Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Teerera Mwari Urarame Nokusingaperi

 CHIKAMU 4

Vakateerera Satani—Zvikaguma Nei?

Vakateerera Satani—Zvikaguma Nei?

Adhamu naEvha havana kuteerera Mwari, saka vakafa. Genesisi 3:6, 23

Evha akateerera nyoka ndokudya muchero wacho. Pashure pacho, akapa Adhamu uye akaudya.

Zvavakaita zvakanga zvisina kururama—chaiva chivi. Mwari akaita kuti vasiye musha wavo waiva Paradhiso.

Upenyu hwakanga hwakavaomera ivo nevana vavo. Vakakwegura ndokufa. Havana kuenda kunyikadzimu; vakaguma kuvapo.

 Vakafa havana upenyu sezvakangoita guruva. Genesisi 3:19

Tinofa nokuti tose takabva kuna Adhamu naEvha. Vakafa havagoni kuona, kunzwa kana kuita chero chinhu.Muparidzi 9:5, 10.

Jehovha akanga asingadi kuti vanhu vafe. Nokukurumidza achamutsa vaya vakarara murufu. Kana vakamuteerera, vachararama nokusingaperi.

Inzwa zvimwe

MASHOKO AKANAKA ANOBVA KUNA MWARI!

Chinangwa chaMwari Nokuda Kwenyika Ndechei?

Bhaibheri rinotsanangura kuti nei Mwari akasika nyika, kuti kutambura kuchaguma rini, uye ramangwana renyika uye revaya vanogara pairi rakaita sei.

MASHOKO AKANAKA ANOBVA KUNA MWARI!

Itariro Ipi Iripo Nokuda Kwevakafa?

Chii chinoitika kwatiri patinofa? Tichazomboonazve hama dzedu dzakafa here?