Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Zvidzidzo Zvaunowana muBhaibheri

 CHIDZIDZO 59

Vakomana 4 Vakateerera Jehovha

Vakomana 4 Vakateerera Jehovha

Nebhukadhinezari paakatora machinda eJudha, akaita kuti jinda rake guru rainzi Ashpenazi rivachengete. Nebhukadhinezari akamuudza kuti atsvage vakomana vakagwinya uye vaiva neutano kupfuura vese pamachinda acho. Vakomana vacho vaizodzidziswa kwemakore matatu. Kudzidziswa uku kwaizoita kuti vakwanise kushanda sevakuru vakuru vehurumende yeBhabhironi. Vakomana vacho vaifanira kudzidza kuverenga, kunyora uye kutaura mutauro wechiAkkad, waishandiswa kuBhabhironi. Vaifanirawo kudya chikafu chakafanana nechaidyiwa namambo nemachinda ake. Pakati pevakasarudzwa paivawo nevakomana 4, Dhanieri, Hananiya, Mishaeri naAzariya. Ashpenazi akavapa mamwe mazita ekuBhabhironi ekuti: Bheteshazari, Shadreki, Misheki naAbhedhinego. Dzidzo yavaizowana yaizoita kuti varege kushumira Jehovha here?

 Vakomana 4 ava vakanga vakatsunga kuteerera Jehovha. Vaiziva kuti vakanga vasingafaniri kudya chikafu chaidyiwa namambo nekuti Mutemo waJehovha waiti chimwe chacho chakanga chisina kuchena. Saka vakati kuna Ashpenazi: ‘Musatipa chikafu chinodyiwa namambo.’ Ashpenazi akabva avaudza kuti: ‘Kana mukasachidya uye mambo akazokuonai makaonda, anondiuraya!’

Dhanieri akafunga zano. Akaudza muchengeti wavo kuti: ‘Tipei hedu miriwo nemvura chete kwemazuva 10, mobva mazotienzanisa nevamwe vakomana vari kudya chikafu chinodyiwa namambo.’ Muchengeti wacho akabvuma.

Mazuva acho 10 paakapera, Dhanieri neshamwari dzake nhatu vakanga vaine utano hwakanaka kudarika vamwe vakomana vese. Jehovha akafara chaizvo kuti vakanga vamuteerera. Akabva atopa Dhanieri uchenjeri hwekunzwisisa zviono uye hwekududzira hope.

Vakomana vacho pavakazopedza kudzidziswa, Ashpenazi akaenda navo kuna Nebhukadhinezari. Mambo akabva ataura navo uye akaona kuti Dhanieri, Hananiya, Mishaeri naAzariya vakanga vakachenjera uye vakachangamuka kudarika vamwe vakomana vese. Akabva avasarudza vari 4 kuti vashande mumuzinda wake. Mambo aiwanzovabvunza mazano kana paine nyaya dzinokosha dzaaida kubatsirwa. Jehovha akaita kuti vave nenjere kudarika vamwe varume vese vakachenjera vamambo nevaya vaiita zvemashiripiti.

Kunyange zvazvo vakanga vasiri kunyika kwavo, Dhanieri, Hananiya, Mishaeri naAzariya havana kukanganwa kuti vaiva vanhu vaJehovha. Ucharambawo uchiyeuka Jehovha here, kunyange kana vabereki vako vasiri pedyo newe?

“Usarega munhu achikutarisira pasi nekuti uri mudiki. Asi, iva muenzaniso kune vakatendeka, pakutaura, pakuzvibata, parudo, pakutenda, patsika dzakachena.”​—1 Timoti 4:12

Inzwa zvimwe

Zvidzidzo Zvaunowana muBhaibheri

Havana Kuchipfugamira

Shadreki, Misheki, naAbhedhinego vakaramba kunamata chidhori chegoridhe chamambo weBhabhironi.

Zvidzidzo Zvaunowana muBhaibheri

Dhanieri Mugomba Reshumba

Nyengetera kuna Jehovha mazuva ese sezvaiitwa naDhanieri!