Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Teerera Mwari Urarame Nokusingaperi

 CHIKAMU 3

Upenyu Hwakanga Hwakaita Sei muParadhiso?

Upenyu Hwakanga Hwakaita Sei muParadhiso?

Jehovha akapa Adhamu naEvha zvinhu zvakanaka zvakawanda. Genesisi 1:28

Jehovha akasika mukadzi wokutanga, Evha, ndokumupa kuna Adhamu kuti ave mudzimai wake.Genesisi 2:21, 22.

Jehovha akavasika vaine pfungwa nemiviri zvakanga zvakakwana, zvisina kana pakakanganisika.

Musha wavo weParadhiso waiva munda weEdheni—nzvimbo yaiva yakanaka zvikuru iine rwizi, miti yemichero uye mhuka.

Jehovha aitaura navo; aivadzidzisa. Kana vaizomuteerera, vaizorarama nokusingaperi muParadhiso panyika.

 Mwari akati vasadye muchero wemumwe wemiti yacho. Genesisi 2:16, 17

Jehovha akaratidza Adhamu naEvha mumwe muti womuchero waiva mumunda ndokuvaudza kuti kana vakadya muchero wawo vaizofa.

Imwe yengirozi dzaMwari yakamupandukira. Ngirozi yakaipa iyoyo ndiSatani Dhiyabhorosi.

Satani haana kuda kuti Adhamu naEvha vateerere Jehovha. Saka akashandisa nyoka kuti audze Evha kuti kana akadya muchero womuti iwoyo, aisazofa, asi aizofanana naMwari. Idzi dzaiva nhema chaidzo.Genesisi 3:1-5.