Vakawanda vakafa vachamutsirwa panyika. Mabasa 24:15

Chimbofungidzira zvikomborero zveramangwana zvauchawana kana ukateerera Jehovha! Uchava noutano hwakanaka; panenge pasisina anorwara kana ndonda. Panenge pasisina vanhu vakaipa, uye unenge wava kukwanisa kuvimba nemunhu wose.

Panenge pasisina marwadzo, kusuruvara, kana kuchema. Hapana achakwegura kana kufa.

 Uchange uine hama neshamwari dzakawanda. Upenyu muParadhiso huchange huchinakidza.

Panenge pasisina chokutya. Vanhu vachafara zvokufara zviya.

Umambo hwaMwari huchabvisa kutambura kwose. Zvakazarurwa 21:3, 4