Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Chii Chinonzi Umambo hwaMwari?

Chii Chinonzi Umambo hwaMwari?

Ungati here . . .

  • chinhu chiri mumwoyo mako?

  • kutaura kwedimikira?

  • ihurumende iri kudenga?

 BHAIBHERI RINOMBOTII?

“Mwari wokudenga achamutsa umambo husingazomboparadzwi.”Dhanieri 2:44, Shanduro yeNyika Itsva.

‘Takapiwa mwanakomana; uye hurumende ichava papfudzi rake.’Isaya 9:6.

ZVARINOTAURA ZVINGAKUBATSIRA SEI?

 TINGANYATSOBVUMA HERE ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI?

Hongu, nemhaka yezvikonzero zviviri:

  • Jesu akaratidza zvichaitwa neUmambo hwaMwari. Jesu akadzidzisa vateveri vake kuti vanyengeterere kuti Umambo hwaMwari huuye uye kuti kuda kwaMwari kuitwe panyika. (Mateu 6:9, 10) Jesu akaratidza mapindurirwo achaitwa munyengetero iwoyo.

    Paaiva panyika, Jesu akapa zvokudya vanhu vaiva nenzara, akaporesa vairwara uye akamutsa vakafa! (Mateu 15:29-38; Johani 11:38-44) SeMutongi woUmambo hwaMwari mune ramangwana, Jesu akaratidza muchidimbu zvinhu zvichaitirwa vanhu vachatongwa neUmambo ihwohwo.Zvakazarurwa 11:15.

  • Zviri kuitika munyika yose zvinoratidza kuti Umambo hwaMwari huchauya nokukurumidza. Jesu akafanotaura kuti Umambo pahunenge hwava pedyo nokuunza rugare panyika, nyika yose ichatambudzwa nehondo, nzara, uye kudengenyeka kwenyika.Mateu 24:3, 7.

    Mazuva ano tinoona zvinhu izvozvo chaizvo zvichiitika. Saka tinogona kuva nechivimbo chokuti Umambo hwaMwari huchakurumidza kugumisa matambudziko ose iwayo.

 ZVOKUFUNGA NEZVAZVO

Upenyu huchange hwakaita sei Umambo hwaMwari pahunenge hwava kutonga?

Bhaibheri rinopindura mubvunzo iwoyo pana PISAREMA 37:29 naISAYA 65:21-23.

Inzwa zvimwe

MIBVUNZO YEBHAIBHERI INOPINDURWA

Zvichafamba Sei Kuti Pasi Rose Pave Nerugare?

Ona kuti Mwari anovimbisa sei kuti achaunza rugare pasi rose achishandisa Umambo hwake.

MASHOKO AKANAKA ANOBVA KUNA MWARI!

Chinangwa chaMwari Nokuda Kwenyika Ndechei?

Bhaibheri rinotsanangura kuti nei Mwari akasika nyika, kuti kutambura kuchaguma rini, uye ramangwana renyika uye revaya vanogara pairi rakaita sei.