Rudo ndirwo chinhu chikuru chinoita kuti mhuri dzifare. VaEfeso 5:33

Mutemo waMwari unoti murume mumwe chete anofanira kuroora mudzimai mumwe chete.

Murume ane rudo anobata mudzimai wake nounyoro uye nokunzwisisa.

Mudzimai anofanira kushandira pamwe chete nomurume wake.

Vana vanofanira kuteerera vabereki vavo.

 Iva nomutsa uye iva akatendeka, kwete kuva noutsinye uye kusatendeka. VaKorose 3:5, 8-10

Shoko raMwari rinoti murume anofanira kuda mudzimai wake sokuda kwaanoita muviri wake, uye mudzimai anofanira kuremekedza murume wake kwazvo.

Zvakaipa kuita zvepabonde nemunhu wausina kuroorana naye. Barika rakaipawo.

Shoko raJehovha rinodzidzisa zvingaitwa nemhuri kuti dzifare.