Adhamu naEvha havana kuteerera Mwari, saka vakafa. Genesisi 3:6, 23

Evha akateerera nyoka ndokudya muchero wacho. Pashure pacho, akapa Adhamu uye akaudya.

Zvavakaita zvakanga zvisina kururama—chaiva chivi. Mwari akaita kuti vasiye musha wavo waiva Paradhiso.

Upenyu hwakanga hwakavaomera ivo nevana vavo. Vakakwegura ndokufa. Havana kuenda kunyikadzimu; vakaguma kuvapo.

 Vakafa havana upenyu sezvakangoita guruva. Genesisi 3:19

Tinofa nokuti tose takabva kuna Adhamu naEvha. Vakafa havagoni kuona, kunzwa kana kuita chero chinhu.Muparidzi 9:5, 10.

Jehovha akanga asingadi kuti vanhu vafe. Nokukurumidza achamutsa vaya vakarara murufu. Kana vakamuteerera, vachararama nokusingaperi.