Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 CHIKAMU 8

Rufu rwaJesu Runorevei Kwauri?

Rufu rwaJesu Runorevei Kwauri?

Jesu akafa kuitira kuti tikwanise kurarama. Johani 3:16

Mazuva matatu pashure pokunge Jesu afa, vamwe vakadzi vakashanyira guva rake vakariwana risina munhu. Jehovha akanga amutsa Jesu kubva kuvakafa.

Gare gare Jesu akazozviratidza kuvaapostora vake.

Chokwadi, Jehovha akanga amutsa Jesu kuti ararame sechisikwa chemudzimu chisingafi uye chine simba. Vadzidzi vaJesu vakamuona achikwira kudenga.

 Mwari akamutsa Jesu uye akamuita Mambo woUmambo hwake. Dhanieri 7:13, 14

Jesu akapa upenyu hwake kuti adzikinure vanhu. (Mateu 20:28) Achishandisa rudzikinuro irworwo, Mwari akaita kuti tikwanise kurarama nokusingaperi.

Jehovha akagadza Jesu saMambo kuti atonge nyika. Achange aine vanhu vakatendeka 144 000 vanomutswa kubva panyika kuti vararame upenyu hwokudenga. Jesu nevanhu ava 144 000 vanoumba hurumende yakarurama yekudenga—Umambo hwaMwari.Zvakazarurwa 14:1-3.

Umambo hwaMwari huchaita kuti nyika ive paradhiso. Hondo, kuparwa kwemhosva, urombo uye nzara zvichange zvisisipo. Vanhu vachafara zvechokwadi.Pisarema 145:16.