Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Teerera Mwari Urarame Nokusingaperi

 CHIKAMU 5

Mafashamo Makuru—Ndivanaani Vakateerera? Ndivanaani Vasina?

Mafashamo Makuru—Ndivanaani Vakateerera? Ndivanaani Vasina?

Vanhu vakawanda vomunguva yaNoa vaiita zvakaipa. Genesisi 6:5

Adhamu naEvha vakava nevana, uye vanhu vakabva vawanda panyika. Nokufamba kwenguva, dzimwe ngirozi dzakabatana naSatani pakupanduka.

Dzakauya panyika ndokupfeka miviri yevanhu kuitira kuti dziroore vakadzi. Vakadzi vacho vakabereka vanakomana vaityisa uye vainge vakasimba zvikuru.

Nyika yakazadzwa nevanhu vaiita zvakaipa. Bhaibheri rinoti, “kuipa kwomunhu kwakanga kuri kuzhinji panyika uye zvose zvaidiwa nepfungwa dzomwoyo wake zvakanga zvakangoipa nguva dzose.”

 Noa akateerera Mwari ndokuvaka areka. Genesisi 6:13, 14, 18, 19, 22

Noa aiva munhu akanaka. Jehovha akaudza Noa kuti aizoparadza vanhu vakaipa nemafashamo makuru.

Mwari akaudzawo Noa kuti avake ngarava yakakura, yainzi areka, uye kuti apinze mhuri yake nemhuka dzemarudzi ose imomo.

Noa akanyevera vanhu nezveMafashamo aiuya, asi havana kuteerera. Vamwe vakaseka Noa; vamwe vakamuvenga.

Areka payakapera, Noa akapinza mhuka mukati.