Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Chokwadi Vakafa Vangararamazve Here?

Chokwadi Vakafa Vangararamazve Here?

Ungati . . .

  • hongu here?

  • kwete here?

  • pamwe here?

 BHAIBHERI RINOMBOTII?

“Kuchava nokumuka kwavakafa.”—Mabasa 24:15, Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi.

ZVARINOTAURA ZVINGAKUBATSIRA SEI?

Zvichakunyaradza kana ukafirwa.—2 VaKorinde 1:3, 4.

Hauzotyi rufu.—VaHebheru 2:15.

Uchava netariro yechokwadi yokuzosanganazve nehama neshamwari dzakafa.—Johani 5:28, 29.

 TINGANYATSOBVUMA HERE ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI?

Hongu. Tine zvikonzero zvitatu zvinoita kuti tidaro:

  • Mwari ndiye Musiki wezvinhu zvose zvipenyu. Bhaibheri rinoti Jehovha Mwari ndiye “tsime roupenyu.” (Pisarema 36:9; Mabasa 17:24, 25) Chokwadi haangatadzi kudzorera upenyu mumunhu anenge afa iye ari iye akasika zvinhu zvose zvipenyu.

  • Mwari akambomutsa vakafa. Bhaibheri rinotaura nezvevanhu vasere, vaduku, vakuru, varume nevakadzi, vakamutswa pasi pano. Vamwe vakanga vachangobva kufa, asi mumwe akanga ava nemazuva mana ari muguva!—Johani 11:39-44.

  • Mwari ane chido chokuzviitazve. Jehovha anovenga rufu; anorwuona somuvengi. (1 VaKorinde 15:26) Anodisa kwazvo kukurira muvengi iyeye, achishandisa rumuko. Akatomirira nemwoyo wose kumutsa vose vaanoyeuka kuti avaone vachiraramazve pasi pano.—Jobho 14:14, 15, Bhaibheri Rinoera.

 ZVOKUFUNGA NEZVAZVO

Chii chinoita kuti tikwegure uye tife?

Bhaibheri rinopindura mubvunzo iwoyo pana GENESISI 3:17-19 naVAROMA 5:12.