Matambudziko ari panyika anoratidza kuti Umambo hwaMwari hwava pedyo nokuita chimwe chinhu. Ruka 21:10, 11; 2 Timoti 3:1-5

Bhaibheri rakafanotaura zvakawanda zvezvinhu zviri kuitika mazuva ano. Rakati vanhu vaizova vanoda mari, vasingateereri vabereki, vanotyisa uye vanoda mafaro.

Kwaizova nekudengenyeka kwenyika kukuru, hondo, kushomeka kwezvokudya, uye zvirwere. Zvinhu izvi zviri kuitika iye zvino.

Uyewo, Jesu akati mashoko akanaka oUmambo aizoparidzwa munyika yose.Mateu 24:14.

 Umambo huchabvisa uipi hwose.2 Petro 3:13

Nokukurumidza Jehovha achaparadza vakaipa vose.

Satani nemadhimoni vacharangwa.

Vaya vanoteerera Mwari vachapona vopinda munyika yakarurama, munenge musisina kutya, munyika umo vanhu vachavimbana uye vachadanana.