Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Teerera Mwari Urarame Nokusingaperi

 CHIKAMU 7

Jesu Aiva Ani?

Jesu Aiva Ani?

Jehovha akatuma Jesu panyika. 1 Johani 4:9

Kana tichida kufadza Jehovha, tinofanira kuteerera mumwe munhu anokosha. Nguva refu asati asika Adhamu, Jehovha akasika munhu womudzimu ane simba kumatenga.

Nokufamba kwenguva, Jehovha akatuma munhu uyu kuti aberekwe muBhetrehema nemhandara yainzi Mariya. Mwana wacho akapiwa zita rokuti Jesu.Johani 6:38.

Paaiva panyika semunhu, Jesu akaratidza zvakakwana unhu hwaMwari. Aiva nemutsa, rudo uye aitaurika naye. Asingatyi, akadzidzisa vamwe chokwadi nezvaJehovha.

 Jesu aiita mabasa akanaka asi aivengwa. 1 Petro 2:21-24

Jesu akaporesawo vairwara uye akamutsa vamwe vakanga vafa.

Vatungamiriri vechitendero vaivenga Jesu nokuti aifumura dzidziso dzavo dzenhema uye zvakaipa zvavaiita.

Vatungamiriri vechitendero vakanyengetedza vaRoma kuti varove Jesu uye kuti vamuuraye.

Inzwa zvimwe

MASHOKO AKANAKA ANOBVA KUNA MWARI!

Jesu Kristu Ndiani?

Dzidza kuti nei Jesu akafa, rudzikinuro chii, uye kuti iye zvino Jesu ari kuitei.