68

Erizabheti Anova Nemwana

Nei murume waErizabheti akaudzwa kuti aizotadza kutaura kusvikira mwana aberekwa?

CHIDZIDZO 69

Gabrieri Anoshanyira Mariya

Anomuudza mashoko akachinja upenyu hwake.

CHIDZIDZO 70

Ngirozi Dzinozivisa Kuberekwa kwaJesu

Vafudzi pavakanzwa kuzivisa kwacho vakabva vatoenda.

CHIDZIDZO 71

Jehovha Akadzivirira Jesu

Mambo akaipa aida kuuraya Jesu.

CHIDZIDZO 72

Jesu Achiri Mudiki

Zvii zvakaitwa naJesu paaiva mutemberi zvakashamisa vadzidzisi?

CHIDZIDZO 73

Johani Anogadzirira Jesu Nzira

Paanokura, Johani anova muprofita. Anodzidzisa kuti Mesiya ari kuuya. Vanhu vanoita sei pavanonzwa achiparidza?